مشخصات فردی

نام: سیدمسعود

نام خانوادگی: میرطاهری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mmirtaheri@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/SeyedMasoudMirtaheri


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش: زلزله

واحد سازمانی: مهندسی عمران