از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ تا تاریخ :

سر دبير هيات تحريريه نشريه علمي پژوهشي Radiation physics and ingineering

از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ تا تاریخ :

عضو هيات تحريريه علمي پژوهشي علوم و فناوريسازمان انرژي اتمي

از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ تا تاریخ :

عضو هيات تحريريه علمي پژوهشي علوم و فناوري سازمان انرژي اتمي

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي فيزيك محاسباتي

از تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ تا تاریخ :

دبير چهارمين كنفرانس ملي شتابگرهاي ذرات و كاربردهاي آن

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ تا تاریخ :

مدير مسئول و عضوهيات تحريريه نشريه علمي پژوهشي Radiation physics and ingineering

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ تا تاریخ :

رئيس دانشكده فيزيك

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

سرپرست پرديس علوم

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

عضويت حقيقي در هيئت مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

رئيس دانشكده فيزيك

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

عضويت در كميسيون تخصصي علوم پايه هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ تا تاریخ :

عضو و مدير مسئول نشريه علمي پژوهشي Nclear physics and Engineering (فيزيك هسته اي)

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۳۰

عضويت در كميسيون تخصصي هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۵

مدير گروه هاي فيزيك هسته اي وگرانش