تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

بهينه سازي و كنترل حلقه انبارش شتابدهنده چشمه نور با استفاده از يادگيري ماشين

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي, فائزه رحماني, مهدي رادين, حسين حمزه پور
Seyed Farhad Masoudi, Faezeh Rahmani, Mehdi Radin, Hossein Hamzehpour
نام دانشجو : محمدصادق يزداني

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

مكانيايي چشمه گاما مفقود شده با استفاده ازروش هاي يادگيري ماشين

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي, فائزه رحماني, حسين حمزه پور, مهدي رادين
Seyed Farhad Masoudi, Faezeh Rahmani, Hossein Hamzehpour, Mehdi Radin
نام دانشجو : عاطفه فتحي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

طراحي و ساخت حفاظ كامپوزيتي نوترون با قابليت قالب ريزي به روش پليمريزاسيون درجا

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي, شروين احمدي, فاطمه سادات رسولي, فاطمه سادات رسولي, مصطفي حسن زاده
Seyed Farhad Masoudi, Shervin Ahmadi, Fateme Sadat Rasouli, Fateme Sadat Rasouli,
نام دانشجو : شقايق شهرام

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

بررسي اثر موقعيت مكاني بدن انسان بر روي دوز دريافتي از سنگ هاي گرانيتي مورد استفاده در ساختمان

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي, اكبر عباسي, فائزه رحماني, ياسر كاسه ساز, فائزه رحماني
Seyed Farhad Masoudi, Akbar Abbasi, Faezeh Rahmani, , Faezeh Rahmani
نام دانشجو : مطهره كفالتي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

امكان سنجي استفاده از شتابدهنده سيكلوترون كرج به منظور استفاده در نوترون درماني

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي, ياسر كاسه ساز, فائزه رحماني, فائزه رحماني, احمد لشگري
Seyed Farhad Masoudi, Yaser Kasehsaz, Faezeh Rahmani, Faezeh Rahmani,
نام دانشجو : محمدرضا سنائي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

بررسي اثر چگونگي توزيع نانو ذرات طلا بر روي پرتودرماني با استفاده از كد MCNP

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي, فاطمه سادات رسولي, مهدي رادين, مهدي رادين, ياسر كاسه ساز
Seyed Farhad Masoudi, Fateme Sadat Rasouli, Mehdi Radin, Mehdi Radin,
نام دانشجو : فهيمه سادات درياباري

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

بررسي و مقايسه روشهاي ساخت كاواك هاي باند S براي كاربردهاي گراديان بالا

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي, حامد شاكر, مهدي رادين, فائزه رحماني, حسين حمزه پور
Seyed Farhad Masoudi, Hamed Shaker, Mehdi Radin, Faezeh Rahmani, Hossein Hamzehpour
نام دانشجو : سيدعبدالمهدي اقايان

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

اندازه گيري سطح مقطع برهمكنش هاي دوترون القايي روي 27Al natB در Ed 2MeV

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي, مهدي رادين, فائزه رحماني, هادي هدايتي خليل آباد, اميدرضا كاكوئي
Seyed Farhad Masoudi, Mehdi Radin, Faezeh Rahmani, Hadi Hedayati Khalilabad, Omidreza Kakoee
نام دانشجو : مرضيه سليمي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

آناليز اثر دما ، خلا و برن - آپ ( فرسايش سوخت ) بر روي پارامتر ارزش راكتيويته ميله هاي كنترل راكتور تهران

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي, احمد لشكري, سيدمحسن صالح كوتاهي, سيدمحسن صالح كوتاهي
Seyed Farhad Masoudi, Ahmad Lashgari, Seyed Mohsen Salehkoutahi, Seyed Mohsen Salehkoutahi
نام دانشجو : مائده ياري

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

طراحي طيف نوتروني حرارتي با استفاده از شتابدهنده هاي خطي با انرژي هاي مختلف

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي, سيدمحسن صالح كوتاهي, سيدمحسن صالح كوتاهي
Seyed Farhad Masoudi, Seyed Mohsen Salehkoutahi, Seyed Mohsen Salehkoutahi
نام دانشجو : هديه سادات قياسي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

بهينه سازي انرژي نوترونهاي توليدي از چشمه هاي فوتونوترون جهت استفاده در مين يابي

نام اساتید: محمد محسن حاتمي, سيدفرهاد مسعودي, فائزه رحماني, فائزه رحماني
Mohammad Mohsen Hatami, Seyed Farhad Masoudi, Faezeh Rahmani, Faezeh Rahmani
نام دانشجو : كامران آقائي زاده

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

طراحي مجموعه شكل دهنده طيف نوتروني با استفاده از كند كننده هاي چند لايه اي جهت استفاده در BNCT

نام اساتید: مهدي رادين, سيدفرهاد مسعودي, فائزه رحماني, فائزه رحماني
Mehdi Radin, Seyed Farhad Masoudi, Faezeh Rahmani, Faezeh Rahmani
نام دانشجو : فاطمه شفيعيان

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

تعيين چگونگي وابستگي طيف نگار HPGE به ويژگيهاي شمارش نمونه هاي محيطي

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي, فائزه رحماني, سيدمحسن صالح كوتاهي, مهدي رادين
Seyed Farhad Masoudi, Faezeh Rahmani, Seyed Mohsen Salehkoutahi, Mehdi Radin
نام دانشجو : سيدمحمد مدرسي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۰۲

آناليز اثر ميله هاي كنترل بروي كاليبراسون آشكارسازهاي نوترونيك در اندازه گيري قدرت راكتور تهران

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي, احمد لشكري, سيدمحسن صالح كوتاهي, سيدمحسن صالح كوتاهي
Seyed Farhad Masoudi, Ahmad Lashgari, Seyed Mohsen Salehkoutahi, Seyed Mohsen Salehkoutahi
نام دانشجو : زهرا برومند

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۰۲

آناليزاثر ميله هاي كنترل راكتور تهران بروي پارامترهاي ايمني راكتور

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي, احمد لشكري, سيدمحسن صالح كوتاهي, سيدمحسن صالح كوتاهي
Seyed Farhad Masoudi, Ahmad Lashgari, Seyed Mohsen Salehkoutahi, Seyed Mohsen Salehkoutahi
نام دانشجو : مينا ترابي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۲۷

تاثير ساختارهاي همگن و ناهمگن بر توزيع دوز در پروتون تراپي و نوترون تراپي

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي, مهدي رادين, فائزه رحماني, محمد محسن حاتمي
Seyed Farhad Masoudi, Mehdi Radin, Faezeh Rahmani, Mohammad Mohsen Hatami
نام دانشجو : فاطمه سادات رسولي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۰۶

بررسي قابليت چشمه هاي مختلف نوتروني جهت استفاده در مين يابي با كد MCNP

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي, مهدي رادين, مهدي رادين
Seyed Farhad Masoudi, Mehdi Radin, Mehdi Radin
نام دانشجو : سحر طاهري

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۷

شبيه سازي درمان تومر مري به روش براكي تراپي با استفاده از چشمه ي 23-Ir به كمك كد MCNPX

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي, فائزه رحماني, فائزه رحماني
Seyed Farhad Masoudi, Faezeh Rahmani, Faezeh Rahmani
نام دانشجو : شكوفه براتيان

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

طراحي چشمه پروتون جهت درمان تومورهاي چشمي ومحاسبات دزيمتري با استفاده از كد MCNP

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي, فائزه رحماني, فائزه رحماني
Seyed Farhad Masoudi, Faezeh Rahmani, Faezeh Rahmani
نام دانشجو : شيوا كشازرع

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

بهينه سازي درمان تومور كبد با استفاده از چشمه هاي نوتروني بوسيله كد MCNP

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي, سيدمحسن صالح كوتاهي, سيدمحسن صالح كوتاهي
Seyed Farhad Masoudi, Seyed Mohsen Salehkoutahi, Seyed Mohsen Salehkoutahi
نام دانشجو : سعيده گروسي شريف آبادي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۹

مطالعه كدهاي رنگي توپولوژيكي با استفاده از تبديلات يكاني پيوسته اختلالي

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي, مجيد واعظ زاده, حسين حمزه پور, رضا افضل زاده, مهدي كارگريان
Seyed Farhad Masoudi, Majid Vaezzadeh, Hossein Hamzehpour, Reza Afzalzadeh, Mehdi Kargarian
نام دانشجو : سيد سعيد سيوف جهرمي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

رشد سطوح ناهموار وبررسي رسانندگي الكتريكي آن

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي, حسين حمزه پور, محمود صمدپور, محمود صمدپور
Seyed Farhad Masoudi, Hossein Hamzehpour, Mahmoud Samadpour, Mahmoud Samadpour
نام دانشجو : الهام شرف الديني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۰۲

بهينه سازي مجموعه شكل دهنده طيف حاصل از چشمه 7Li(p,n)7 Be جهت استفاده در BNCT

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي, سيدمحسن صالح كوتاهي, سيدمحسن صالح كوتاهي
Seyed Farhad Masoudi, Seyed Mohsen Salehkoutahi, Seyed Mohsen Salehkoutahi
نام دانشجو : زهرا احمدي گنجه

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

طراحي اتاق درمان BNCT براي چشمه مولد نوترون D-T

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي, مهدي رادين, مهدي رادين
Seyed Farhad Masoudi, Mehdi Radin, Mehdi Radin
نام دانشجو : مهدي پور ياوي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

بررسي امكان تركيب روشهاي هسته اي براي تعيين مين هاي زمين هاي زميني با استفاده از كد mcnp

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي, حجت مريجي, حجت مريجي
Seyed Farhad Masoudi, Hojjat Mariegi, Hojjat Mariegi
نام دانشجو : مسعود قشمي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۲۶

بهينه سازي طيف مورد استفاده در Bnct حاصل از چشمه هاي فوتونوترون با استفاده از كد MCNP

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي, مهدي رادين, مهدي رادين
Seyed Farhad Masoudi, Mehdi Radin, Mehdi Radin
نام دانشجو : فاطمه ترابي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

بررسي اثرات الكترون هاي اوژه بر روي DNA با استفاده از كد Geant4

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي, غلامرضا رئيسعلي, مهدي رادين, مهدي رادين
Seyed Farhad Masoudi, , Mehdi Radin, Mehdi Radin
نام دانشجو : لالاگه ميرزاخانيان

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طراحي اتاقك يونش براي دزيمتري به هنگام (on-line ) در سيستم پرتودهي گاما

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي, غلامرضا رئيسعلي
Seyed Farhad Masoudi,
نام دانشجو : سيده فائزه موسوي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

بررسي اثر دما بر غلاف پلاسما

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي, محمد محسن حاتمي, محمد محسن حاتمي
Seyed Farhad Masoudi, Mohammad Mohsen Hatami, Mohammad Mohsen Hatami
نام دانشجو : فاطمه فروتن

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۱۹

طراحي و بهينه سازي طيف حاصل از مولدهاي نوترون D-T با استفاده از مواد شكافت پذير جهت استفاده در BNCT

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي
Seyed Farhad Masoudi
نام دانشجو : فاطمه سادات رسولي

تاریخ:

اثرات نرمي و زبري پتانسيل بين سطوح برروي پايداري روش هاي شناسايي لايه هاي در ابعاد نانومتر

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي
Seyed Farhad Masoudi
نام دانشجو : سيدسعيد سيوف جهرمي

تاریخ:

مقايسه چشمه هاي راديو اكتيو بكار رفته در براكي تراپي چشمي با استفاده از شبيه سازي كامل چشم انسان در كد MCNP

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي
Seyed Farhad Masoudi
نام دانشجو : زهره دهقان نيارستمي

تاریخ:

شبيه سازي رديابي مين هاي زميني بيه وسيله گير اندازي نوترونها ي حرارتي با است فاده از كد MCNP

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي
Seyed Farhad Masoudi
نام دانشجو : ليلي عبدالهي شيرامين

تاریخ:

شبيه سازي باز تابندگي غير آينه اي نوترن هاي قطبيده از نانو لايه هاي مغناطيسي

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي
Seyed Farhad Masoudi
نام دانشجو : الهامه سحرخيزان

تاریخ:

بررسي پراكندگي چند گانه امواج تكفام از سطوح ناهموار

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي
Seyed Farhad Masoudi
نام دانشجو : فرزانه صالحي كوپائي

تاریخ:

بررسي لنز نوتروني آهنرباي دائم

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي
Seyed Farhad Masoudi
نام دانشجو : مريم مكرمي

تاریخ:

اندازه گيري سطح مقطع برهمكنش هاي دوترون القايي روي 27Al natB در Ed2MeV

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي, اميدرضا كاكوئي, حسين رفيع خيري
Seyed Farhad Masoudi, Omidreza Kakoee, Hossein Rafeekhayeri
نام دانشجو : مرضيه سليمي

تاریخ:

بررسي امكان استفاده از چشمه نوتروني بر پايه شتابدهنده الكتروني براي آناليز به روش فعالسازي نوترون NAA

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي, فائزه رحماني
Seyed Farhad Masoudi, Faezeh Rahmani
نام دانشجو : مهنوش معصومي

تاریخ:

شبيه سازي تخمين برد پروتون در روش PBCT با استفاده از اشكارسازي گاماي آني

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي, فاطمه سادات رسولي
Seyed Farhad Masoudi, Fateme Sadat Rasouli
نام دانشجو : مهسا محمديان

تاریخ:

طراحي و بهينه سازي سيستم آناليز فعالسازي نوترون قابل حمل به منظور آناليز برخط با استفاده از شتابدهنده ي خطي الكترون

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي, فائزه رحماني, حسين حمزه پور, مهدي رادين, سيدمحسن صالح كوتاهي
Seyed Farhad Masoudi, Faezeh Rahmani, Hossein Hamzehpour, Mehdi Radin, Seyed Mohsen Salehkoutahi
نام دانشجو : مونا ذوالفقاري

تاریخ:

بهينه سازي شكل دهنده طيف نوترون چشمه كاليفرنيوم -252 با استفاده از مواد كامپوزيتي جهت استفاده در BCNT

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي, فاطمه سادات رسولي
Seyed Farhad Masoudi, Fateme Sadat Rasouli
نام دانشجو : سعيد نازبر

تاریخ:

مطالعات امكانسنجي توليد رايو ايزوتوپ هاي آلفازاي درماني اكتنيوم-225 و راديوم-223 در ايران

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي
Seyed Farhad Masoudi
نام دانشجو : سيدمصطفي ظهوركارباف بربري