ليزر و كاربردهاي ان در صنعت

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي
Seyed Farhad Masoudi
نام دانشجو : سيده فرشته كساييان

مفهوم زمان در فيزيك

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي
Seyed Farhad Masoudi
نام دانشجو : معصومه تقدسي

محاسبه جابجايي كانوني عدسي هاي نازك براي امواج همدوس

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي
Seyed Farhad Masoudi
نام دانشجو : آرين عرب

بررسي گذار ذرات موج گونه از پتانسيلهاي يكبعدي با استفاده از معادله شروزيگر

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي
Seyed Farhad Masoudi
نام دانشجو : مژگان عسگري

بررسي حركت يون در پلاسما بعنوان سيال

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي
Seyed Farhad Masoudi
نام دانشجو : زينب نيشابوري

بررسي كاربردهاي فيزيك در پزشكي

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي
Seyed Farhad Masoudi
نام دانشجو : زهراسادات اميني

بررسي طول موج 21 سانتيمتري هيدروژن وكاربرد آن

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي
Seyed Farhad Masoudi
نام دانشجو : سميرا جمالو

بررسي كاربردهاي مختلف فناوري هسته اي در پزشكي

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي
Seyed Farhad Masoudi
نام دانشجو : سحر طاهري

شبيه سازي رشد سطوح با استفاده از مدل هاي مختلف

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي
Seyed Farhad Masoudi
نام دانشجو : آوا دارابي

اصول فيزيكي كاربرد پرتوهاي راديو اكتيو در پزشكي

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي
Seyed Farhad Masoudi
نام دانشجو : هديه سادات قياسي

روشهاي محاسبه دوز در پرتو درماني با استفاده از كد ام سي ان پي

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي
Seyed Farhad Masoudi
نام دانشجو : مرجان قاسمي

مورفولوژي سطوح رشد داده شده با ذرات خوشه اي شكل

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي
Seyed Farhad Masoudi
نام دانشجو : سيده زينب صالحي

شييه سازي نانو ذرات طلا در براكي تراپي چشمي با استفاده از كد ام سي ان پي

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي
Seyed Farhad Masoudi
نام دانشجو : محمد وحيديان

بررسي مكانيزم راديونوكليد و راديو داروي پزشكي

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي
Seyed Farhad Masoudi
نام دانشجو : وفا مماني ممان

بررسي اثر تعريف شكل واقعي نانو ذرات در دوز دريافتي در فانتوم آب با استفاده از كد GENT4

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي
Seyed Farhad Masoudi
نام دانشجو : شروين وحيديان قزويني

بررسي روشهاي تصويربرداري ونمايش سه بعدي

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي
Seyed Farhad Masoudi
نام دانشجو : مهدي اشرفي گودرزي

درمان تومورهاي سرطاني با استفاده از امواج فرا صوت

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي
Seyed Farhad Masoudi
نام دانشجو : سيده زهرا سيدي