از تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه آموزشي مدارهاي مخابراتي

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۲۱

مدير گروه مخابرات