طراحي شبيه سازي و ساخت تقويت كننده ي توان متوسط در باند FM با استاده از MOSFET

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, سيدآرش احمدي, سميه چماني
Mohammad Sadegh Abrishamian, Seyed Arash Ahmadi, Somayyeh Chamaani
نام دانشجو : پروين پارسا

طراحي و شبيه سازي و ساخت فيلتر ميان گذر كانال از نوع محفظه رزنانسي در باند UHF

نام اساتید: سيدآرش احمدي, محمدصادق ابريشميان, سميه چماني
Seyed Arash Ahmadi, Mohammad Sadegh Abrishamian, Somayyeh Chamaani
نام دانشجو : فريبا قاسمي نجم

طراحي و ساخت سنتز كننده فركانس در باند 1-2 گيگا هرتز با نويز كم

نام اساتید: سيدآرش احمدي, سيدعبدالله ميرطاهري, محمدصادق ابريشميان
Seyed Arash Ahmadi, Seyed Abdollah Mirtaheri, Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : گل آرا ظفري

طراحي و ساخت سنتز كننده فركانس در باند 1- گيگا هرتز با نويز كم

نام اساتید: سيدآرش احمدي, سيدعبدالله ميرطاهري, محمدصادق ابريشميان
Seyed Arash Ahmadi, Seyed Abdollah Mirtaheri, Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : مريم زريسفي

تغييرفازدهنده در ساختارخط انتقال استريپ لاين در باند فركانسي 900MHZو 1900MHZ

نام اساتید: سيدآرش احمدي, سميه چماني
Seyed Arash Ahmadi, Somayyeh Chamaani
نام دانشجو : عليرضا خاتمي دوست شكارسرايي

طراحي و ساخت نوسان ساز كنترل شونده با ولتاژ در باند L

نام اساتید: سيدآرش احمدي, مهدي احسانيان مفرد, داود ميرزاحسيني
Seyed Arash Ahmadi, Mahdi Ehsanian Mofrad, Davood Mirzahosieni
نام دانشجو : فرزانه جلالي بيدگلي

بررسي وشبيه سازي عملكردلامپ مگنترون

نام اساتید: سيدآرش احمدي, محمدصادق ابريشميان, سيدعبدالله ميرطاهري
Seyed Arash Ahmadi, Mohammad Sadegh Abrishamian, Seyed Abdollah Mirtaheri
نام دانشجو : عليرضا نصيري

مطالعه وشبيه سازي و امكان سنجي ساخت ادوات حفاظت مايكرويو يك شتاب دهنده خطي

نام اساتید: سيدآرش احمدي, علي خالقي, محمدصادق ابريشميان
Seyed Arash Ahmadi, Ali Khaleghi, Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : امير افشاني اقاجري

ساخت فيلتر هاي ردگير

نام اساتید: سيدآرش احمدي, محمدصادق ابريشميان, سيدعبدالله ميرطاهري
Seyed Arash Ahmadi, Mohammad Sadegh Abrishamian, Seyed Abdollah Mirtaheri
نام دانشجو : فاطمه نجفي

بررسي وشبيه سازي عملكرد لامپ كلايسترون

نام اساتید: سيدآرش احمدي, سميه چماني, محمدصادق ابريشميان
Seyed Arash Ahmadi, Somayyeh Chamaani, Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : محمدجواد خضرائي

شبيه سازي، طراحي و ساخت فيلتر combline (شانه اي) در باند L با notch قابل تنظيم

نام اساتید: سيدآرش احمدي, توكل پاكيزه, محمدصادق ابريشميان
Seyed Arash Ahmadi, Tavakol Pakizeh, Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : سيدمحمدامين موسوي

طراحي وساخت ميكسر ( مخلوط كننده فركانسي) حذف تصوير

نام اساتید: سيدآرش احمدي, سميه چماني, سيدعبدالله ميرطاهري
Seyed Arash Ahmadi, Somayyeh Chamaani, Seyed Abdollah Mirtaheri
نام دانشجو : رويا واعظ زاده

ساخت تقويت كننده كم نويز در باند UHF با ترانزيستور BJT وفيدبك ترانسي جهت افزايش عرض باندوكاهش عدد نويز

نام اساتید: سيدآرش احمدي, مهدي احسانيان مفرد, حسين شمسي
Seyed Arash Ahmadi, Mahdi Ehsanian Mofrad, Hossein Shamsi
نام دانشجو : فاطمه فخاري

طراحي وساخت مدار دوبرابر كننده فركانس از باندUHF به باند L

نام اساتید: سيدآرش احمدي, سميه چماني
Seyed Arash Ahmadi, Somayyeh Chamaani
نام دانشجو : معصومه قشقائي

طراحي وساخت رشته آنتن مايكرواستريپ معكوس شانه اي در باند x

نام اساتید: سيدآرش احمدي, سيدعبدالله ميرطاهري
Seyed Arash Ahmadi, Seyed Abdollah Mirtaheri
نام دانشجو : مهدي طاهرخاني

طراحي وساخت سنتز كننده ي فركانسي درباند L با استفاده از روش چند حلقه قفل فاز

نام اساتید: سيدآرش احمدي, داود ميرزاحسيني
Seyed Arash Ahmadi, Davood Mirzahosieni
نام دانشجو : عارف ميري ركاوندي

طراحي وساخت تقويت كننده متوازن كم نويز درباند GSM با استفاده از دو عدد ترانزيستور pHEMT

نام اساتید: سيدآرش احمدي, داود ميرزاحسيني
Seyed Arash Ahmadi, Davood Mirzahosieni
نام دانشجو : ثريا نصيري

طراحي و ساخت آشكار ساز پالسي

نام اساتید: سيدآرش احمدي, داود ميرزاحسيني
Seyed Arash Ahmadi, Davood Mirzahosieni
نام دانشجو : محمدوحيد جمالي

طراحي، شبيه سازي و ساخت تقويت كننده 2 وات در باند S

نام اساتید: سيدآرش احمدي, محمدصادق ابريشميان
Seyed Arash Ahmadi, Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : احسان اخوان

طاحي و ساخت آنتن ماهواره اي LEO با پترن زين اسبي در فركانس 8400-8100 MHZ

نام اساتید: سيدآرش احمدي, سميه چماني
Seyed Arash Ahmadi, Somayyeh Chamaani
نام دانشجو : توحيد نعيمي

شبيه سازي و تحليل راديو سونيICF-SW7600GR

نام اساتید: سيدآرش احمدي, داود ميرزاحسيني
Seyed Arash Ahmadi, Davood Mirzahosieni
نام دانشجو : رضا مهدوي

طراحي و ساخت مسدود كننده ي امواج موبايل GSM-850/900

نام اساتید: سيدآرش احمدي, داود ميرزاحسيني
Seyed Arash Ahmadi, Davood Mirzahosieni
نام دانشجو : رضا نورمحمدي

طراحي و ساخت مولدموج فركانس راديويي سنتز شده در محدوده فركانسي 400 تا 1600 مگا هرتز

نام اساتید: سيدآرش احمدي, حسين شمسي
Seyed Arash Ahmadi, Hossein Shamsi
نام دانشجو : نسرين منتظري

طراحي، شبيه سازي و ساخت نوسان ساز با استفاده از مشدد موبيوس در فركانس 1GHz

نام اساتید: سيدآرش احمدي, داود ميرزاحسيني
Seyed Arash Ahmadi, Davood Mirzahosieni
نام دانشجو : شهاب الدين شيرين

طراحي و ساخت آنتن فعال گيرنده سه بانده در باندهاي. UHF.VHFو L

نام اساتید: سيدآرش احمدي, محمدصادق ابريشميان
Seyed Arash Ahmadi, Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : علي عبداله زاده اقدم

طراحي و ساخت آنتن پچ آرايه اي 1×2 دايروي در فركانس 2.4 گيگا هرتز

نام اساتید: سيدآرش احمدي, سميه چماني
Seyed Arash Ahmadi, Somayyeh Chamaani
نام دانشجو : علي طهرانيان

طراحي و ساخت آشكار ساز پهن باند ديودي در باند X

نام اساتید: سيدآرش احمدي, هادي علي اكبريان
Seyed Arash Ahmadi, Hadi Aliakbarian
نام دانشجو : محمدرضا صالحي پوراناري

طراحي و ساخت آنتن لگپريوديك ديپل كخ (LPKDA)

نام اساتید: سيدآرش احمدي, سميه چماني
Seyed Arash Ahmadi, Somayyeh Chamaani
نام دانشجو : افشين عباس زاده

طراحي و ساخت تقويت كننده پهن باند با توان يك وات

نام اساتید: سيدآرش احمدي, سميه چماني
Seyed Arash Ahmadi, Somayyeh Chamaani
نام دانشجو : مليكا مومن زاده

سنتز كننده ي فركانسي از 1MHz تا 1000MHz

نام اساتید: سيدآرش احمدي, هادي علي اكبريان
Seyed Arash Ahmadi, Hadi Aliakbarian
نام دانشجو : فرزين رضائي

طراحي و ساخت سيستم كاشتني/ پوشيدني 8 كاناله براي ثبت فعاليت الكتريكي غشايي از مغز با قابليت ارسال داده توسط فرستنده و گيرنده در باند UHF و سفارشي شده جهت كاشت در بدن

نام اساتید: سيدآرش احمدي, امير موسوي نيا
Seyed Arash Ahmadi, Amir Mousavinia
نام دانشجو : علي فيضي نژاد

طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن فعال دوقطبي كم نويز تفاضلي

نام اساتید: سيدآرش احمدي, هادي علي اكبريان
Seyed Arash Ahmadi, Hadi Aliakbarian
نام دانشجو : عطيه سادات سيدصبور

طراحي و ساخت يك نوسان ساز تنظيم پذير با ولتاژ در محدوده فركانس 1/5 تا 3 گيگاهرتز

نام اساتید: سيدآرش احمدي, حسين شمسي
Seyed Arash Ahmadi, Hossein Shamsi
نام دانشجو : حسين سروشي

طراحي و ساخت گيرنده باند sw

نام اساتید: سيدآرش احمدي, هادي علي اكبريان
Seyed Arash Ahmadi, Hadi Aliakbarian
نام دانشجو : احمد مسيحي

طراحي و ساخت نوسان ساز در باند GSM با توان يك وات

نام اساتید: سيدآرش احمدي, محمدصادق ابريشميان
Seyed Arash Ahmadi, Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : بهنام رسول پور

طراحي و ساخت كوپلر پهن باند در باند HF

نام اساتید: سيدآرش احمدي, زهرا قطان كاشاني
Seyed Arash Ahmadi, Zahra Ghatan Kashani
نام دانشجو : امين افشار

تاریخ:

طراجي و شبيه سازي آنتن شانه اي ميكرو استريپ در باند Ku

نام اساتید: سيدآرش احمدي
Seyed Arash Ahmadi
نام دانشجو : آيسان فاطمي

تاریخ:

طراحي و شبيه سازي تقويت كننده كم نويز براي يك آنتن معكوس شانه اي مايكرو استريپ در باند ku

نام اساتید: سيدآرش احمدي
Seyed Arash Ahmadi
نام دانشجو : ميترا صابون گر

تاریخ:

طراحي و شبيه سازي تقويت كننده توان در كلاس F,E و F معكوس در فركانس 100 مگاهرتز با توان خروجي 2 وات

نام اساتید: سيدآرش احمدي
Seyed Arash Ahmadi
نام دانشجو : هومن محمدي زاده