مشخصات فردی

نام: سیدآرش

نام خانوادگی: احمدی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: arahmadi@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/SeyedArashAhmadi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق

گرایش: مخابرات میدان موج

واحد سازمانی: مهندسی برق