از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۰۱

بابت ارزيابي پرونده ارتقاء دكتر رضا كاظمي

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

عضويت در كميسيون تخصصي هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

نشريه مهندسي مكانيك اميركبير

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

international journal of robotics

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

فني مهندسي تربيت مدرس مدرس -مكانيك

از تاریخ : ۱۳۹۰/۱۰/۰۵ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۱۰

آز ديناميك وارتعاشات

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۹/۰۵ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۶/۱۰

انجمن علمي روباتيك