تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

طراحي و ساخت سيستم الكترونيكي ربات كمك حركتي پايين تنه انسان

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي نجفي اردكاني, علي نحوي, علي نحوي, مهدي طالع ماسوله
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Najafi Ardakani, Ali Nahvi, Ali Nahvi,
نام دانشجو : اميد مهدي زاده

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

طراحي و ساخت سيستم جامع كنترلي در ربات كمك حركتي اندام تحتاني انسان

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي نجفي اردكاني, علي نحوي, علي نحوي, مهدي طالع ماسوله
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Najafi Ardakani, Ali Nahvi, Ali Nahvi,
نام دانشجو : وحيد اكبري

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

استفاده از كنترل پيش بين و يادگيري در حركت ربات دوپا بر روي سطوح مختلف

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, محمدرضا همايي نژاد, عقيل يوسفي كما, محمدرضا همايي نژاد
Seyed Aliakbar Moosavian, Mohammad Reza Homaeinezhad, , Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : محمدحسن يگانگي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

كنترل و شبيه سازي عملكرد يك ربات كمك حركتي پايين تنه

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, سيد محمدرضا خليلي, عقيل يوسفي كما, سيد محمدرضا خليلي
Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Mohammd Reza Khalili, , Seyed Mohammd Reza Khalili
نام دانشجو : محمدرسول محمدي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

مدل سازي و كنترل پايدار ربات تك چرخه

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, سيدحسين ساداتي, عقيل يوسفي كما, سيدحسين ساداتي
Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Hossein Sadati, , Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : حفيظ الله فتحي پور

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

كنترل نيروهاي داخلي در جابه جايي اجسام توسط بازوان همكار

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, رامبد رستگاري, سيدحسين ساداتي, عقيل يوسفي كما, سيدحسين ساداتي
Seyed Aliakbar Moosavian, Rmbod Rastegari, Seyed Hossein Sadati, , Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : مجيد صدري

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

ديناميك و كنترل ضربه در طول عمليات گرفتن جسم توسط بازوي رباتيك فضايي

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, پيام زرافشان, محمدرضا همايي نژاد, مجيد محمدي مقدم, محمدرضا همايي نژاد
Seyed Aliakbar Moosavian, Payam Zarafshan, Mohammad Reza Homaeinezhad, , Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : اشكان كياني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

طراحي مسير و كنترل ربات زيرآبي

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي كيماسي خلجي, علي نجفي اردكاني, پيام زرافشان, علي نجفي اردكاني
Seyed Aliakbar Moosavian, , Ali Najafi Ardakani, , Ali Najafi Ardakani
نام دانشجو : فهيمه السادات طباطبائي نسب

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

دفاع از پيشنهاد رساله

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, محرم حبيب نژاد كورايم, غلامرضا وثوقي, سيدحسين ساداتي, سيدحسين ساداتي, سيدعلي اكبر موسويان
Hamid Reza Taghirad, , , Seyed Hossein Sadati, Seyed Hossein Sadati, Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : مهدي نبي پور

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

برنامه ريزي حركت ربات چهارپا

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, سيدحسين ساداتي, محمدرضا همايي نژاد, محمدرضا همايي نژاد
Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Hossein Sadati, Mohammad Reza Homaeinezhad, Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : بهرام شيربيگي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

بهبود طراحي و كنترل ربات كروي مجهز به پايدارساز دوراني

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي نجفي اردكاني, مهدي علياري شوره دلي, خليل عالي پور, مهدي علياري شوره دلي
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Najafi Ardakani, Mahdi Aliyari Shorehdeli, , Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : فاطمه زارعي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

برنامه ريزي و كنترل بر خط حركت ربات انسان نما براي اجتناب از لغزش

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, سيدحسين ساداتي, حميدرضا تقي راد, علي مقداري, فريد نجفي, حسين صيادي
Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Hossein Sadati, Hamid Reza Taghirad, , , Hossein Sayyadi
نام دانشجو : مجيد خديو

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

ساخت و طراحي كنترلر مكانيزم كروي چشم چابك

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, حميدرضا تقي راد, علي نجفي اردكاني, علي نجفي اردكاني, مهدي طالع ماسوله
Seyed Aliakbar Moosavian, Hamid Reza Taghirad, Ali Najafi Ardakani, Ali Najafi Ardakani,
نام دانشجو : كامران تاران

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

طراحي و شبيه سازي عملكرد ربات كمك حركتي پايين تنه به منظور افزايش توان حركت

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي نحوي, محمدرضا همايي نژاد, محمدرضا همايي نژاد
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Nahvi, Mohammad Reza Homaeinezhad, Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : علي اصغر محمدي نصرآبادي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

بهينه سازي مسير حركت ربات كابلي با ژاكوبين نامعين

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي, مهدي طالع ماسوله, حميدرضا تقي راد
Seyed Aliakbar Moosavian, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli, , Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : مسعود قنبري

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

طراحي و شبيه سازي مكانيزم رباتيكي براي چيدن گردو

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, سيدحسين ساداتي, پيام زرافشان, سيدحسين ساداتي
Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Hossein Sadati, , Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : حسين رازبان شجاع الديني

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

كنترل ربات افزونه موازي- كابلي

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي غفاري, حميدرضا تقي راد, حميدرضا تقي راد
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Ghaffari, Hamid Reza Taghirad, Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : محمدرضا موسوي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

( دوره مشترك) كنترل آرايش رباتهاي هوايي در شرايط نارسايي ارتباطي

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, عليرضا باصحبت نوين زاده, سيدحسين پورتاكدوست, محمد عليشاهي آشتياني, عبدالمجيد خوشنود
Seyed Aliakbar Moosavian, Alireza Basohbat Novinzadeh, , , Abdolmajied Khoshnood
نام دانشجو : يوسف عباسي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

دفاع از پيشنهاد رساله دكتري 1

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, سيدحسين ساداتي, حميدرضا تقي راد, مجيد محمدي مقدم, آريا الستي, سيدعلي اكبر موسويان
Seyed Hossein Sadati, Seyed Hossein Sadati, Hamid Reza Taghirad, , , Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : فرشيد ابسالان

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

دفاع از پيشنهاد رساله دكتري

نام اساتید: علي اصغر جعفري, علي نجفي اردكاني, علي نجفي اردكاني, مهدي كشميري , عقيل يوسفي كما, سيدعلي اكبر موسويان
Ali Asghar Jafari, Ali Najafi Ardakani, Ali Najafi Ardakani, , , Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : ايدا پرورش دهخوارقاني

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

برنامه ريزي و كنترل حركت پايدار يك ربات چهارپا بر روي سطوح گوناگون

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي نحوي, سيدحسين ساداتي, سيد علي بهبهاني نيا, مهدي كشميري, عقيل يوسفي كما
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Nahvi, Seyed Hossein Sadati, Ali Behbahaninia, ,
نام دانشجو : مهدي خرم

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

طراحي يك سيستم رباتيك براي آموزش و تمرين فوتبال

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي غفاري, علي نحوي, علي غفاري
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Ghaffari, Ali Nahvi, Ali Ghaffari
نام دانشجو : مسعود وحيدي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

ارتعاشات صفحات خورشيدي ربات چرخدار

نام اساتید: علي اصغر جعفري, سيدعلي اكبر موسويان, محمدرضا همايي نژاد, علي نجفي اردكاني, محمدرضا همايي نژاد
Ali Asghar Jafari, Seyed Aliakbar Moosavian, Mohammad Reza Homaeinezhad, Ali Najafi Ardakani, Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : مرتضي حافظي پور

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

هدايت و كنترل حركت كپسول بازگشت به جو با بهره گيري عملگر جرم متحرك

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, عبدالمجيد خوشنود, سيدحسين ساداتي, اميرعلي نيكخواه, سيدحسين ساداتي
Seyed Aliakbar Moosavian, Abdolmajied Khoshnood, Seyed Hossein Sadati, Amirali Nikkhah, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : حافظ رحماني

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

طراحي و پياده سازي سخت افزار الكترونيكي و كنترل كننده هاي PID و تطبيقي مدل چندگانه براي روبات هاي پيوسته

نام اساتید: علي خاكي صديق, سيدعلي اكبر موسويان, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي, حميدرضا مومني
Ali Khaki Sedigh, Seyed Aliakbar Moosavian, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli,
نام دانشجو : آرمين شهسواري

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۲

كنترل امپدانس چندگانه ربات تركيبي موازي-سري براي جا به جايي جسم

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, حميدرضا تقي راد, حميدرضا تقي راد, مهدي طالع ماسوله
Seyed Aliakbar Moosavian, Hamid Reza Taghirad, Hamid Reza Taghirad,
نام دانشجو : علي نصر

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

طراحي شبكه ي عصبي CPG براي ايجاد الگوهاي گام برداري در ربات هاي پادار بر اساس سيستم هاي ديناميكي غيرخطي

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, سيدحسين ساداتي, مهدي طالع ماسوله, سيدحسين ساداتي
Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Hossein Sadati, Mehdi Tale masoleh, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : فرهاد اسدي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

برنامه ريزي گيرش اجسام توسط دست رباتيك KNTU

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي نجفي اردكاني, علي نجفي اردكاني
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Najafi Ardakani, Ali Najafi Ardakani
نام دانشجو : مصطفي كمالي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵

طراحي مسير بهينه بر روي سطح صاف و پله با استفاده از افزونگي پنجه فعال در ربات دو پا

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, پيام زرافشان, علي نجفي اردكاني, علي نجفي اردكاني
Seyed Aliakbar Moosavian, , Ali Najafi Ardakani, Ali Najafi Ardakani
نام دانشجو : مهدخت عزتي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۶

مدلسازي و شناسايي پارامترهاي يك عملگر نيوماتيك

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, پيام زرافشان, علي نحوي, علي غفاري, علي نحوي
Seyed Aliakbar Moosavian, , Ali Nahvi, Ali Ghaffari, Ali Nahvi
نام دانشجو : حامد كوثري

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۸

طراحي سينماتيكي و مدل‌سازي ربات كمك حركتي نيم تنه پاييني بدن

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, پيام زرافشان, محمدرضا همايي نژاد, علي نحوي, محمدرضا همايي نژاد
Seyed Aliakbar Moosavian, , Mohammad Reza Homaeinezhad, Ali Nahvi, Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : ميلاد داودآبادي فراهاني

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

مدلسازي و كنترل يك كوادروتور حامل جرم معلق با استفاده از پايدار ساز مجزا

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, پيام زرافشان, علي نحوي, محمدرضا همايي نژاد, علي نحوي
Seyed Aliakbar Moosavian, , Ali Nahvi, Mohammad Reza Homaeinezhad, Ali Nahvi
نام دانشجو : روح اله پوربافراني

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

مدلسازي عملگرهاي هيدروليكي به همراه شناسايي پارامترها

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي نحوي, علي نجفي اردكاني, علي نحوي
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Nahvi, Ali Najafi Ardakani, Ali Nahvi
نام دانشجو : سيدمحمدرضا ملكوتي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

مدلسازي ديناميك و كنترل بازوي روبات پيوسته

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي غفاري, علي نحوي, فريد نجفي, محمد محجوب, سهيل نخودچي
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Ghaffari, Ali Nahvi, , , Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : محمد دهقاني

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۰۱

مدلسازي و كنترل ربات متحرك چرخ دار چند بخشي

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي غفاري, علي نحوي, مهرزاد شمس, عقيل يوسفي كما, علي مقداري
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Ghaffari, Ali Nahvi, Mehrzad Shams, ,
نام دانشجو : علي كيماسي خلجي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

ديناميك و كنترل حركت يك ربات پرنده چهارپره

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, محمدرضا همايي نژاد, مهدي علياري شوره دلي, محمدرضا همايي نژاد
Seyed Aliakbar Moosavian, Mohammad Reza Homaeinezhad, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : سارا صدر

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷

مدلسازي ديناميكي و كنترل ربات متحرك با تريلر مجهز به چرخ هاي كروي

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي نحوي, محمدرضا همايي نژاد, علي نحوي
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Nahvi, Mohammad Reza Homaeinezhad, Ali Nahvi
نام دانشجو : اصغر خان پور

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۵

طراحي، ساخت و كنترل يك ربات كروي با سكوي حمل بار

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, مهدي علياري شوره دلي, محمد محجوب, مهدي علياري شوره دلي
Seyed Aliakbar Moosavian, Mahdi Aliyari Shorehdeli, , Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : محمدحسين همداني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

طراحي و سنجش عملكرد كنترلر سيستم تعليق فعال خودرو

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, مهدي علياري شوره دلي, محمد محجوب, مهدي علياري شوره دلي
Seyed Aliakbar Moosavian, Mahdi Aliyari Shorehdeli, , Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : آرش صرافي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

كنترل مسير يك توپ بر روي صفحه متحرك ربات موازي RRS

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, سيدحسين ساداتي, محمدرضا همايي نژاد, محمدرضا همايي نژاد
Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Hossein Sadati, Mohammad Reza Homaeinezhad, Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : محمدعلي راستين

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

طراحي كارگيرش اجسام توسط روبات هاي همكار

Grasp planning for cooperative manipulators

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي نحوي, علي غفاري, محمدرضا همايي نژاد, عقيل يوسفي كما, فريد نجفي, مهرداد آقايي خفري
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Nahvi, Ali Ghaffari, Mohammad Reza Homaeinezhad, , , Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : فرزاد چراغ پور سموتي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

طراحي و تحليل رباتيك براي توانبخشي پاي انسان

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي نحوي, سيدحسين ساداتي, علي نحوي
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Nahvi, Seyed Hossein Sadati, Ali Nahvi
نام دانشجو : سيدبهروز جناتي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

مدلسازي ديناميكي و كنترل يك ربات متحرك چرخ دار با دو تريلر

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, سيدحسين ساداتي, محمدرضا همايي نژاد, محمدرضا همايي نژاد
Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Hossein Sadati, Mohammad Reza Homaeinezhad, Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : مجتبي رحيمي بيدگلي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۲۵

طراحي مكانيكي و ساخت نمونه جديدي از سيستم توپ و صفحه و پياده سازي و مقايسه عملكرد الگوريتم هاي كنترلي

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, حميدرضا تقي راد, علي نحوي, مهدي علياري شوره دلي
Seyed Aliakbar Moosavian, Hamid Reza Taghirad, Ali Nahvi, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : مجتبي علاءالدين

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

طراحي الكترونيكي و ساخت نمونه جديدي از سيستم توپ و صفحه براي تعقيب مسير

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, حميدرضا تقي راد, علي نحوي, علي نحوي
Seyed Aliakbar Moosavian, Hamid Reza Taghirad, Ali Nahvi, Ali Nahvi
نام دانشجو : عرفان طالب زاده كاسگري

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

ديناميك و كنترل يك ربات سريع با الگوي حركتي چشم

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, مهدي علياري شوره دلي, سيدحسين ساداتي, سيدحسين ساداتي
Seyed Aliakbar Moosavian, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Seyed Hossein Sadati, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : مهران فرهادمنش

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

ديناميك و كنترل جابجايي اجسام توسط سيستم هاي روباتيك با اجزاء انعطاف پذير

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي غفاري, سيدحسين ساداتي, حسن ظهور, محمدجعفر صديق, حسين صيادي
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Ghaffari, Seyed Hossein Sadati, , , Hossein Sayyadi
نام دانشجو : پيام زرافشان

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

ديناميك و كنترل جابه¬جايي جسم توسط يك روبات تك چرخ كروي با بازو

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, مهدي علياري شوره دلي, سيدحسين ساداتي, سيدحسين ساداتي
Seyed Aliakbar Moosavian, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Seyed Hossein Sadati, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : پويا عسگري

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۸

ديناميك و طراحي مسير پايدار براي ربات دوپا با در نظر گرفتن اثر لغزش

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي نحوي, سيدحسين ساداتي, سيدحسين ساداتي
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Nahvi, Seyed Hossein Sadati, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : مجيد خديو

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۷

ديناميك و كنترل يك ربات دو چرخ بازودار

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي غفاري, سيدحسين ساداتي, سيدحسين ساداتي
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Ghaffari, Seyed Hossein Sadati, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : سيدرضا لاريمي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طراح و تحليل بازوي رباتيك براي توانبخشي دست انسان

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, فريد نجفي, محمدرضا همايي نژاد, محمدرضا همايي نژاد
Seyed Aliakbar Moosavian, Farid Najafi, Mohammad Reza Homaeinezhad, Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : مهدي پورحسين

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

يافتن حداكثر بار مجاز قابل حمل توسط روبات متحرك، با در نظر گرفتن قيد پايداري در برابر واژگوني

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, فريد نجفي, محمدرضا همايي نژاد, محمدرضا همايي نژاد
Seyed Aliakbar Moosavian, Farid Najafi, Mohammad Reza Homaeinezhad, Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : سيدشهاب حسيني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۰۷

كنترل آرايش مجموعه¬اي از روبات¬هاي متحرك همكار جهت جابجايي اجسام

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, سيدحسين ساداتي, محمدرضا همايي نژاد, محمدرضا همايي نژاد
Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Hossein Sadati, Mohammad Reza Homaeinezhad, Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : عادل عباس پور

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

طراحي مسير پايدار براي دو روبات همكار دوپا براي جابجائي جسم

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, فريد نجفي, علي غفاري, علي نحوي, علي نحوي
Seyed Aliakbar Moosavian, Farid Najafi, Ali Ghaffari, Ali Nahvi, Ali Nahvi
نام دانشجو : محمدحميد قاضي خاني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

مدلسازي ديناميكي يك روبات چهارپا

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, سيدحسين ساداتي, فريد نجفي, سيدحسين ساداتي
Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Hossein Sadati, Farid Najafi, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : حامد عابديني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

پايدارسازي و طراحي مسير يك روبات چهارپا

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, محمدرضا همايي نژاد, فريد نجفي, محمدرضا همايي نژاد
Seyed Aliakbar Moosavian, Mohammad Reza Homaeinezhad, Farid Najafi, Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : علي زماني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

كنترل دو روبات همكار دوپا براي جابجايي يك جسم

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي غفاري, علي نحوي, علي نحوي
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Ghaffari, Ali Nahvi, Ali Nahvi
نام دانشجو : عليرضا جنتي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

كارگيرش بهينه جسم توسط بازوي روباتيك ماهر

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, سيدحسين ساداتي, علي نحوي, علي نحوي
Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Hossein Sadati, Ali Nahvi, Ali Nahvi
نام دانشجو : حامد مسگري

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۰۶

كنترل روبات با كمبود عملگر

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, سيدحسين ساداتي, علي غفاري, سيد محمدرضا خليلي
Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Hossein Sadati, Ali Ghaffari, Seyed Mohammd Reza Khalili
نام دانشجو : محمود كريمي

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷/۲۸

ديناميك و كنترل روبات هشت پا با دو بازوي همكار در جابجايي اجسام

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, فريد نجفي, علي نحوي, علي نحوي
Seyed Aliakbar Moosavian, Farid Najafi, Ali Nahvi, Ali Nahvi
نام دانشجو : اميد غلامي

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹

برنامه ريزي حركت براي چند ربات همكار متحرك با در نظر گرفتن ملاحظات پايداري ديناميكي

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي غفاري, علي نحوي, مهيار نراقي, مجيد محمدي مقدم, مجيد احتشامي
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Ghaffari, Ali Nahvi, , , Majied Ehteshami
نام دانشجو : خليل عاليپور

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶/۲۲

كنترل امپدانس چند گانه روبات در جابجايي جسم با جرم معين

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي اصغر جعفري
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : فرزاد چراغپور سموتي

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۴/۲۰

جابجايي اجسام توسط چند روبات متحرك همكار با استفاده از قانون كنترلي امپدانس چندگانه

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان
Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : رامبد رستگاري

تاریخ: ۱۳۸۴/۱۱/۱۷

سينماتيك معكوس روباتهاي متحرك

نام اساتید: فريد نجفي, سيدعلي اكبر موسويان
Farid Najafi, Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : مريم غلامي راد

تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۱۲

تسريع محاسبات الگوريتم كنترلي امپدانس چندگانه براي همكاري چند روبات

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان
Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : هادي رحيمي آشتياني

تاریخ: ۱۳۸۴/۰۴/۲۶

كنترل مود لغزشي روبات متحرك

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, فريد نجفي
Seyed Aliakbar Moosavian, Farid Najafi
نام دانشجو : محمدرضا همايي نژاد

تاریخ:

ديناميك وكنترل فضا پيماها با اجزائ انعطاف پذير و مجهز به بازوان روباتيك

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, مهران مير شمس
Seyed Aliakbar Moosavian, Mehran Mirshams
نام دانشجو : اصغر ابراهيمي

تاریخ:

پايداري ديناميكي و كنترل يك روبات سري موازي با پايه متحرك

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان
Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : عليرضا پوررضا

تاریخ:

كنترل روبات دو پا

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان
Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : امير تخمار

تاریخ:

ديناميك وطراحي مسير پايدار روبات دو پا

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان
Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : منصور القونه

تاریخ:

ديناميك وكنترل ربات متحرك با در نظر گرفتن سيستم تعليق

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان
Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : مهدي اسلامي

تاریخ:

ديناميك و كنترل روبات زيردريايي

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان
Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : محمد صفرزاده

تاریخ:

برنامه ريزي مسير حركت روبات متحرك به كمك الگوريتمهاي هوشمند

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي غفاري
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Ghaffari
نام دانشجو : مهدي فهامي

تاریخ:

ديناميك و پايداري روبات دو پابا كفش اسكيت

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, فريد نجفي, سيدحسين ساداتي, فريد نجفي
Seyed Aliakbar Moosavian, Farid Najafi, Seyed Hossein Sadati, Farid Najafi
نام دانشجو : مهدي نجات پيشكناري

تاریخ:

كنترل امپدانس چند گانه اي براي جابجايي يك جسم توسط روبات دوپا

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, سيدحسين ساداتي, سيدحسين ساداتي, علي غفاري
Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Hossein Sadati, Seyed Hossein Sadati, Ali Ghaffari
نام دانشجو : سيدمحمدجواد حسيني

تاریخ:

ديناميك وكنترل يك روبات متحرك

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان
Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : علي رضواني فر

تاریخ:

كنترل تغيير شكل و حركت روباتهاي ماژولار

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان
Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : مهران بالايي

تاریخ:

طراحي حركت بازوي روبات متحرك با حداقل عكس العمل در پايه

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, فريد نجفي, فريد نجفي, علي نحوي
Seyed Aliakbar Moosavian, Farid Najafi, Farid Najafi, Ali Nahvi
نام دانشجو : اكبر دانشورقلعه لر

تاریخ:

ديناميك و كنترل مسير حركت ماهواره تحت تاثير اغتشاشات وارده

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, سيدحسين ساداتي, سيدحسين ساداتي, عليرضا باصحبت نوين زاده, سيدحسين ساداتي
Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Hossein Sadati, Seyed Hossein Sadati, Alireza Basohbat Novinzadeh, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : مجتبي مرادي

تاریخ:

ديناميك و كنترل پايدار وضعيت ماهواره

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي غفاري, عليرضا باصحبت نوين زاده, علي غفاري
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Ghaffari, Alireza Basohbat Novinzadeh, Ali Ghaffari
نام دانشجو : مهديه ترمه

تاریخ:

ديناميك و كنترل روبات متحرك به همراه يك تريلر

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, فريد نجفي, علي نحوي, فريد نجفي
Seyed Aliakbar Moosavian, Farid Najafi, Ali Nahvi, Farid Najafi
نام دانشجو : علي كيماسي خلجي

تاریخ:

ديناميك و كنترل روبات شش پا

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, سيدحسين ساداتي, علي نحوي, علي نحوي, يوسفي
Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Hossein Sadati, Ali Nahvi, Ali Nahvi,
نام دانشجو : آرمان دبيري

تاریخ:

ديناميك و كنترل يك ربات زيرآبي با بازو

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي نحوي, علي نحوي
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Nahvi, Ali Nahvi
نام دانشجو : هادي ارديني

تاریخ:

كنترل امپدانس چند گانه براي جابجايي جسم توسط يك روبات زيرآبي

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي غفاري, علي نحوي, علي نحوي
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Ghaffari, Ali Nahvi, Ali Nahvi
نام دانشجو : حامد فريورنژاد

تاریخ:

كنترل يك روبات چهارپا

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي نحوي, سيدحسين ساداتي, علي نحوي
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Nahvi, Seyed Hossein Sadati, Ali Nahvi
نام دانشجو : مهدي خرم

تاریخ:

برنامه¬ريزي حركت پايدار ديناميكي براي روبات متحرك با موانع محيطي

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان
Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : اسدالله مفيدي

تاریخ:

كنترل بهينه ي برخط ربات كمك حركتي پايين تنه

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان
Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : مهدي نبي پور

تاریخ:

كنترل موقعيت نهايي با ملاحظه ي پيكره بندي بازوي رباتيك پيوسته

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان
Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : ايدا پرورش دهخوارقاني

تاریخ:

كنترل ايمن و پايدار يك ربات كمك حركتي پايين تنه انسان

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان
Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : فرشيد ابسالان

تاریخ:

كنترل نيروهاي داخلي جسم در جابجايي توسط بازوان روباتيك همكار در حضور عدم قطعيت

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان
Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : محمد نكونام

تاریخ:

كنترل آرايش ربات هات هاي پايه متحرك مجهز به بازدان همكار

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان
Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : حسين بديعي

تاریخ:

طراحي كنترلر مقاوم براي ربات چهارپا در حضور عدم قطعيت

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان
Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : فرنود حاجتي دشتميان

تاریخ:

طراحي و كنترل بازوي رباتيك براي توانبخشي بالاتنه انسان

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان
Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : مهران عباسي

تاریخ:

طراحي، مدلسازي و كنترل دستگاه ميكروويو تجزيه مواد

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان
Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : كاوه بني ادم

تاریخ:

طراحي كنترلر جابجايي اجسام انعطاف پذير توسط بازوان همكار

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان
Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : عرفان عسگري

تاریخ:

پياده سازي و كنترل اتوماسيون ساختمان هوشمند با تلفن همراه

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان
Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : فاطمه احمدي

تاریخ:

برنامه¬ريزي بهينه براي ربات پايه متحرك با استفاده از الگوريت¬هاي

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان
Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : محسن علي وند

تاریخ:

مدل¬سازي و كنترل ربات براي جابجايي اجسام نرم و شكل¬پذير

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان
Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : محمد كيادليري

تاریخ:

مدلسازي و كنترل ضربه در ربات كمك حركتي پايين تنه ي انسان

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان
Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : ارش طالب بيدختي

تاریخ:

كنترل يك ربات زير سطحي خودران با استفاده از اطلاعات تجربي

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان
Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : محمد جمالي

تاریخ:

طراحي الگوريتم گام هوشمند براي ربات كمك حركتي

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان
Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : امين كياني