ارتقاء عملكرد در كنترل آسانسور

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, فريد نجفي, سيدحسين ساداتي
Seyed Aliakbar Moosavian, Farid Najafi, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : نگار بخشيان

تحليل يك مدل درام نيروگاه حرارتي بوسيله روش Homotpy perturbation و كنترل آن

نام اساتید: محمدرضا شاه نظري, سيدعلي اكبر موسويان
Mohammad Reza Shahnazari, Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : ميرسامان رحيمي موسوي

تحليل مدل درام نيروگاه حرارتي به وسيله روش Homotpy perturbation و كنترل آن

نام اساتید: محمدرضا شاه نظري, سيدعلي اكبر موسويان
Mohammad Reza Shahnazari, Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : فرشاد فداكاركوركاه

خودروهاي هيبريد و كنترل و مديريت انرژي در انها

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان
Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : محمد طاها ملكيان

طراحي سيستم حركتي آسانسور و تحليل عملكرد كنترلي

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي غفاري, علي نحوي
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Ghaffari, Ali Nahvi
نام دانشجو : علي الهي شكيب

طراحي سيستم آسانسور تحليل عملكردها

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي غفاري, علي نحوي
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Ghaffari, Ali Nahvi
نام دانشجو : حامد مسگري

بررسي ترموديناميكي فشار بهينه مخزن تفكيك كننده در نيروگاههاي زمين گرمايي بخار آني

نام اساتید: مسعود ضيابشرحق, سيدعلي اكبر موسويان, علي كشاورزوليان, سيدحسين ساداتي
Masoud Ziabasharhagh, Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Keshavarz Valian, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : شايان اميري

ديناميك و شبيه سازي حركت يك روبات دو چرخ

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, سيدحسين ساداتي, علي نحوي
Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Hossein Sadati, Ali Nahvi
نام دانشجو : پدرام هاشم دباغيان

طراحي و ساخت يك روبات امدادگر

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, فريد نجفي, علي نحوي
Seyed Aliakbar Moosavian, Farid Najafi, Ali Nahvi
نام دانشجو : نويد مقدم نژاد

بررسي و طراحي شبيه ساز حركت توپ فوتبال

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, سيدحسين ساداتي, علي نحوي
Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Hossein Sadati, Ali Nahvi
نام دانشجو : عباس بيدگلي

مدلسازي و كنترل توربين هاي بادي

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي نحوي, سيدحسين ساداتي
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Nahvi, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : علي رضا شجاعيان

طراحي و ساخت كلاج چرخ دنده اي

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, سيدحسين ساداتي, علي نحوي
Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Hossein Sadati, Ali Nahvi
نام دانشجو : سيدرضا لاريمي

طراحي و ساخت و تحليل يك روبات توان بخشي پا

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, محمدرضا همايي نژاد, فرشيد نجفي
Seyed Aliakbar Moosavian, Mohammad Reza Homaeinezhad, Farshid Najafi
نام دانشجو : حميد پائين شهري

مدلسازي و كنترل ترافيك خياباني

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, سيدحسين ساداتي, علي نحوي
Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Hossein Sadati, Ali Nahvi
نام دانشجو : علي هاشمي حلوايي

طراحي و ساخت يك نمونه دست رباتيك

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي نحوي, سيدحسين ساداتي
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Nahvi, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : امير فيض اللهي

كنترل نيروگاه گازي كوچك در شبكه

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي غفاري, سيدحسين ساداتي
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Ghaffari, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : محمدحسين مرتضوي

نيروگاه گازي كوچك در شبكه

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي غفاري, سيدحسين ساداتي
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Ghaffari, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : روح اله گنجي آزاد

كنترل موقيت و نيرو در يك ربات كابلي

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, سيدحسين ساداتي, محمدرضا همايي نژاد
Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Hossein Sadati, Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : مسعود واعظي

طراحي بهينه مكانيزمهاي مولد مسير با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, محمدرضا همايي نژاد, فريد نجفي
Seyed Aliakbar Moosavian, Mohammad Reza Homaeinezhad, Farid Najafi
نام دانشجو : سهند هادي زاده كفاش

برنامه ريزي گيرش اجسام مختلف توسط دست رباتيك

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, سيدحسين ساداتي, سيدعلي اكبر موسويان
Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Hossein Sadati, Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : مصطفي كمالي

برنامه ريزي و كنترل حركت ربات مريخ نورد

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, محمدرضا همايي نژاد, سيدحسين ساداتي
Seyed Aliakbar Moosavian, Mohammad Reza Homaeinezhad, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : احسان صفاري

طراحي شبيه سازي و ساخت يك ربات پرنده

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي نحوي, سيدحسين ساداتي
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Nahvi, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : حميد رحماني

طراحي كنترلر هوشمند براي ربات كابلي

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي نحوي, سيدحسين ساداتي
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Nahvi, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : نفيسه فريدي راد

طراحي سامانه پخت و فروش اتوماتيك كيك فنجاني

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, مسعود عسگري
Seyed Aliakbar Moosavian, Masoud Asgari
نام دانشجو : سروش كامروا

طراحي و ساخت تغذيه كننده اتوماتيك پرس

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, فرهاد شاهوردي
Seyed Aliakbar Moosavian, Farhad Shahverdi
نام دانشجو : صدف حقي

طراحي مكانيزم بازكننده سطوح كنترلي از حالت جمع شده

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, محمدرضا همايي نژاد, علي نجفي اردكاني
Seyed Aliakbar Moosavian, Mohammad Reza Homaeinezhad, Ali Najafi Ardakani
نام دانشجو : سيدمصطفي علويان پطرودي

طراحي بهينه ربات موازي با ساختار كروي

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي نحوي
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Nahvi
نام دانشجو : رضا خضريان

طراحي و ساخت مجري نهايي ربات ميوه چين

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي نجفي اردكاني
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Najafi Ardakani
نام دانشجو : احسان جعفرزاده

طراحي وبررسي عملكرد يك صندلي چرخ دار پله رو

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, فرهاد شاهوردي
Seyed Aliakbar Moosavian, Farhad Shahverdi
نام دانشجو : سينا شاهمرادي

شبيه سازي و بررسي عملكرد يك روبات پيوسته

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان
Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : محمد شكراللهي نصرآبادي

طراحي وپياده سازي يك ربات توانبخشي پا

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, فرهاد شاهوردي, علي نجفي اردكاني
Seyed Aliakbar Moosavian, Farhad Shahverdi, Ali Najafi Ardakani
نام دانشجو : نيكتا نوع پرست

مدل سازي، شبيه سازي و كنترل ردياب خورشيدي خودكار

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, فرهاد شاهوردي
Seyed Aliakbar Moosavian, Farhad Shahverdi
نام دانشجو : اميرعلي اباذري

تعقيب توپ با پردازش تصوير توسط كينكت جهت خودمختار كردن فيلمبرداري توسط ربات هاي كابلي - موازي

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, فرهاد شاهوردي, علي نحوي
Seyed Aliakbar Moosavian, Farhad Shahverdi, Ali Nahvi
نام دانشجو : نيما ارتق زاده

بهبود عملكرد و كنترل ربات موازي 3RRs

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي نجفي اردكاني
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Najafi Ardakani
نام دانشجو : هادي محمدي دانيالي

شناسايي و كنترل بويلر بازياب حرارتي ABB براساس آزمايشات تجربي در نيروگاه قم

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, سيدحسين ساداتي
Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : سيدعليرضا موسوي

طراحي مكانيزم جدايش ماهواره و شبيه سازي عملكرد

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي نجفي اردكاني
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Najafi Ardakani
نام دانشجو : يحيي گودرزي

طراحي و ساخت ربات تك چرخ

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, محمدرضا همايي نژاد
Seyed Aliakbar Moosavian, Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : حمزه رضائي كوچكسرايي

مدلسازي ديناميكي ربات چشم چابك

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي نحوي
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Nahvi
نام دانشجو : مجتبي ملاحسين

پياده سازي پردازش تصوير توسط كينكت برروي ربات موازي - كابلي

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي نجفي اردكاني
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Najafi Ardakani
نام دانشجو : پري ناز بلخي

بهبود زمان پاسخگويي ربات موازي 3rrs

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, محمدرضا همايي نژاد
Seyed Aliakbar Moosavian, Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : محمد جمالي

طراحي اجزا صندلي ربات كمك حركتي

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي نحوي
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Nahvi
نام دانشجو : سبحان هنرور

مدلسازي ديناميك و بررسي عملكرد ربات يك چرخ

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, اسماعيل نجفي, سيدحسين ساداتي
Seyed Aliakbar Moosavian, Esmaeil Najafi, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : مهسا ربيعي

بهبود برآورد موقعيت ها در ربات پيوسته مبتني بر بينايي ماشين

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, اسماعيل نجفي, محمدرضا همايي نژاد
Seyed Aliakbar Moosavian, Esmaeil Najafi, Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : ياسمن پدري

طراحي و ساخت مكانيزم بال زدن

نام اساتید: اسماعيل نجفي, سيدعلي اكبر موسويان, اميررضا شاهاني
Esmaeil Najafi, Seyed Aliakbar Moosavian, Amir Reza Shahani
نام دانشجو : اميرمحمد دهقاني

طراحي ربات زير آبي

نام اساتید: اسماعيل نجفي, سيدعلي اكبر موسويان, علي نحوي
Esmaeil Najafi, Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Nahvi
نام دانشجو : مهدي احديان

طراحي مكانيزم ثبات گشتاور ورودي با وجود تغيير خروجي

نام اساتید: اسماعيل نجفي, سيدعلي اكبر موسويان, محمدرضا همايي نژاد
Esmaeil Najafi, Seyed Aliakbar Moosavian, Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : حميدرضا صفوي

بهبود عملكرد ربات موازي - كابلي RoboCab

نام اساتید: علي نجفي اردكاني, سيدعلي اكبر موسويان, علي نحوي
Ali Najafi Ardakani, Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Nahvi
نام دانشجو : سينا حلاجيان

طراحي و ساخت يك ربات سه چرخ به همراه كنترل عملكرد

نام اساتید: علي نجفي اردكاني, سيدعلي اكبر موسويان, محمد راوندي
Ali Najafi Ardakani, Seyed Aliakbar Moosavian, Mohammad Ravandi
نام دانشجو : محمدجواد زلقي

طراحي و ساخت ربات متحرك چرخدار

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, ناصر ناصري فر, اسماعيل نجفي
Seyed Aliakbar Moosavian, Naser Naserifar, Esmaeil Najafi
نام دانشجو : علي انيسي

شناسايي و تعقيب شخص متحرك توسط ربات چشم چابك

نام اساتید: اسماعيل نجفي, سيدعلي اكبر موسويان, ناصر ناصري فر
Esmaeil Najafi, Seyed Aliakbar Moosavian, Naser Naserifar
نام دانشجو : احمد موري

طراحي و تحليل اجزاء رباتيك كمك حركتي

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, اسماعيل نجفي, ناصر ناصري فر
Seyed Aliakbar Moosavian, Esmaeil Najafi, Naser Naserifar
نام دانشجو : سينا قناعت

شبيه سازي سيستم هاي كنترل و حفاظت لوكوموتيو

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, فريد نجفي, سيدحسين ساداتي
Seyed Aliakbar Moosavian, Farid Najafi, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : وحيد حاتمي