سال: ۱۳۹۸

اصول مهندسي تصفيه آب و طراحي تصفيه‌خانه‌هاي آب شرب و صنعت

نویسندگان: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
ISBN: ۹۷۸۶۲۲۶۶۵۵۲۳۱

سال: ۱۳۹۷

اصول مهندسي تصفيه فاضلاب و طراحي تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب‌هاي شهري و صنعتي (جلددوم)

Wastewater treatment engineering principle and sanitary and industrial wastewater treatment plant design

نویسندگان: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
ISBN: ۹۷۸۶۲۲۶۰۲۹۱۴۸

سال: ۱۳۹۷

اصول مهندسي تصفيه فاضلاب و طراحي تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب‌هاي شهري و صنعتي (جلداول)

Wastewater treatment engineering principle and sanitary and industrial wastewater treatment plant design

نویسندگان: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
ISBN: ۹۷۸۶۲۲۶۰۲۹۱۲۴

سال: ۱۳۹۴

مفاهيم و رويكرد طراحي تصفيه فاضلاب

نویسندگان: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مريم خليل زاده پشتگل
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۷۸۶۷۰۰۶