مشخصات فردی

نام: سیداحمد

نام خانوادگی: میرباقری فیروزآبادی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mirbagheri@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۲۰۰۰۰

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/SeyedAhmadMirbagheriFieroozabadi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: بازنشسته

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی راه و ساختمان

گرایش: محیط زیست

واحد سازمانی: مهندسی عمران