تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

تصفيه فاضلاب هاي با COD بالا به روش تلفيق يالكتروفنتون ( نانو ذرات آهن عنصري ) (Nzvi)

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مجيد احتشامي, مجيد احتشامي, حسين گنجي دوست
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Majied Ehteshami, Majied Ehteshami,
نام دانشجو : الهام مرتضايي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

ساخت و بهينه سازي دستگاه نانو حباب ساز و توليد نانو حباب و كاربرد آن در تصفيه فاضلاب

نام اساتید: مجيد احتشامي, مجيد احتشامي, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, حسين گنجي دوست
Majied Ehteshami, Majied Ehteshami, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi,
نام دانشجو : هماالسادات قلعهء

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

حذف COD و فلزات سنگين نيكل ، واناديوم و موليبدن از فاضلاب نفتي با استفاده از تالاب مصنوعي ( مطالعه موردي : پالايشگاه نفت شهيد تندگويان )

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مجيد احتشامي, مجيد احتشامي, جناب آقاي دكتر حسين گنجي دوست
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Majied Ehteshami, Majied Ehteshami,
نام دانشجو : امير بديعي فر

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

بررسي حذف COD،رنگ و سولفات از پساب نساجي با استفاده از فرايند تركيبي انعقاد الكتريكي و جاذب نانوذره سنتز شده مگمايت و مدلسازي با استفاده از روش سطح پاسخ (مطالعه موردي شركت نساجي پارس نخ)

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مجيد احتشامي, مجيد احتشامي, جناب آقاي دكتر حسين گنجي دوست
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Majied Ehteshami, Majied Ehteshami,
نام دانشجو : نيلوفر كريمي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

بررسي راندمان حذف مواد جامد كل تيترات و فلز سنگين ارسنيك با روشهاي غشايي(اسمز معكوسو نانو فيلتراسيون ) جهت تامين آب شرب

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مجيد احتشامي, افشين خشند, سيامك بوداقپور, سيدبهرام بهشتي اول, ناصر مهردادي, حسين گنجي دوست
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Majied Ehteshami, Afshin Khoshand, Siyamak Boudaghpour, Seyed Bahram Beheshti Avval, ,
نام دانشجو : مضر حرفوش

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نمك زدايي اب هاي لب شور با استفاده غشاي نانو فيلتر امپوزيتي

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, سيامك بوداقپور, مجيد احتشامي, سيدبهرام بهشتي اول, ناصر مهردادي, حسين گنجي دوست
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Siyamak Boudaghpour, Majied Ehteshami, Seyed Bahram Beheshti Avval, ,
نام دانشجو : امين شمس

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

تصفيه فاضلاب با COD بالا به روش لجن فعال با رشد چسبيده و راكتور غشائي (IFAS-MBR) با هدف بازيافت پساب و مدلسازي آ ن

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, عليرضا بازارگان, جناب آقاي دكتر ناصر مهردادي, عليرضا بازارگان
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Alireza Bazargan, , Alireza Bazargan
نام دانشجو : حسين زارعي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

تصفيه ي شيرابه زباله به روش انعقاد الكتريكي

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, عليرضا بازارگان, سيامك بوداقپور, جناب آقاي دكتر امير حسام حسني, سيامك بوداقپور
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Alireza Bazargan, Siyamak Boudaghpour, , Siyamak Boudaghpour
نام دانشجو : ساناز صديقي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

بررسي شاخص هاي زيست محيطي و تبيين راهكار مطلوب بهينه سازي آن در رسانه ملي

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مجيد احتشامي, سيامك بوداقپور, سيدبهرام بهشتي اول, ناصر مهردادي , حسين گنجي دوست
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Majied Ehteshami, Siyamak Boudaghpour, Seyed Bahram Beheshti Avval, ,
نام دانشجو : مصطفي محمدي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۱۵

بررسي كارايي روش يون زدايي خازني با الكنرود سيالFCDI در حذف فلزات سنگين

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, سيامك بوداقپور, جناب آقاي دكتر امير حسام حسني, سيامك بوداقپور
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Siyamak Boudaghpour, , Siyamak Boudaghpour
نام دانشجو : مهديه محمدي پلارتي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

حذف 1 و 2 دي كلرو اتان از پساب به روش فتوكتاليستي با استفاده نانو كامپوزيت سنتز شده بر پايه TiO2 و مدل سازي آن

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, بيتا آيتي, امير حسام حسني , حسن قاسم زاده, سيامك بوداقپور, محمود رضا عبدي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, , , Hasan Ghasemzadeh, Siyamak Boudaghpour, Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : مهدي محسن زاده

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

بهسازي املاح با عبور جريان آبهاي شور و لب شور از الكترودهاي متخلخل با سطوح نانو

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, سيداميرالدين صدر نژاد
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Seyed Amireddin Sadrnezhad
نام دانشجو : مهدي اعلم

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

حذف فلزات سنگين از فاضلاب صنعتي با روش اكسيداسيون و غشاء RO و نانو لوله هاي كربني با هدف باز يافت پساب

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, سيامك بوداقپور, جناب آقاي دكتر امير حسام حسني, سيامك بوداقپور
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Siyamak Boudaghpour, , Siyamak Boudaghpour
نام دانشجو : ساره آقابابائي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۰۴

تصفيه فاضلاب با BOD بالا مانند كشتارگاه براي استفاده مجدد(بازيافت) توسط راكتور UASB لجن فعال و صافي شني

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, عليرضا بازارگان, جناب آقاي دكتر ناصر مهردادي, عليرضا بازارگان, عليرضا پنداشته
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Alireza Bazargan, , Alireza Bazargan, Alireza Pendashteh
نام دانشجو : معين بشارتي فرد

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۸

طراحي و ارزيابي آزمايشگاهي سيستم و تلند با جريان زير سطحي هوادهي شده جهت حذف فلزات سنگين سرب و آهن و كاهش COD از پساب خروجي از واحد DAF ( مورد مطالعه پالايشگاه تهران )

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, فريدون وفايي, فريدون وفايي, جناب آقاي دكتر غلامرضا نبي بيد هندي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Feraydoon Vafaei, Feraydoon Vafaei,
نام دانشجو : احسان شفيع پور

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

تصفيه پيشرفته فاضلاب صنايع قندسازي به وسيلهMBBR با هوادهي و تلفيق آن با صافي شني و غشاء RO با هدف بازيافت پساب

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مهسا معماريان فرد, مهسا معماريان فرد, جناب آقاي دكتر ناصر مهردادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Mahsa Memarian, Mahsa Memarian,
نام دانشجو : مريم طالبي دلوئي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

كاربرد روش فنتون در تصفيه شيرابه به منظور كمينه كردن لجن توليدي

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مجيد احتشامي, بيتا آيتي , امير حسام حسني , سيامك بوداقپور, حسن قاسم زاده, فريدون وفايي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Majied Ehteshami, , , Siyamak Boudaghpour, Hasan Ghasemzadeh, Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : نادر بيگلري جو

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

مدلسازي و بهينه سازي تركيب انعقاد و لخته سازي با روش فتو فنتون در شكستن بار آلودگي و تصفيه فاضلاب هاي غير قابل تصفيه به روش هاي بيولوژيكي

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, عليرضا بازارگان, مهسا معماريان فرد, مهسا معماريان فرد, جناب آقاي دكتر امير حسام حسني
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Alireza Bazargan, Mahsa Memarian, Mahsa Memarian,
نام دانشجو : مينا طبائي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

بهبود حذف بي هوازي آمونيوم به روش آناموكس در راكتور با جريان رو به بالا و بستر ثابت

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, عليرضا بازارگان, فريدون وفايي, فريدون وفايي, جناب آقاي دكتر ناصر مهردادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Alireza Bazargan, Feraydoon Vafaei, Feraydoon Vafaei,
نام دانشجو : حميدرضا رضائي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

بررسي عملكرد فرآيند غشايي اسمز معكوس ( RO ) در نمك زدايي آب دريا به منظور تامين كمبود آب شرب شهري (مطالعه موردي درياي خزر - شهر سرخرود)

RO.

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, عليرضا بازارگان, مجيد احتشامي, مجيد احتشامي, جناب آقاي دكتر غلامرضا نبي بيد هندي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Alireza Bazargan, Majied Ehteshami, Majied Ehteshami,
نام دانشجو : معصومه اكبرپور

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

بررسي كارايي روش يون زدايي خارني با hلكترود سيال ( FCDI) در حذف شوري از آب هاي لب شور

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, جناب آقاي دكتر ناصر مهردادي, مجيد احتشامي, مجيد احتشامي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, , Majied Ehteshami, Majied Ehteshami
نام دانشجو : خديجه دهقان

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

مقايسه ي روش هاي SBR و BIOLAK در تصفيه ي فاضلاب هاي شهري و صنعتي با هدف بازيافت

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مجيد احتشامي, مجيد احتشامي, جناب آقاي دكتر ناصر مهردادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Majied Ehteshami, Majied Ehteshami,
نام دانشجو : زهرا رنجبر

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

انتخاب بهترين گزينه تصفيه فاضلاب هاي فوق شور با تكيه بر روش تحليل سلسله مراتبي (AHP )

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, سيامك بوداقپور, سيامك بوداقپور, جناب آقاي دكتر ناصر مهردادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Siyamak Boudaghpour, Siyamak Boudaghpour,
نام دانشجو : ايمان گودرزي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

بهينه سازي تصفيه فاضلاب در حذف cod توسط سيستم MBBR و روش سطح پاسخ

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مهسا معماريان فرد, مهسا معماريان فرد, جناب آقاي دكتر احمد خدادادي, مجيد احتشامي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Mahsa Memarian, Mahsa Memarian, , Majied Ehteshami
نام دانشجو : سيمين معاون زاده غزنوي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

مدل سازي، پيش بيني و پهنه بندي پارامترهاي آب رودخانه با استفاده از سيستم اطلاعات جفرافياييGIS و شبكه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي كرج)

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مجيد احتشامي, مهسا معماريان فرد, مهسا معماريان فرد, جناب آقاي دكتر احمد عامري
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Majied Ehteshami, Mahsa Memarian, Mahsa Memarian,
نام دانشجو : علي حسني بافراني

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

مدل سازي لايه بندي اكسيژن محلول در مخازن سدها- مطالعه ي موردي سد شهيد رجايي

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, سيامك بوداقپور, احمد خدادادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Siyamak Boudaghpour,
نام دانشجو : مليكا رحيمي موقر

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

مكان يابي تصفيه خانه هاي كلان شهر ها با تلفيق تصميم گيري چند معياره و سيستم اطلاعات جغرافيايي ( مطالعه موردي شهر كرج )

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مجيد احتشامي, مجيد احتشامي, دكتر خدادادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Majied Ehteshami, Majied Ehteshami,
نام دانشجو : زهرا بيرامي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

بررسي تصفيه فاضلاب شهري با روش تلفيقي راكتور ناپيوسته ي متوالي SBR بيوراكتورهاي با بستر متحركMBBR و صافي شني

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, احمد خدادادي, مجيد احتشامي, مجيد احتشامي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, , Majied Ehteshami, Majied Ehteshami
نام دانشجو : حبيب اله مختاري

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۳

بهينه سازي حذف فلزات سنگين در فاضلاب صنعتي كارخانه فولاد با استفاده از فيلتراسيون غشايي آر او و مخلوط صافي و كربن فعال با هدف بازيافت كامل پساب

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, سيامك بوداقپور, سيامك بوداقپور, احمدي خدادادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Siyamak Boudaghpour, Siyamak Boudaghpour,
نام دانشجو : آزاده كلاته عربي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

بررسي اثر فشار بر نمك زدايي از آب به روش اسمز مستقيم

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : كاوه كدخدازاده عراقي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

مطالعه و طراحي پايلوت سيستم تصفيه آب با هدف احياء خروجي تصفيه خانه و تبديل آن به استاندارد آب شرب

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, ناصر مهردادي, مجيد احتشامي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, , Majied Ehteshami
نام دانشجو : روح اله عبدي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

تعيين روش بهينه در تصفيه آبهاي سطحي در مناطق روستايي با استفاده از فرايندهاي انعقاد رسوب گذاري و صافي شني كند و جاذب ها

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, سيامك بوداقپور, ناصر مهردادي, مجيد احتشامي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Siyamak Boudaghpour, , Majied Ehteshami
نام دانشجو : سيما ملك محمدي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۳

بررسي اثرات گرفتگي غشايي روي سيستم اسمز معكوس و روش هاي كنترل آن

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, احمد خدادادي, مجيد احتشامي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, , Majied Ehteshami
نام دانشجو : سينا نجاتي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۱

تعيين روش بهينه در تصفيه فاضلابهاي صنعتي با هدف بازيافت با فرآيند هوادهي، جاذبها و فيلتراسيون غشايي: مطالعه موردي صنعت مس

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مجيد احتشامي, احمد خدادادي, سيامك بوداقپور
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Majied Ehteshami, , Siyamak Boudaghpour
نام دانشجو : پريسا مهرپور

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۰

مدل شبيه سازي فلزات سنگين در مخازن سدها

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, محمدرضا كاويانپور, فريدون وفايي, علي جباري
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Mohammad Reza Kavianpour, Feraydoon Vafaei, Ali Jabbari
نام دانشجو : سيدمحمد شعاعي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

مدلسازي و ارزيابي عملكرد غشا نانو لوله كربني در پاكسازي آبهاي آلوده به نفت و فازات سنگين با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مجيد احتشامي, سيامك بوداقپور, احمد خدادادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Majied Ehteshami, Siyamak Boudaghpour,
نام دانشجو : محمدجواد احمدي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۳

بررسي فرآيند پس انوكيسك AOA در تصفيه پيشرفته فاضلاب شهري با هدف حذف همزمان ازت، كربن و فسفر

نام اساتید: فريدون وفايي, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مجيد احتشامي
Feraydoon Vafaei, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Majied Ehteshami
نام دانشجو : سينا سپهري

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۳

بررسي تصفيه فاضلاب هاي آغشته به مواد نفتي با روش تلفيقي لجن فعال MBBR و كربن فعال با هدف بازيافت كامل

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مجيد احتشامي, حسن قاسم زاده
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Majied Ehteshami, Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : نرجس گيسو

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۸

مطالعه سيستم A2/O جهت تصفيه فاضلاب شهري و صنعتي با هدف حذف كربن، ازت و فسفر

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مجيد احتشامي, سيامك بوداقپور, احمد خدادادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Majied Ehteshami, Siyamak Boudaghpour,
نام دانشجو : علي خياطي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۵

بررسي تصفيه فاضلاب هاي آغشته به مواد نفتي با روش هاي تلفيقي لجن فعال راكتور بيولوژيكي دوار و صافي شني با هدف بازيافت كامل

نام اساتید: مجيد احتشامي, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, سيامك بوداقپور
Majied Ehteshami, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Siyamak Boudaghpour
نام دانشجو : نازلي رافعي دهكردي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۳

حذف نيترات ، فسفات و COD از پساب فاضلاب شهري با استفاده سيستم هاي غشايي(اسمز معكوس و نانو فيلتراسيون ) و سيستم جاذب كربن فعال

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مجيد احتشامي, سيامك بوداقپور
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Majied Ehteshami, Siyamak Boudaghpour
نام دانشجو : ساناز مقصودي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۳

تجزيه و تحليل عدم قطعيت براي تصفيه خانه هاي فاضلاب نوع لجن فعال

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مجيد احتشامي, علي حقيقي, فريدون وفايي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Majied Ehteshami, , Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : رضا ترك زبان

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۸

بررسي عملكرد ديسك دوار بيولوژيكي RBC در حالت قائم در تصفيه هوازي فاضلاب

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مجيد احتشامي, اميرحسام حسني
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Majied Ehteshami,
نام دانشجو : بابك شعباني

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۶

مقايسه روشهاي انعقاد اكسيداسيون شيميايي و جاذب ها در تصفيه فاضلاب هاي اغشته يه انتي بيوتيك

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مجيد احتشامي, ناصر مهردادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Majied Ehteshami,
نام دانشجو : سعيده صفائي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۶

تصفيه هوازي - بي هوازي فاضلاب ها با COD بالا با روش راكتور بيوفيلمي با بستر متجرك

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, ناصر مهردادي, مجيد احتشامي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, , Majied Ehteshami
نام دانشجو : رضا آريام

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۶

استفاده از مدلهاي آزمايشي بر پايه داده ها در تصفيه فاضلاب

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, ناصر مهردادي, مجيد احتشامي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, , Majied Ehteshami
نام دانشجو : سيدمحمدمهدي مدرسي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۴

تعيين روش بهينه در تصفيه فاضلاب صنايع نساجي با استفاده از سيستم بيولوژيكيلجن فعال

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, ناصر مهردادي, مجيد احتشامي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, , Majied Ehteshami
نام دانشجو : علي چرخستاني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۸

تصفيه پيشرفته آبهاي زير زميني با هدف خذف نيترات با استفاده از پايلوت نيمه صنعتي بيولوزيك و غشائي : مطالعه موردي پالايشگاه تهران

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, فريدون وفايي, ناصر مهردادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Feraydoon Vafaei,
نام دانشجو : سياوش احمدي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

شبيه سازي كمي و كيفي آب زيرزميني جهت بررسي پديده نفوذ آب شور

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, حسن قاسم زاده, سيدمرتضي موسوي, سيداميرالدين صدر نژاد, سيداميرالدين صدر نژاد, حسين گنجي دوست , مجتبي اردستاني
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Hasan Ghasemzadeh, Seyed Morteza Mousavi, Seyed Amireddin Sadrnezhad, Seyed Amireddin Sadrnezhad, ,
نام دانشجو : زهرا جمشيد زاده

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

تصفيه بي هوازي - هوازي فاضلابها با BOD بالا با روش RBC-MBBR با هدف بازيافت گاز متان و حذف بالاي آلاينده

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, سيامك بوداقپور, ناصر مهردادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Siyamak Boudaghpour,
نام دانشجو : مريم سينائي نژاد

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

تععين روش بهينه تصفيه آب با استفاده از راكتور پولساتور والكسيلاتور و كاربرد آن در تصفيه خانه هاي آلب

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, ناصر مهردادي , فريدون وفايي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, , Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : شيدا سهرابي نصرآبادي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۷

تصفيه پيشرفته فاضلاب هاي شهري و صنعتي با هدف حذف كربن ،ازت و فسفر با سيستم تركيبي آ2 /او

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, سيامك بوداقپور, ناصر مهردادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Siyamak Boudaghpour,
نام دانشجو : محمدرضا خادم ازغدي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۶

روش ام بي آر در تصفيه اختلاط فاضلاب هاي شهري و صنعتي با هدف بازيافت پساب در چرخه توليد و مدل سازي آن

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : مجيد باقري

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۶

حذف فلز سنگين از فاضلاب كارخانه فولاد به روش فيلتراسيون غشايي اسمز معكوس و نانو فيلتراسيون و مقايسه با جاذب كربن فعال

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : نادر بيگلري جو

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۲۶

مدلسازي فرايندهاي راكتور هوادهي با استفاده از شبكه هاي عصبي هوشمند

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : سپيده بهرامي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۴

تصفيه پيشرفته هوازي - بيهوازي فاضلاب شهري با هدف حذف آمونياك نيترات و فسفر

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : مهديه راجي اسدآبادي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۰۱

تععين روش بهينه در تصفيه فاضلاب هاي اغشته به مواد انتي بيوتيكي با استفاده از لجن فعال و سيستم هاي غشايي با فاكتور هاي شيميايي و بيولوزيكي

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : محمود محقق

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۲۵

بررسي هضم بي هوازي لجن فاضلاب هاي اغشته به مواد نفتي با هدف بازيافت گاز متان و انرزي

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : فرهيخته صمدي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۲۰

بررسي روشهاي بهينه زلال سازي در تصفيه اب توسط زلال ساز پولساتور

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : شيوا سراج بخش

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۸

الگو سازي رياضي الاينده هاي نفتي حاصل از فاضلاب با بررسي چاههاي مشاهدهاي پالايشگاه نفت تهران

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, سيداميرالدين صدر نژاد
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Seyed Amireddin Sadrnezhad
نام دانشجو : مهسا طاهري تفرشي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

تصفيه فاضلاب هاي اغشته به مواد نفتي با روش هيبريدUASB و لجن فعال از نوع تماس و تثبيت

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, سيامك بوداقپور
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Siyamak Boudaghpour
نام دانشجو : سيدحمزه ميرخليلي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

تصفيه فاضلاب هاي اغشته به مواد نفتي با روش هيبريد لجن فعال و صافي چكنده

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, فريدون وفايي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : حسين دارابي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

تعيين مشخصات و بررسي عملكرد غشائ نانو لوله كربني در پاكسازي آبهاي آلوده به نفت و فلزات سنگين

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, سيداميرالدين صدر نژاد, فريدون وفايي, محمدرضا كاويانپور
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Seyed Amireddin Sadrnezhad, Feraydoon Vafaei, Mohammad Reza Kavianpour
نام دانشجو : امير عابدين مقانكي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

تصفيه فاضلاب هاي آغشته به مواد نفتي با روش ديسك دوار بيولوزيكي ومدلسازي نتايج حاصله

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, سيامك بوداقپور
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Siyamak Boudaghpour
نام دانشجو : ميلاد ابراهيمي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۲۰

تصفيه فيزيكي - شيميايي زيرآبه برج هاي خنك كننده جهت استفاده مجدد درسيستم خنك كننده ( مطالعه موردي پالايشگاه تهران )

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, سيامك بوداقپور
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Siyamak Boudaghpour
نام دانشجو : نيما مقيمي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۱۰

بهينه يابي روشهاي تصفيه لجن به منظوركمينه كردن حجم وهزينه هاي تصفيه

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, سيامك بوداقپور
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Siyamak Boudaghpour
نام دانشجو : رويا آسوده

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۲۶

تعيين روش بهينه دركاهش املاح محلول ( ) آبهاي مورد استفاده درجوش آورهاي صنعت نفت با استفاده ازسيستم هاي غشايي

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, فريدون وفايي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : شيماالسادات حسيني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

ارتقاي سيستم هاي لجن فعال با استفاده ازپيش تصفيه ونصب واحد عشايي در دماهاي پايين ومدلسازي آن

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : سهيل فرج زاده ها

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵/۰۵

تهيه مدل سه بعدي انتقال و پخش پارامترهاي كيفي و لايه بندي آن در مخازن سدها

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, محمود قضاوي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : سيدامين آرمان هاشمي منفرد

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۱۱

مدل سازي حوض هوادهي وته نشيني درتصفيه فاضلاب شهري به روش لجن فعال

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, سيامك بوداقپور
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Siyamak Boudaghpour
نام دانشجو : امين تقويان پور

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵/۰۳

مدلسازي هوشمند سري هاي زماني دبي رسوب و پي اچ رودخانه

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, وحيد نوراني
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi,
نام دانشجو : طاهر رجايي حاجي اقا

تاریخ: ۱۳۸۵/۱۰/۳۰

حذف فلزات سنگين فاضلاب ايران خودرو توسط صافي با تركيبات مختلف

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, سيامك بوداقپور
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Siyamak Boudaghpour
نام دانشجو : حسين سبحاني شرامين

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۷/۱۰

تصفيه پيشرفته فاضلابهاي شهري و صنعتي با هدف حذف فلزات سنگين به كمك صافي

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, سيامك بوداقپور
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Siyamak Boudaghpour
نام دانشجو : ميثم كيهان نژاد

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۷/۱۰

بهينه يابي تصفيه فاضلاب صنايع نفت

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, سيامك بوداقپور, بيژن نامدارزنگنه, سيداميرالدين صدر نژاد
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Siyamak Boudaghpour, , Seyed Amireddin Sadrnezhad
نام دانشجو : مصطفي محمدي

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۷/۰۸

بهينه يابي تصفيه فيزيكي - شيميايي آب شيرين

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : شكوفه خرم قهفرخي

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶/۲۰

بررسي كمي وكيفي فاضلابهاي بيمارستان شهر تهران و تعيين روش مناسب در تصفيه

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : عماد مددي

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶/۲۰

تعيين روش بهينه در افزايش ظرفيت تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري - مطالعه موردي تصفيه خانه زرگنده تهران

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : بهنام جابري نسب

تاریخ:

تعيين معيارهاي طراحي بهينه در روش تصفيه بيولوژيكي فاضلاب شهري استان اصفهان

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : شيما مرداني نجف ابادي

تاریخ:

تعيين مدل بهينه جريان و پارامترهاي كيفي در تصفيه فاضلاب به روش بركه تثبيت مطالعه موردي بركه تثبيت فولادشهر

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, سيامك بوداقپور
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Siyamak Boudaghpour
نام دانشجو : شهره فنائي پور

تاریخ:

بررسي قدرت جذب خاك هاي معدني و تاثير فرايند فعال سازي اسيدي در توانايي آنها در حذف انواع رنگ از پساب صنايع نساجي

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : مهدي اعلم

تاریخ:

بررسي كارايي روش اسمز معكوس در حذف فلزات سنگين از فاضلاب صنايع آبكاري

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : امين شمس

تاریخ:

بررسي كمي و كيفي فاضلاب روستاهاي حوزه آبريز سد لتيان و لايه بندي اطلاعات به كمك نرم افزار GIS و بهينه يابي روش تصفيه فاضلاب

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : مهناز ولي پور

تاریخ:

بررسي روشهاي حذف H2S به كمك روش لجن فعال هوادهي و فيلتر

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, احمد روح الهي, بيژن نامدارزنگنه
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Ahmad Roohollahi,
نام دانشجو : نويد فرهودي ملايوسف

تاریخ:

تصفيه آبهاي زير زميني آلوده به نيترات به روش دنيتريفيكاسيون به كمك باكتريهاي هتروتروف و اتوتروف (مطالعه موردي آبهاي زير زميني پالايشگاه تهران)

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, رويا بزاز زاده
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Roya Bzazzadeh
نام دانشجو : اتنا اميرسليماني

تاریخ:

بررسي و مدلسازي رياضي تصفيه خون توسط كليه و دستگاه دياليز با هدف پيش بيني و پيشگيري بيماريهاي كليوي

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, سيداميرالدين صدر نژاد
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Seyed Amireddin Sadrnezhad
نام دانشجو : چيا فوادي

تاریخ:

كمينه كردن لجن مازاد آغشته به مواد نفتي با استفاده از فرايند تماس و تثبيت (مطالعه موردي با پالايشگاه تهران)

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, سيامك بوداقپور
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Siyamak Boudaghpour
نام دانشجو : ايوب قاسمي پيربلوطي

تاریخ:

«بهينه سازي فرايند حذف ذرات در مقياس نانو در سيستم غشائي با استفاده از روش الگوريتم تكاملي در تصفيه آب و فاضلاب »

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, محمدباقر منهاج, تورج محمدي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Mohamadbagher Menhj,
نام دانشجو : سيدامير موسوي راد

تاریخ:

«بررسي روش بيولاك در تصفيه ي فاضلاب شهري با هدف بازيافت»

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, رويا بزاز زاده
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Roya Bzazzadeh
نام دانشجو : محسن فتحي

تاریخ:

بررسي عملكرد اشعه فرابنفش ( UV ) براي گند زدايي پساب تصفيه شده شهري ( مطالعه موردي روستاي آسارا

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, رويا بزاز زاده
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Roya Bzazzadeh
نام دانشجو : حميد پارسانيا

تاریخ:

تععين روش بهينه در حذف كربن ، ازت و فسفر موجود در فاضلاب با استفاده از روش پيشرفته در تصفيه فاضلاب شهري با هدف بازيافت A2O كامل پساب

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : محمد حسني

تاریخ:

تعيين روش بهينه در تصفيه آبهاي زير زميني آغشته به فلزات سنگين به كمك جاذب ها و سيستم هاي غشايي با هدف بازيافت جهت آبياري فضاي سبز - مطالعه موردي آب هاي زير زميني پالايشگاه تهران

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, سيداميرالدين صدر نژاد, رويا بزاز زاده
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Seyed Amireddin Sadrnezhad, Roya Bzazzadeh
نام دانشجو : بهنام موتابي

تاریخ:

يش بيني عملكرد فيلترهاي ماسه اي تند با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و سيستم استنتاج تطبيقي عصبي - فازي

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : سميه بيگ زاده ميلاني

تاریخ:

تصفيه بيو لوژيكي فاضلاب هاي نفتي به كمك صافي چكنده

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, سيامك بوداقپور
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Siyamak Boudaghpour
نام دانشجو : محمدرضا دوه لي

تاریخ:

حذف آرسنيك و جيوه از پسابها با روش نانو فيلتراسيون و مدلسازي آنها

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : جواد نفري

تاریخ:

مطالعه سيستم SBR جهت تصفيه فاضلابهاي شهري و صنعتي با هدف حذف كربن ، ازت و فسفر

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : مهدي نقوي

تاریخ:

بررسي روشهاي تصفيه فاضلابهاي آغشته به مواد نفتي باهدف تعيين روش بهينه

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : رامين نصرآبادي

تاریخ:

تصفيه فاضلاب شهري وصنعتي به روش ام بي آر باهدف بازيافت پساب

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : اميرحسين سالمي

تاریخ:

تصفيه فاضلاب شهري وصنعتي به روش اس بي آر وبيولاك باهدف بازيافت پساب

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : مسعود پوراصغرقاضياني

تاریخ:

رساله

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : مريم خليل زاده پشتگل

تاریخ:

تصفيه پساب كارخانه خمير مايه نانوايي به روش شبه فنتون با استفاده از آهن صفر ظرفيتي و مدلسازي هوشمند آن

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : مهديه راجي اسدابادي

تاریخ:

نمك زدايي آب هاي فوق شور ارتقاء سامانه تقطير غشايي به منظور

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : سينا نجاتي

تاریخ:

بررسي ارزش ذاتي و اقتصادي آب با در نظر گرفتن آن به عنوان يك كالاي استراتژيك و نهاده توليد

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : رضا شفيعي

تاریخ:

كمينه كردن EPS با استفاده از روش هاي فيزيكي و شيميايي و بيولوژيكي

نام اساتید: سيامك بوداقپور, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Siyamak Boudaghpour, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : امين خسرواني

تاریخ:

بررسي راندمان حذف مواد جامد كل نيترات و فلز سنگين ارسنيك با روش هاي غشائي ( اسمز معكوس نانو فيلتراسيون ) جهت تامين آب شرب

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, افشين خشند, سيامك بوداقپور
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Afshin Khoshand, Siyamak Boudaghpour
نام دانشجو : مضر حرفوش

تاریخ:

تلفيق و بهينه سازي سيستم هاي پيل سوختي ميكروبي و راكتور بيوفيلمي با بستر متحرك (MBBR_MFC) به هدف توليد برق و تصفيه فاضلاب

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : سيما ملك محمدي

تاریخ:

حذف فلزات سنگين و آلودگي هاي بيولوژيكي در فاضلاب نفتي با استفاده از سيستم تركيبي وتلند ( تالاب مصنوعي ) با تاكيد بر شرايط اقليمي متفاوت

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : علي حسني بافراني

تاریخ:

مدلسازي ديناميكي تصفيه آب دريا با فرايند اسمز معكوس

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : ريحانه ابوئي مهريزي

تاریخ:

بررسي و بهينه سازي توليد هيدروژن در راكتور بي هوازي با پتوي لجن(UASB) با تصفيه فاضلاب هاي صنعتي

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : سارا صفايي فر

تاریخ:

تصفيه فاضلاب در ديسك دوار بيولوژيكي به روش آناموكس

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : علي اماني طهراني

تاریخ:

حذف فلزات سنگين و آلودگي هاي بيولوژيكي در فاضلاب نفتي با استفاده از سيستم تركيبي وتلند ( تالاب مصنوعي ) با تاكيد بر شرايط اقليمي متفاوت

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, سيامك بوداقپور, فريدون وفايي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Siyamak Boudaghpour, Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : علي حسني بافراني

تاریخ:

ارتقاء سامانه تقطير غشايي به منظورنمك زدايي آب هاي فوق شور

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : سينا نجاتي

تاریخ:

روش بهينه تصفيه فاضلاب هاي صنايع پتروشيمي با بررسيحذف فلزات سنگين (مثل كروم و مس)

نام اساتید: فريدون وفايي, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Feraydoon Vafaei, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : حسين شكوهي

تاریخ:

تعيين روش بهينه در تصفيه آب دريا با هدف بازيافت آب و كمينه كردن نمك

نام اساتید: فريدون وفايي, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Feraydoon Vafaei, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : زينب قاسمي

تاریخ:

تصفيه فاضلاب صنايع لبني با هدف بازيافت پساب با استفاده از سيستم هاي تلفيقي لجن فعال و راكتورهاي بيوفيلمي با بستر متحرك (MBBR)

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, فريدون وفايي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : فرنوش دري