محل برگزاری: آمريكا / USA

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۰۳

Numerical simulation of dissolved oxygen, algal biomass, nitrate, organic nitrogen, ammonia and dissolved phosphorus in waste stabilization ponds

نویسندگان: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, سينا نجاتي

Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Sina Nejati

عنوان همایش:

17th International Conference on Environmental Toxicology and Ecological Risk Assessment and 36th International Conference on Environmental Chemistry and Water Resource Management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

heavy metals pollution and physicochemical parameters relationship in river

نویسندگان: مريم خليل زاده پشتگل, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مجتبي نوري

Maryam Khalilzadeh poshtegal, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Mojtaba NOURY

عنوان همایش: شانزدهمين كنفرانس هيدروليك ايران

16th Iranian Hydraulic Conference

محل برگزاری: يونان / Greece

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۹

Comparison of CAS MBR SBR and Biolak Treatment Systems in Removal of BOD and COD from Municipal Wastewater-Case Study Ekbatan Wastewater Treatment plant

نویسندگان: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, سيدمصطفي صابري يحيايي, نازلي رافعي دهكردي, رامبد وكيليان

Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Seyed Mostafa Saberi Yahyaei, Nazli Rafei Dehkordi, Rambod Vakilian

عنوان همایش:

15th International Conference on Environmental Science and Technology

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۰

مدلسازي اكسيژن خواهي بيوشيميايي (BOD) رودخانه جاجرود به كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي (ANN)

نویسندگان: رضا پارسا, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, سيده هدي رحمتي

Reza Parsa, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Hoda Rah,ati

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس و نمايشگاه محيط زيست

4th Conference and Exibition of Environment

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

بررسي روش هاي مختلف تغذيه مصنوعي

نویسندگان: سيما ملك محمدي, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي

Sima Malekmohammadi, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi

عنوان همایش: پنجمين همايش ملي بهداشت، ايمني و محيط زيست شهروندي (HSE) شهروندي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

بحران آب و مروري بر راهكارهاي مديريت بحران آب

نویسندگان: سيما ملك محمدي, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مجيد احتشامي

Sima Malekmohammadi, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Majied Ehteshami

عنوان همایش: پنجمين همايش ملي بهداشت، ايمني و محيط زيست شهروندي (HSE) شهروندي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

بررسي اقتصادي روش هاي مختلف شيرين سازي آب هاي شور و لب شور با تكيه بر ميزان انرژي مصرفي

نویسندگان: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, خديجه دهقان, مهدي اعلم

Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Khadijeh Dehghan, Mahdi Alam

عنوان همایش: كنگره علوم و مهندسي آب و فاضلاب ايران

Iran Water and Waste Water Science and Engineering Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۶

بررسي دستورالعمل ها و هزينه هاي عملياتي روش راكتور ناپيوسته متوالي در تصفيه فاضلاب

نویسندگان: غلامرضا درويشي, سينا نجاتي, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي

Gholamreza Darvishi, Sina Nejati, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي و مديريت محيط زيست

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۷

بررسي آلودگي فلزات سنگين و رسوبات معلق در رودخانه

نویسندگان: مريم خليل زاده پشتگل, سميه نيكو, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مجتبي نوري

Maryam Khalilzadeh poshtegal, Somayeh Nikoo, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Mojtaba Noury

عنوان همایش: هشتمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست

The 8th National Conference Exhibtion on Environmental Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۸

مديريت آب مجازي نگرشي نوين در بهبود بهره وري آب در بخش كشاورزي (مطالعه موردي استان البرز)

نویسندگان: بهزاد پارسا, مجتبي نوري, مريم خليل زاده پشتگل, علي شهبازي, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي

, , Maryam Khalilzadeh poshtegal, , Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi

عنوان همایش: اولين كنفرانس و نمايشگاه علوم و مهندسي آب

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

مطالعه نقش آلودگي امواج الكترومغناطيسي بر مهندسي محيط زيست

نویسندگان: سيده زهرا جليل زاده, مصطفي محمدي, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي

, Mostafa Mohamadi, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi

عنوان همایش: سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب

Third symposium on environmental and water resources engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

مطالعه و بررسي نقش آلودگي نوري در مهندسي محيط زيست

نویسندگان: سيده زهرا جليل زاده, مصطفي محمدي, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي

, Mostafa Mohamadi, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi

عنوان همایش: سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب

Third symposium on environmental and water resources engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

معرفي سيستم فيلتراسيون Biosand و چگونگي عملكرد آن در تصفيه آب آشاميدني

نویسندگان: حميده حامدي, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, نازلي رافعي دهكردي

Hamideh Hamedi, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Nazli Rafei Dehkordi

عنوان همایش: سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب

Third symposium on environmental and water resources engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

بررسي روش هاي تصفيه آلاينده هاي فاضلاب صنايع خودروسازي

نویسندگان: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, ساناز مقصودي

Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Sanaz Maghsudi

عنوان همایش: سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب

Third symposium on environmental and water resources engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

اصول تصفيه آب آشاميدني توسط سيستم صافي شني

نویسندگان: نازلي رافعي دهكردي, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, حميده حامدي

Nazli Rafei Dehkordi, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Hamideh Hamedi

عنوان همایش: سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب

Third symposium on environmental and water resources engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

مقايسه روش هاي انعقاد و استفاده از جاذب ها در تصفيه فاضلاب هاي آنتي بيوتيكي

نویسندگان: سعيده صفايي, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي

, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi

عنوان همایش: سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب

Third symposium on environmental and water resources engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

تصفيه بيوگاز آلوده به سولفيد هيدروژن به روش بيوفيلتراسيون با استفاده از باكتري اتوتروف (مطالعه موردي لندفيل شيراز)

نویسندگان: مهدي محسن زاده, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, جعفر جوانمردي

Mahdi Mohsenzadeh, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi,

عنوان همایش: سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب

Third symposium on environmental and water resources engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

بررسي روش هاي نمك زدايي حرارتي براي توليد آب شرب و صنعتي

نویسندگان: سينا نجاتي, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي

Sina Nejati, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi

عنوان همایش: سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب

Third symposium on environmental and water resources engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

بررسي پارامترهاي طراحي فرايند تركيبي RBC و MBBR در تصفيه فاضلاب با COD بالا

نویسندگان: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, روح اله عبدي, مريم سينائي نژاد, سيما ملك محمدي

Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Ruhollah Abdi, Maryam Sinaee Nejad, Sima Malekmohammadi

عنوان همایش: سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب

Third symposium on environmental and water resources engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

مقايسه انواع زلالسازها توسط پايلوت ساخته شده به هدف رسيدن به شرايط بهينه در حذف كدورت در تصفيه خانه هاي تهران

نویسندگان: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, سيما ملك محمدي, شيدا سهرابي نصرآبادي, روح اله عبدي

Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Sima Malekmohammadi, Sheida Sohrabi nasrabadi, Ruhollah Abdi

عنوان همایش: سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب

Third symposium on environmental and water resources engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

بررسي عملكرد روش هاي لجن فعال، MBBR و كربن فعال در تصفيه فاضلاب هاي نفتي با هدف بازيافت كامل پساب

نویسندگان: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, نرجس گيسو, محمد عجم

Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Narjes Gisoo,

عنوان همایش: سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب

Third symposium on environmental and water resources engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

مدل سازي اكسيژن محلول در محيط هاي آبي با استفاده از الگوريتم QUICKSET

نویسندگان: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, نازلي رافعي دهكردي

Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Nazli Rafei Dehkordi

عنوان همایش: سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب

Third symposium on environmental and water resources engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۱

بررسي مدل هاي داده محور در تصفيه خانه فاضلاب

نویسندگان: سيدمحمدمهدي مدرسي, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي

Seyed mohammad mehdi Modaresi, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي عمران و توسعه پايدار ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۱

مدل سازي رياضي انتشار آلاينده هاي نفتي PAHs در خاك و پيش بيني آلودگي آب هاي زيرزميني

نویسندگان: راحيل ملكي, كاظم برخورداري بافقي, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي

, , Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي عمران و توسعه پايدار ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۵

بررسي فرايند تركيبي A2O و MBR در تصفيه پيشرفته فاضلاب صنعتي با هدف حذف كربن و فسفر

نویسندگان: محمدرضا خادم ازغدي, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, ناصر مهردادي, سينا سپهري

mohammadreza khadem azghadi, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, , Sina Sepehri

عنوان همایش: هفتمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست

The 7th National Conference Exhibtion on Environmental Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۵

بررسي فرايند تركيبي A2O و MBR در تصفيه پيشرفته فاضلاب شهري با هدف حذف ازت و كربن

نویسندگان: محمدرضا خادم ازغدي, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, ناصر مهردادي, سينا سپهري

mohammadreza khadem azghadi, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, , Sina Sepehri

عنوان همایش: هفتمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست

The 7th National Conference Exhibtion on Environmental Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۵

مدلسازي جلبك در محيط هاي آبي با استفاده از روش تفاضل محدود

نویسندگان: حميده حامدي, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, وحيد هادي پور

Hamideh Hamedi, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Vahid Hadipour

عنوان همایش: هفتمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست

The 7th National Conference Exhibtion on Environmental Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۱۷

بررسي ساختار خاك هاي معدني جهت استفاده از آنها به عنوان جاذب در تصفيه پساب هاي صنعتي

نویسندگان: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, علي چرخستاني, مهدي اعلم

Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Ali Charkhestani, Mahdi Alam

عنوان همایش: دومين همايش سراسري محيط زيست انرژي و پدافند زيستي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۱

مروري بر تصفيه فاضلاب صنايع نساجي با هدف حذف رنگ، استفاده مجدد و حفاظت از محيط زيست

نویسندگان: علي چرخستاني, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي

Ali Charkhestani, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi

عنوان همایش: اولين همايش ملي معماري، عمران و محيط زيست شهري

The First National Conference on Architecture Construction and Urban Environment

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۰

مدلسازي آلودگي رودخانه جاجرود تهران با استفاده از مدل QUAL2K

نویسندگان: فرناز براتي, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مجيد حسيني, عبدالنبي عبده كلاهچي

, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, ,

عنوان همایش: اولين همايش سراسري كشاورزي و منابع طبيعي پايدار

The 1st National Conference on Stable Agriculture and Natural Resources

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۰

مدلسازي آلودگي رودخانه جاجرود تهران از مدل QUAL2K

نویسندگان: فرناز براتي, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مجيد حسيني, عبدالنبي عبده كلاهچي

, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, ,

عنوان همایش: اولين همايش ملي الكترونيكي كشاورزي و منابع طبيعي پايدار

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۱۱

تصفيه فاضلاب هاي نفتي به وسيله صافي چكنده در بار هيدروليكي تند

نویسندگان: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, حسين دارابي

Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Hosein Darabi

عنوان همایش: اولين همايش و نمايشگاه تخصصي محيط زيست انرژي و صنعت پاك

The first Conference and Exibition on Environmental Energy Clean Industry

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۱۱

مقايسه سه بار هيدروليكي مختلف در تصفيه فاضلاب هي نفتي به وسيله صافي چكنده

نویسندگان: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, حسين دارابي

Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Hosein Darabi

عنوان همایش: اولين همايش و نمايشگاه تخصصي محيط زيست انرژي و صنعت پاك

The first Conference and Exibition on Environmental Energy Clean Industry

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۰۵

Pilot plant study on the treatment of textile wastewater with the objective of reuse

نویسندگان: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, علي چرخستاني

Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Ali Charkhestani

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

The 3rd Environmental Planning and Management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۰۵

تاثير ميزان درصد برگشت مايع مخلوط هوادهي شده بر فرايند A2/O

نویسندگان: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مهديه راجي اسدآبادي

Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Mahdieh Rajiasadabadi

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

The 3rd Environmental Planning and Management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۰۵

استفاده از ماشين هاي بردار پشتيبان در طبقه بندي پديده تغذيه گرايي و بررسي تاثير پيش پردازش متغيرهاي ورودي با آناليز مولفه هاي اصلي

نویسندگان: اميرحسين جاويد, مهسا موسي خاني, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي

, , Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

The 3rd Environmental Planning and Management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۶

تصفيه فاضلاب هاي نفتي به وسيله صافي چكنده در بار هيدروليكي كند

نویسندگان: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, حسين دارابي

Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Hosein Darabi

عنوان همایش: سلولهاي خورشيدي نانوساختاري

Nanostructured Sollar Cells (NSSC 92)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

تصفيه فاضلابهاي نفتي به كمك تماس دهنده هاي بيولوژيكي دوار (راكتور RBC)

نویسندگان: سيدحمزه ميرخليلي, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي

, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi

عنوان همایش: هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران

7th National Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۰

بررسي تغيير غلظت فلزهاي سنگين در عمق هاي مختلف مخزن سد شهيد رجايي

نویسندگان: سيدمحمد شعاعي, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, عباسعلي زماني, جلال بازرگان

, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, ,

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار

محل برگزاری: چين / China

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۱۵

Lab Scale Study of HRT and OLR Optimization in UASB Reactor for Pretreating Fortified Wastewater in Various Operational Temperatures

نویسندگان: سهيل فرج زاده ها, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, سروش فرج زاده ها, جلال شايگان

Soheil Farajzadehha, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, ,

عنوان همایش:

3rd International Conference on Environmental Science and Development (ICESD 2012)

محل برگزاری: يونان / Greece

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۷

investigation th erelationship between land use rainfall run off by Gis and RS (case study Shaharchai River Orumieh Iran

نویسندگان: مريم خليل زاده پشتگل, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مجتبي نوري , جمال قدسي, علي اصغر آل شيخ

Maryam Khalilzadeh poshtegal, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, , , Alesheikh ALi Asghar

عنوان همایش:

12th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2011)