پروزه الكترونيكي-تحليل و بررسي روشهاي برنامه ريزي و كنترل پروژه در پروژه هاي اي پي سي و ام سي شركت مشاور نيپك

نام اساتید: سعيده غلامي
Saeideh Gholami
نام دانشجو : خديجه خيرانديش ماسوله

تحليل الگوريتم هاي حل مسائل مربوط به توالي عمليات در سيستم كارگاهي باز

نام اساتید: سعيده غلامي
Saeideh Gholami
نام دانشجو : نيلوفر فرهنگ دوست

تحليل الگوريتم هاي حل مسائل تولاي عمليات سيستم جريان توليد كارگاهي

نام اساتید: سعيده غلامي
Saeideh Gholami
نام دانشجو : محمدجعفر پورهاشم

تحليل الگوريتم هاي حل مسائل مربوط به توالي عمليات در سيستم

نام اساتید: سعيده غلامي
Saeideh Gholami
نام دانشجو : ندا حاج جعفري زاده

تحليل الگوريتم هاي حل مسائل توالي عمليات سيستم توليد كارگاهي

نام اساتید: سعيده غلامي
Saeideh Gholami
نام دانشجو : سعيد صفري

پروزه الكترونيكي - فروشنده دوره گرد

نام اساتید: سعيده غلامي
Saeideh Gholami
نام دانشجو : سيده سوسن جعفري

پروزه الكترونيكي - ارزيابي اقتصادي وبهسازي صنايع آب و برق و انرزي درايران

نام اساتید: سعيده غلامي
Saeideh Gholami
نام دانشجو : حميدرضا يوسفيان

استفاده از روش الگوريتم زنتيك براي مساله طراحي سيستم توليدسلولي

نام اساتید: سعيده غلامي
Saeideh Gholami
نام دانشجو : امير دهقان نيري