مشخصات فردی

نام: سعیده

نام خانوادگی: غلامی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: s_gholami@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/SaeidehGholami


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع

گرایش: سیستم های اقتصادی اجتماعی

واحد سازمانی: مهندسی صنایع