محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۶

Kermanshah Earthquake Event Tracking Through Persian Tweets

نویسندگان: مهسا صيفي كار, سعيد فرضي, سجاد دهقاني محمودآباد

Mahsa Seifikar, Saeed Farzi, Sajjad Dehghani mahmoud abad

عنوان همایش:

9th International Symposium on Telecommunications (IST'2018)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۶

Persian Rumor Detection on Twitter

نویسندگان: سجاد دهقاني محمودآباد, سعيد فرضي, دانيال بيدكاني بختياروند

Sajjad Dehghani mahmoud abad, Saeed Farzi, Danial Bidekani Bakhtiarvand

عنوان همایش:

9th International Symposium on Telecommunications (IST'2018)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۱

Predicting Serious Diabetic Complications using Hidden Pattern Detection

نویسندگان: سعيد فرضي, سحر كيانيان, الناز راست خديو

Saeed Farzi, Kianian Sahar, Ilnaz Rast khadive

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي مهندسي دانش بنيان و نوآوري

4th International Conference on Knowledge-Based Engineering and Innovation

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۱

Community Detection in social networks using a Novel algorithm without parameter

نویسندگان: سعيد فرضي, بي نظير بالغ

Saeed Farzi, Bi nazir Balegh

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي مهندسي دانش بنيان و نوآوري

4th International Conference on Knowledge-Based Engineering and Innovation

محل برگزاری: امارات / United Arab Emirates

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۲۰

TPC An Automatically Generated Comprehensive English-Persian Parallel corpus

نویسندگان: سعيد فرضي, هشام فيلي

Saeed Farzi, Faili Heshaam

عنوان همایش:

5th International Symposium on Computational and Business Intelligence (ISCBI)

محل برگزاری: امارات / United Arab Emirates

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۲۰

Diagnosis of Attention Deficit Hyperactivity Disorder Using Deep Belief Network Based on Greedy Approach

نویسندگان: سعيد فرضي, سحر كيانيان, الناز راست خديو

Saeed Farzi, sahar kianian, Ilnaz rastkhadive

عنوان همایش:

5th International Symposium on Computational and Business Intelligence (ISCBI)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

تشخيص سرطان سينه با استفاده از يادگيري عميق

نویسندگان: صبا غلامي, سعيد فرضي

saba gholami, Saeed Farzi

عنوان همایش: چهارمين كنگره بين المللي كامپيوتر،برق و مخابرات

4th International Congress on Computer Electrical and Communication

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

معرفي سامانه خلاصه ساز خبري فارسي با استفاده از روش شبه نظارتي

نویسندگان: سعيد فرضي, سحر كيانيان, سينا زنگنه

Saeed Farzi, sahar kianian, sina zangeneh

عنوان همایش: بيست و پنجمين كنفرانس مهندسي برق

The 25th Iranian conference on Electrical Engineering