تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

شخصي سازي سيستم تكميل خودكار پرسمان با استفاده از رتبه بند مجدد

نام اساتید: سعيد فرضي, سيدحسين خواسته, سيدحسين خواسته, بهروز مينايي
Saeed Farzi, Seyed Hossein Khasteh, Seyed Hossein Khasteh,
نام دانشجو : صاعده طاهري

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴

معرفي يك الگوريتمي نوين براي خوشه بندي گراف هاي صفت دار با استفاده از تئوري انتشار اطلاعات

نام اساتید: سعيد فرضي, محمدهادي زاهدي, محمدهادي زاهدي, حسن نادري
Saeed Farzi, Mohammad Hadi Zahedi, Mohammad Hadi Zahedi,
نام دانشجو : حامد سماك

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

بهبود الگوريتم تشخيص روند در شبكه هاي اجتماعي با استفاده از رويكرد مبتني بر گراف

نام اساتید: سعيد فرضي, سيدحسين خواسته, سيدحسين خواسته, مسعود اسد پور
Saeed Farzi, Seyed Hossein Khasteh, Seyed Hossein Khasteh,
نام دانشجو : مهسا صيفي كار

تاریخ:

پيش بيني شخصيت با استفاده از تحليل محتويات چند زبانه كاربران در شبكه هاي اجتماعي

نام اساتید: سعيد فرضي
Saeed Farzi
نام دانشجو : محمد مبشرزرقاني

تاریخ:

كليك مدل با استفاده از شبكه هاي مصنوعي عميق

نام اساتید: سعيد فرضي
Saeed Farzi
نام دانشجو : دانيال بيدكاني بختياروند

تاریخ:

گسترش معنايي پرسمان در موتورهاي جستجو با استفاده از الگوريتم هاي هوش تجمعي تركيبي

نام اساتید: سعيد فرضي
Saeed Farzi
نام دانشجو : فاطمه فكري

تاریخ:

ارائه الگوريتمي براي شناسايي منبع پيام هاي جعلي در شبكه هاي اجتماعي با استفاده از تعبيه گره ها

نام اساتید: سعيد فرضي
Saeed Farzi
نام دانشجو : عارفه اسمعيلي

تاریخ:

ارزيابي اعتماد در شبكه هاي اجتماعي با استفاده از الگوريتم هاي گراف

نام اساتید: سعيد فرضي
Saeed Farzi
نام دانشجو : حميده علي زاده

تاریخ:

يك سيستم هوشمند كزارش دهي رفتارهاي بزهكارانه در شبكه هاي اجتماعي بر اساس بلاكچين

نام اساتید: سعيد فرضي
Saeed Farzi
نام دانشجو : طاها قاسمي گولك