از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۶

دبير اجرايي تحريريه علمي پژوهشي روش هاي عددي در مهندسي عمران

از تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۰۱

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي كاربرد روش هاي عددي در مهندسي عمران

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۲۷

تدوين درس روش هاي عددي در مهندسي سازه

از تاریخ : ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ تا تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۰۴

مديريت امور اداري دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ تا تاریخ : ۱۳۹۱/۱۱/۱۸

مدير گروه سازه

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۷/۰۳ تا تاریخ : ۱۳۹۱/۰۷/۰۳

رئيس مركز پژوهشي زيرساخت هاي صنعت حمل ونقل كشور

از تاریخ : ۱۳۸۹/۰۳/۲۲ تا تاریخ : ۱۳۹۰/۰۹/۱۳

سرپرست ارتباط با صنعت دانشكده