محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

بررسي امكان كنترل نيمه فعال آني يك سكوي دريايي به كمك محاسبات پربازده

نویسندگان: سعيد اصيل قره باغي, پريا شريف زاده

Saeed Asil Gharebaghi, Paria Sharifzade

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس ملي مهندسي عمران و معماري با تاكيد بر فن آوري هاي بومي ايران

4th national conference on civil engineering and architecture the native technology of Iran

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

بررسي امكان رخداد رفتار آشوبناك در سازه هاي سه بعدي برشي تحت تحريك دوبعدي زلزله

نویسندگان: سعيد اصيل قره باغي, محمد شيرزاد

Saeed Asil Gharebaghi, Mohammad Shirzad

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي عمران ، معماري و طراحي شهري

3rd.International Conference & 4th.national Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Design

محل برگزاری: مالت / MALTA

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

Developing the combined method of Kanai-Tajimi model and Hilbert-Huang transform for generating artificial earthquake time histories

نویسندگان: سعيد اصيل قره باغي, فاطمه اسكندري ملايري

Saeed Asil Gharebaghi, Fatemeh Eskandarymalayery

عنوان همایش:

The European Seismological Commision 36th General Assembly

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

بهينه سازي اتصال تير با مقطع كاهش يافته براي كاهش پتانسيل خطر شكست ترد در محل اتصال

نویسندگان: سعيد اصيل قره باغي, رضا فمي تفرشي

Saeed Asil Gharebaghi, Reza Fami Tafreshi

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران

International Conference on Civil Engineering Architecture and Urban Management in Iran

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

بررسي عوامل موثر بر ضريب بار ديناميكي مجاز در پل ها و مقايسه كمي نتايج با رابطه ساده شده AASHTO

نویسندگان: سعيد اصيل قره باغي, مهربد جناني

Saeed Asil Gharebaghi, Mehrbod Janani

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران

International Conference on Civil Engineering Architecture and Urban Management in Iran

محل برگزاری: يونان / Greece

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

SEISMIC LOSS ESTIMATION OF STEEL MOMENT RESISTING FRAMES

نویسندگان: بهروز عسگريان, معصومه بابائي, سعيد اصيل قره باغي

Behrooz Asgarian, Masoumeh Babaei, Saeed Asil Gharebaghi

عنوان همایش:

16th European Conference on Earthquake Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

بررسي تاثير پردازش موازي با استفاده از كارت گرافيك در تحليل سازه به روش اجزا محدود

نویسندگان: علي موتمني, سعيد اصيل قره باغي

Ali Motameni, Saeed Asil Gharebaghi

عنوان همایش: ششمين كنفرانس بين المللي عمران،معماري و توسعه اقتصاد شهري

6th International Conference on Civil Engineering Architecture and Urban Economy Development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

تاثير استفاده از فناوري GPGPU در افزايش سرعت تحليل ديناميكي سازه ها به روش اجزا محدود تحت اثر تحريك زلزله

نویسندگان: علي موتمني, سعيد اصيل قره باغي

Ali Motameni, Saeed Asil Gharebaghi

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي عمران،معماري با تاكيد بر اشتغال زايي در صنعت ساختمان

2nd national conference on Civil Engineering Architecture Emphasizing job creation in construction

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۱

كاربرد نظريه آشوب در كنترل فعال سازه ها

نویسندگان: احسان زنگوئي, سعيد اصيل قره باغي

, Saeed Asil Gharebaghi

عنوان همایش: سومين همايش بين المللي مهندسي سازه

3rd Iran International Conference on Structural Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

كنترل نيمه فعال سازه هاي چند درجه آزادي برشي خطي به روش ازدحام ذرات تطابقي

نویسندگان: سعيد اصيل قره باغي, زهرا نيري

Saeed Asil Gharebaghi, Zahra Nayeri

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

2nd International Conference in New Research on Civil Archtectural and Urban Management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۰۸

تحليل تنش و كرنش مسائل دو بعدي خطي به روش اجزاي محدود يا استفاده از پردازش موازي

نویسندگان: نگين نيكنام, سعيد اصيل قره باغي

Negin Niknam, Saeed Asil Gharebaghi

عنوان همایش: سومين كنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري

3th International Congress on Civil Engineering Architecture and Urban Development