محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۷

ارزيابي تأثير آرايش نقاط ثابت تكيه گاه بر رفتار سيلندرهاي در معرض جريان

نویسندگان: محمد شيرزاد, سعيد اصيل قره باغي

Mohammad Shirzad, Saeed Asil Gharebaghi

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي معماري، عمران، شهرسازي،محيط زيست و افق هاي هنر اسلامي در بيانيه گام دوم انقلاب

3rd.International Conference on Architecture, Civil Engineering, Urban Development, Environment and Horizons of Islamic Art in the Second Step Statement of the Revolution

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۰۷

بررسي كوتاه شدگي ستون ها در قاب هاي فولادي دوگانه داراي سيستم مهاربندي همگرا (CBF) تحت اثرات ساخت مرحله اي

نویسندگان: مصطفي عباد, سعيد اصيل قره باغي, نادر فنائي

Mostafa Ebad, Saeed Asil Gharebaghi, Nader Fanaie

عنوان همایش: ششمين همايش بين المللي مهندسي سازه

6th International Conference on Structural Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

بررسي امكان كنترل نيمه فعال آني يك سكوي دريايي به كمك محاسبات پربازده

نویسندگان: سعيد اصيل قره باغي, پريا شريف زاده

Saeed Asil Gharebaghi, Paria Sharifzade

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس ملي مهندسي عمران و معماري با تاكيد بر فن آوري هاي بومي ايران

4th national conference on civil engineering and architecture the native technology of Iran

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

بررسي امكان رخداد رفتار آشوبناك در سازه هاي سه بعدي برشي تحت تحريك دوبعدي زلزله

نویسندگان: سعيد اصيل قره باغي, محمد شيرزاد

Saeed Asil Gharebaghi, Mohammad Shirzad

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي عمران ، معماري و طراحي شهري

3rd.International Conference & 4th.national Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Design

محل برگزاری: مالت / MALTA

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

Developing the combined method of Kanai-Tajimi model and Hilbert-Huang transform for generating artificial earthquake time histories

نویسندگان: سعيد اصيل قره باغي, فاطمه اسكندري ملايري

Saeed Asil Gharebaghi, Fatemeh Eskandarymalayery

عنوان همایش:

The European Seismological Commision 36th General Assembly

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

بهينه سازي اتصال تير با مقطع كاهش يافته براي كاهش پتانسيل خطر شكست ترد در محل اتصال

نویسندگان: سعيد اصيل قره باغي, رضا فمي تفرشي

Saeed Asil Gharebaghi, Reza Fami Tafreshi

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران

International Conference on Civil Engineering Architecture and Urban Management in Iran

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

بررسي عوامل موثر بر ضريب بار ديناميكي مجاز در پل ها و مقايسه كمي نتايج با رابطه ساده شده AASHTO

نویسندگان: سعيد اصيل قره باغي, مهربد جناني

Saeed Asil Gharebaghi, Mehrbod Janani

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران

International Conference on Civil Engineering Architecture and Urban Management in Iran

محل برگزاری: يونان / Greece

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

SEISMIC LOSS ESTIMATION OF STEEL MOMENT RESISTING FRAMES

نویسندگان: بهروز عسگريان, معصومه بابائي, سعيد اصيل قره باغي

Behrooz Asgarian, Masoumeh Babaei, Saeed Asil Gharebaghi

عنوان همایش:

16th European Conference on Earthquake Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

بررسي تاثير پردازش موازي با استفاده از كارت گرافيك در تحليل سازه به روش اجزا محدود

نویسندگان: علي موتمني, سعيد اصيل قره باغي

Ali Motameni, Saeed Asil Gharebaghi

عنوان همایش: ششمين كنفرانس بين المللي عمران،معماري و توسعه اقتصاد شهري

6th International Conference on Civil Engineering Architecture and Urban Economy Development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

تاثير استفاده از فناوري GPGPU در افزايش سرعت تحليل ديناميكي سازه ها به روش اجزا محدود تحت اثر تحريك زلزله

نویسندگان: علي موتمني, سعيد اصيل قره باغي

Ali Motameni, Saeed Asil Gharebaghi

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي عمران،معماري با تاكيد بر اشتغال زايي در صنعت ساختمان

2nd national conference on Civil Engineering Architecture Emphasizing job creation in construction

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۱

كاربرد نظريه آشوب در كنترل فعال سازه ها

نویسندگان: احسان زنگوئي, سعيد اصيل قره باغي

, Saeed Asil Gharebaghi

عنوان همایش: سومين همايش بين المللي مهندسي سازه

3rd Iran International Conference on Structural Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

كنترل نيمه فعال سازه هاي چند درجه آزادي برشي خطي به روش ازدحام ذرات تطابقي

نویسندگان: سعيد اصيل قره باغي, زهرا نيري

Saeed Asil Gharebaghi, Zahra Nayeri

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

2nd International Conference in New Research on Civil Archtectural and Urban Management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۰۸

تحليل تنش و كرنش مسائل دو بعدي خطي به روش اجزاي محدود يا استفاده از پردازش موازي

نویسندگان: نگين نيكنام, سعيد اصيل قره باغي

Negin Niknam, Saeed Asil Gharebaghi

عنوان همایش: سومين كنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري

3th International Congress on Civil Engineering Architecture and Urban Development