از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۵/۰۴

مدير گروه خودرو