تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

تعيين خواص مودال يك سازه به كمك پردازش تصاوير ويديوئي

نام اساتید: رضا كاظمي, شهرام آزادي, علي اصغر جعفري, حميد احمديان, پدرام صفرپور, علي اصغر جعفري
Reza Kazemi, Shahram Azadi, Ali Asghar Jafari, , , Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : پارسا سلامي پور

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

پايدار سازي خودروي الكتريكي چهر چرخ محرك با موتور درون چرخ به كمك كنترلر مبتني بر پيش بيني مدل

نام اساتید: رضا كاظمي, امير تقوي پور, جواد مرزبان راد, امير تقوي پور
Reza Kazemi, Amir Taghavipour, , Amir Taghavipour
نام دانشجو : مصطفي زارعي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

طراحي سامانه كنترل پيش بين به منظور استفاده در كنترل سرعت تطبيقي مبتني بر اطلاعات زير ساخت جاده

نام اساتید: رضا كاظمي, امير تقوي پور, جواد مرزبان راد, امير تقوي پور
Reza Kazemi, Amir Taghavipour, , Amir Taghavipour
نام دانشجو : اميرحسين سلطان زاده طاراني

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

كنترل يكپارچه ديناميك طولي و عرضي خودرو به منظور بهبود مانور تعويض خط خودكار

نام اساتید: رضا كاظمي, شهرام آزادي, علي غفاري, علي نحوي, فرشاد ترابي, غلامرضا وثوقي, مهيار نراقي
Reza Kazemi, Shahram Azadi, Ali Ghaffari, Ali Nahvi, Farshad Torabi, ,
نام دانشجو : هادي سازگار

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

افزايش پايداري خودروي طويل مفصلي به كمك سيستم كنترلي مقاوم تطبيقي يكپارچه

نام اساتید: رضا كاظمي, سيدحامد طباطبايي, شهرام آزادي, علي نحوي, حسين صيادي, منصور كبگانيان, غلامرضا وثوقي
Reza Kazemi, Seyedhamed Tabatabae, Shahram Azadi, Ali Nahvi, Hossein Sayyadi, ,
نام دانشجو : ناصر اسماعيلي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

تغيير خط خودروي خودران در بزرگ راه با استفاده از روش كنترل فعال دفع اغتشاشات

نام اساتید: رضا كاظمي, شهرام آزادي, جواد مرزبان راد, شهرام آزادي
Reza Kazemi, Shahram Azadi, , Shahram Azadi
نام دانشجو : محمد ابراهيمي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

طراحي كنترل كننده فرمان فعال مبتني بر زواياي مفصل مطلوب جهت كاهش خروج از مسير و بهبود مانورپذيري در خودروي طويل مفصلي

نام اساتید: رضا كاظمي, شهرام آزادي, عليرضا خداياري, شهرام آزادي
Reza Kazemi, Shahram Azadi, , Shahram Azadi
نام دانشجو : عباس اسماعيل زاده

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

كنترل طولي و عرضي خودرو بدون راننده

نام اساتید: رضا كاظمي, امير تقوي پور, داوود يونسيان, امير تقوي پور
Reza Kazemi, Amir Taghavipour, , Amir Taghavipour
نام دانشجو : محمدرضا سيف اللهي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

طراحي تغيير مسير خودرو در جلوگيري از برخورد مانع با شتاب و هدايت

نام اساتید: رضا كاظمي, امير تقوي پور, داوود يونسيان, امير تقوي پور
Reza Kazemi, Amir Taghavipour, , Amir Taghavipour
نام دانشجو : محمدمهدي باريده

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

پايدارسازي خودروي الكتريكي به كمك كنترل يكپارچه مقاوم تطبيقي

نام اساتید: رضا كاظمي, شهرام آزادي, فرزاد تهتمي, شهرام آزادي
Reza Kazemi, Shahram Azadi, , Shahram Azadi
نام دانشجو : آريا نوري آسيابر

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

كنترل هدايت يك خودروي سواري در بزرگراه ها به هنگام تغيير مسير با وجود قيود ديناميكي

نام اساتید: رضا كاظمي, شهرام آزادي, علي نحوي, امير تقوي پور, امير تقوي پور
Reza Kazemi, Shahram Azadi, Ali Nahvi, Amir Taghavipour, Amir Taghavipour
نام دانشجو : محمد بذركار

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

كنترل سمتي خودروي طويل مفصلي با دو مفصل

نام اساتید: رضا كاظمي, شهرام آزادي, امير تقوي پور, هادي اديبي اصل, امير تقوي پور
Reza Kazemi, Shahram Azadi, Amir Taghavipour, Hadi Adibi asl, Amir Taghavipour
نام دانشجو : محمدحسين نيرين

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۸

نمونه سازي مجازي خودروي مفصلي طويل (با دو مفصل)

نام اساتید: رضا كاظمي, شهرام آزادي, امير تقوي پور, هادي اديبي اصل, هادي اديبي اصل
Reza Kazemi, Shahram Azadi, Amir Taghavipour, Hadi Adibi asl, Hadi Adibi asl
نام دانشجو : حميدرضا گودرزي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۸

تحليل مدهاي ناپايداري خودروي طويل مفصلي به روش صفحه فاز

نام اساتید: رضا كاظمي, شهرام آزادي, امير تقوي پور, هادي اديبي اصل, امير تقوي پور
Reza Kazemi, Shahram Azadi, Amir Taghavipour, Hadi Adibi asl, Amir Taghavipour
نام دانشجو : امير توكلي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۱

طراحي مسير مطلوب و هدايت خودرو با راننده خواب آلود

نام اساتید: رضا كاظمي, شهرام آزادي, اميرحسين شامخي, امير تقوي پور, اميرحسين شامخي
Reza Kazemi, Shahram Azadi, Amir Hossein Shamekhi, Amir Taghavipour, Amir Hossein Shamekhi
نام دانشجو : آرمين نوروزي ينگجه

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۱۹

تحليل سيكل نمونه RC EHR براي موتور خودرو

نام اساتید: رضا كاظمي, محمدرضا شاه نظري, اميرحسين شامخي, شهرام آزادي, اميرحسين شامخي
Reza Kazemi, Mohammad Reza Shahnazari, Amir Hossein Shamekhi, Shahram Azadi, Amir Hossein Shamekhi
نام دانشجو : مسعود مشهدي رحيم

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

دفاع از پيشنهاد رساله دكتري

نام اساتید: علي نحوي, علي نحوي, غلامرضا وثوقي, محمد محجوب , رضا كاظمي, شهرام آزادي
Ali Nahvi, Ali Nahvi, , , Reza Kazemi, Shahram Azadi
نام دانشجو : هادي سازگار

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۸

كنترل مقاوم تطبيقي ديناميك جانبي خودروي مفصلي حامل سيال

نام اساتید: رضا كاظمي, شهرام آزادي, علي نحوي, اميرحسين شامخي, سيروس آقانجفي, منصور كبگانيان, محمدرضا حائري يزدي
Reza Kazemi, Shahram Azadi, Ali Nahvi, Amir Hossein Shamekhi, Cyrus Aghanajafi, ,
نام دانشجو : محمدامين سعيدي اشتي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

طراحي سيستم كنترل و هدايت خودروي با راننده خواب آلودبر اساس رفتار توامان خودرو و راننده

نام اساتید: شهرام آزادي, رضا كاظمي, سيدعلي اكبر موسويان, علي نحوي, فرشاد ترابي, محمدرضا حائري يزدي, مهيار نراقي
Shahram Azadi, Reza Kazemi, Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Nahvi, Farshad Torabi, ,
نام دانشجو : سجاد سميعي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

كنترل سمتي خودرو مفصلي با استفاده از كنترلر فازي

نام اساتید: علي نحوي, رضا كاظمي, سيدعلي اكبر موسويان, شهرام آزادي, سيدعلي اكبر موسويان
Ali Nahvi, Reza Kazemi, Seyed Aliakbar Moosavian, Shahram Azadi, Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : اردلان قديمي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

بهينه سازي سيستم تعليق يك خودروي سواري با استفاده اروش الگوريتم ژنتيك

نام اساتید: رضا كاظمي, شهرام آزادي, امير تقوي پور, هادي اديبي اصل, امير تقوي پور
Reza Kazemi, Shahram Azadi, Amir Taghavipour, Hadi Adibi asl, Amir Taghavipour
نام دانشجو : سينا خوشنودي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

طراحي سيستم كنترل تغيير مسير خودرو به منظور جلوگيري از برخورد با مانع با استفاده از AFS و ESP

نام اساتید: رضا كاظمي, شهرام آزادي, علي نحوي, امير تقوي پور, علي نحوي
Reza Kazemi, Shahram Azadi, Ali Nahvi, Amir Taghavipour, Ali Nahvi
نام دانشجو : علي انالوئي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

پيش بيني شرايط ناپايداري ديناميكي خودروهاي مفصلي با استفاده از تحليل در صفحه فاز

نام اساتید: رضا كاظمي, شهرام آزادي, علي نحوي, هادي اديبي اصل, علي نحوي
Reza Kazemi, Shahram Azadi, Ali Nahvi, Hadi Adibi asl, Ali Nahvi
نام دانشجو : مجيد ملامحمدا

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

بهينه سازي رفتار NVH يك خودروي سواري با استفاده از تحليل ارتعاشي در محيط ADAMS

نام اساتید: رضا كاظمي, شهرام آزادي, علي اصغر جعفري, مسعود عسگري, علي اصغر جعفري
Reza Kazemi, Shahram Azadi, Ali Asghar Jafari, Masoud Asgari, Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : عبداله لطفي زرين قبائي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

بهبود عملكرد پيش بيني در فرايند تعقيب خودرو با استفاده از مدل نوروفازي- خطي مبتني بر زيرفضاهاي برداري و طيفي

نام اساتید: رضا كاظمي, علي غفاري, شهرام آزادي, علي جباري
Reza Kazemi, Ali Ghaffari, Shahram Azadi, Ali Jabbari
نام دانشجو : مجيد عبداله زاده كرم

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

شبيه سازي و طراحي سيستم هاي كنترل هيبريد براي اتوبوس هاي شهري

نام اساتید: شهرام آزادي, رضا كاظمي, سيدعلي جزايري, اميرحسين شامخي, اميرحسين شامخي
Shahram Azadi, Reza Kazemi, Seyed ali Jazayeri, Amir Hossein Shamekhi, Amir Hossein Shamekhi
نام دانشجو : سيدمجيد حسيني

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

مانورپذيري و واژگوني غلتشي خودروهاي حامل بار مايع نوساني با مخازن نيمه پر

نام اساتید: شهرام آزادي, رضا كاظمي, سيدحسين ساداتي, علي اصغر جعفري, علي اصغر جعفري
Shahram Azadi, Reza Kazemi, Seyed Hossein Sadati, Ali Asghar Jafari, Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : علي سلطان آبادي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

كنترل فعال گشتاور ياو خودروي مفصلي با استفاده از سيستم ترمز

نام اساتید: رضا كاظمي, اميرحسين شامخي, شهرام آزادي, اميرحسين شامخي
Reza Kazemi, Amir Hossein Shamekhi, Shahram Azadi, Amir Hossein Shamekhi
نام دانشجو : سميه اصلي بيگي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۹

تخمين و تشخيص وضعيت قيچي در خودروهاي سنگين مفصلي و طراحي كنترلر مناسب براي جلوگيري از قيچي

نام اساتید: رضا كاظمي, شهرام آزادي, سيدحسين ساداتي, علي نحوي, علي نحوي
Reza Kazemi, Shahram Azadi, Seyed Hossein Sadati, Ali Nahvi, Ali Nahvi
نام دانشجو : سبحان حسينيان

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

مدل سازي، شبيه سازي و تحليل آسيب هاي وارد به ستون فقرات گردن انسان در تصادف

نام اساتید: رضا كاظمي, مسعود عسگري, شهرام آزادي, شهرام آزادي
Reza Kazemi, Masoud Asgari, Shahram Azadi, Shahram Azadi
نام دانشجو : اميررضا طبيب خوئي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

مدل سازي ديناميكي خودروهاي مفصلي حامل سيال

نام اساتید: رضا كاظمي, شهرام آزادي, اميرحسين شامخي, شهرام آزادي
Reza Kazemi, Shahram Azadi, Amir Hossein Shamekhi, Shahram Azadi
نام دانشجو : فرزانه ربيعي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۲

تشخيص عيب در سيستم تعليق خودرو با استفاده از تبديل موجك و شبكه عصبي

نام اساتید: شهرام آزادي, رضا كاظمي, علي اصغر جعفري, اميرحسين شامخي, اميرحسين شامخي
Shahram Azadi, Reza Kazemi, Ali Asghar Jafari, Amir Hossein Shamekhi, Amir Hossein Shamekhi
نام دانشجو : مسعود راوري

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۸

كنترل حالت استارت سرد در موتورهاي احتراق داخلي بنزيني به منظور كاهش ناپايداري هاي احتراق و آلايندگي ها

نام اساتید: رضا كاظمي, علي كشاورزوليان, شهرام آزادي, اميرحسين شامخي, اميرحسين شامخي
Reza Kazemi, Ali Keshavarz Valian, Shahram Azadi, Amir Hossein Shamekhi, Amir Hossein Shamekhi
نام دانشجو : شايان پازوكي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱/۲۵

كنترل حركت يك دسته از خودروها بر اساس پايداري رشته اي كاربردي

نام اساتید: رضا كاظمي, شهرام آزادي, سيدعلي اكبر موسويان, اميرحسين شامخي, سيروس آقانجفي, سيدعلي اكبر موسويان, اميرحسين شامخي, سيروس آقانجفي, محمدرضا حائري يزدي, عبدالرضا اوحدي همداني
Reza Kazemi, Shahram Azadi, Seyed Aliakbar Moosavian, Amir Hossein Shamekhi, Cyrus Aghanajafi, Seyed Aliakbar Moosavian, Amir Hossein Shamekhi, Cyrus Aghanajafi, ,
نام دانشجو : علي قاسمي‌گورجي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

تعيين يك مدل مرجع براي سرعت چرخشي واحد كشنده جهت تنظيم ديناميك سمتي خوروري مفصلي

نام اساتید: رضا كاظمي, شهرام آزادي, اميرحسين شامخي, علي نحوي, اميرحسين شامخي
Reza Kazemi, Shahram Azadi, Amir Hossein Shamekhi, Ali Nahvi, Amir Hossein Shamekhi
نام دانشجو : محسن قلي پور

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

توسعه الگوريتم تشخيص خواب آلودگي با استفاده از شبكه هاي عصبي يا سيستم هاي نوروفازي بر اساس داده هاي بدست آمده از ديناميك خودرو

نام اساتید: شهرام آزادي, رضا كاظمي, علي نحوي, سيدحسين ساداتي, علي نحوي
Shahram Azadi, Reza Kazemi, Ali Nahvi, Seyed Hossein Sadati, Ali Nahvi
نام دانشجو : زهرا محمدي شاد

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

كنترل فازي يك دسته از خودوها با درنظر گرفتن پايداري رشته اي

نام اساتید: شهرام آزادي, رضا كاظمي, علي نحوي, اميرحسين شامخي, اميرحسين شامخي
Shahram Azadi, Reza Kazemi, Ali Nahvi, Amir Hossein Shamekhi, Amir Hossein Shamekhi
نام دانشجو : عباس تكليمي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

پارك اتوماتيك خودروهاي مفصلي

نام اساتید: شهرام آزادي, رضا كاظمي, علي غفاري, علي نحوي, علي نحوي
Shahram Azadi, Reza Kazemi, Ali Ghaffari, Ali Nahvi, Ali Nahvi
نام دانشجو : حميدرضا رضائي نداماني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

كنترل يكپارچه خودروي سنگين مفصلي براي تامين پايداري سمتي و مانورپذيري مناسب

نام اساتید: رضا كاظمي, شهرام آزادي, اميرحسين شامخي, سيدعلي اكبر موسويان, محمدرضا حائري يزدي, مهيار نراقي, علي غفاري
Reza Kazemi, Shahram Azadi, Amir Hossein Shamekhi, Seyed Aliakbar Moosavian, , , Ali Ghaffari
نام دانشجو : سيد حامد طباطبائي اوره

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۵

تحليل تاثير زاويه لغزشي جانبي واحد كشنده در ديناميك سمتي خودروي مفصلي

نام اساتید: رضا كاظمي, شهرام آزادي, سيدعلي اكبر موسويان, اميرحسين شامخي, اميرحسين شامخي
Reza Kazemi, Shahram Azadi, Seyed Aliakbar Moosavian, Amir Hossein Shamekhi, Amir Hossein Shamekhi
نام دانشجو : ناصر اسماعيلي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۵

كنترل پايداري يك خودروي سواري با استفاده از تحليل در صفحه فاز

نام اساتید: شهرام آزادي, رضا كاظمي, سيدحسين ساداتي, اميرحسين شامخي, اميرحسين شامخي
Shahram Azadi, Reza Kazemi, Seyed Hossein Sadati, Amir Hossein Shamekhi, Amir Hossein Shamekhi
نام دانشجو : مسعود نقيبيان

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

طراحي سيستم كنترلي هوشمند براي رفتار تعقيب خودرو به كمك سيستم ABS

نام اساتید: رضا كاظمي, شهرام آزادي, سيدحسين ساداتي, شهرام آزادي
Reza Kazemi, Shahram Azadi, Seyed Hossein Sadati, Shahram Azadi
نام دانشجو : محسن رفعت

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

هوشمند سازي سيستم TCS براي رفتار تعقيب خودرو

نام اساتید: رضا كاظمي, شهرام آزادي, سيدحسين ساداتي, علي نحوي, علي نحوي
Reza Kazemi, Shahram Azadi, Seyed Hossein Sadati, Ali Nahvi, Ali Nahvi
نام دانشجو : داود امامي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۵

تحليل كنترل لغزش چرخ هاي لكوموتيو ديزل الكتريك ايران سفير (ER24PC)

نام اساتید: رضا كاظمي, علي اصغر جعفري, شهرام آزادي, شهرام آزادي
Reza Kazemi, Ali Asghar Jafari, Shahram Azadi, Shahram Azadi
نام دانشجو : محمدامين قماشي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۷

طراحي سيستم كنترل هوشمند تعقيب خودرو مبتني بر تاخير لحظه اي رفتار راننده و خودرو

نام اساتید: علي غفاري, رضا كاظمي, علي نحوي, شهرام آزادي, حميدرضا تقي راد, عقيل يوسفي كما, سيدحسين ساداتي
Ali Ghaffari, Reza Kazemi, Ali Nahvi, Shahram Azadi, Hamid Reza Taghirad, , Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : علي رضا خداياري

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۳۰

ارتعاشات غير خطي تركيبي محورهاي دوار بلند در رشته هاي حفاري

نام اساتید: رضا كاظمي, علي اصغر جعفري, رحمت الله قاجار, شهرام آزادي, محمد شرعيات, سيامك اسماعيل زاده, مهدي بهزاد
Reza Kazemi, Ali Asghar Jafari, Rahmatollah Ghajar, Shahram Azadi, Mohammad Shariyat, ,
نام دانشجو : محمد فرجي مهياري

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

سيستم كنترل فعال انتخاب مسير حركت خودرو بر اساس تصميمات يكپارچه

Automotive active lane selection based on integrated decisions

نام اساتید: علي غفاري, رضا كاظمي, سيدعلي اكبر موسويان, سيدحسين ساداتي, غلامرضا وثوقي, محمدرضا حائري يزدي, علي نحوي
Ali Ghaffari, Reza Kazemi, Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Hossein Sadati, , , Ali Nahvi
نام دانشجو : محسن عليرضائي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

بهبود پايداري خودروهاي مفصلي با توزيع نيروهاي نامتقارن ترمزي

نام اساتید: رضا كاظمي, شهرام آزادي, علي اصغر جعفري, شهرام آزادي
Reza Kazemi, Shahram Azadi, Ali Asghar Jafari, Shahram Azadi
نام دانشجو : مرتضي ميرزائي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

ارائه مدل رياضي بازاريابي فروش خودرو

نام اساتید: رضا كاظمي, مجيد قريشي, مسعود شريعت پناه, شهرام آزادي, شهرام آزادي
Reza Kazemi, Majid Ghoreishi, , Shahram Azadi, Shahram Azadi
نام دانشجو : نيما آگاهي مطلق

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طراحي يك سيستم كنترلي ESP بر مبناي منطق فازي

نام اساتید: رضا كاظمي, شهرام آزادي, سيدحسين ساداتي, اميرحسين شامخي, اميرحسين شامخي
Reza Kazemi, Shahram Azadi, Seyed Hossein Sadati, Amir Hossein Shamekhi, Amir Hossein Shamekhi
نام دانشجو : محمد اسدي افكند

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

سيستم تعليق فعال براي اتومبيل هاي سواري با استفاده از روش كنترلي تطبيقي

نام اساتید: رضا كاظمي, شهرام آزادي, سيدحسين ساداتي, اميرحسين شامخي, اميرحسين شامخي
Reza Kazemi, Shahram Azadi, Seyed Hossein Sadati, Amir Hossein Shamekhi, Amir Hossein Shamekhi
نام دانشجو : ميثم اميرزاده سرچشمه

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

طراحي و ساخت سيستم سخت افزار در حلقه AFS جهت تحليل اثرات ورودي راننده

نام اساتید: رضا كاظمي, شهرام آزادي, علي نحوي, اميرحسين شامخي, اميرحسين شامخي
Reza Kazemi, Shahram Azadi, Ali Nahvi, Amir Hossein Shamekhi, Amir Hossein Shamekhi
نام دانشجو : شبنم كاظم بلاغي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

شناسايي خرابي در سازه خودروهاي سواري با استفاده از روش تبديل موجك

نام اساتید: شهرام آزادي, رضا كاظمي, علي اصغر جعفري, سيدحسين ساداتي, علي اصغر جعفري
Shahram Azadi, Reza Kazemi, Ali Asghar Jafari, Seyed Hossein Sadati, Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : يداله رضواني گيل كلائي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

بهينه سازي مكانيزمهاي تعليق يك خودرو سواري با استفاده از آلگوريتم ژنتيك

نام اساتید: شهرام آزادي, رضا كاظمي, اميرحسين شامخي, علي اصغر جعفري, اميرحسين شامخي
Shahram Azadi, Reza Kazemi, Amir Hossein Shamekhi, Ali Asghar Jafari, Amir Hossein Shamekhi
نام دانشجو : ابوالفضل بابائيان

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

تخمين سطح جاده با استفاده از روش تبديل موجك

نام اساتید: شهرام آزادي, رضا كاظمي, فريد نجفي, علي اصغر جعفري, علي اصغر جعفري
Shahram Azadi, Reza Kazemi, Farid Najafi, Ali Asghar Jafari, Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : علي صلح ميرزائي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

تحليل اثرات ورودي راننده در محيط واقعيت مجازي براي خودروهاي مجهز به سيستم ESP

نام اساتید: رضا كاظمي, شهرام آزادي, علي نحوي, سيدحسين ساداتي, علي نحوي, علي نحوي
Reza Kazemi, Shahram Azadi, Ali Nahvi, Seyed Hossein Sadati, Ali Nahvi, Ali Nahvi
نام دانشجو : فرهاد فتوحي نيا

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

كنترل يكپارچه ديناميك و تعليق يك خودروي سواري

نام اساتید: شهرام آزادي, رضا كاظمي, علي غفاري, سيدعلي اكبر موسويان, سيدعلي اكبر موسويان
Shahram Azadi, Reza Kazemi, Ali Ghaffari, Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : مجيد شباني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

توزيع بهينه نيروهاي ترمزي بين چهارچرخ خودرو در سيستم كنترلي ESP

نام اساتید: رضا كاظمي, شهرام آزادي, اميرحسين شامخي, سيدعلي اكبر موسويان, اميرحسين شامخي
Reza Kazemi, Shahram Azadi, Amir Hossein Shamekhi, Seyed Aliakbar Moosavian, Amir Hossein Shamekhi
نام دانشجو : محمدطه ملكيان

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

كنترل پايداري خودروهاي سه چرخ

نام اساتید: رضا كاظمي, شهرام آزادي, اميرحسين شامخي, سيدحسين ساداتي, اميرحسين شامخي
Reza Kazemi, Shahram Azadi, Amir Hossein Shamekhi, Seyed Hossein Sadati, Amir Hossein Shamekhi
نام دانشجو : محمدامين سعيدي اشتي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۸

طراحي مكانيزم Active Front Steer (AFS) و اعمال كنترل AFS بر روي يك خودور سواري

نام اساتید: رضا كاظمي, شهرام آزادي, سيدحسين ساداتي, سيدعلي اكبر موسويان, سيدعلي اكبر موسويان
Reza Kazemi, Shahram Azadi, Seyed Hossein Sadati, Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : سلمان عابدي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۸

طراحي تخمينگر ضريب اصطكاك و سرعت طولي خودرو در سيستم هاي كنترل ديناميك خودرو

نام اساتید: شهرام آزادي, رضا كاظمي, اميرحسين شامخي, سيدحسين ساداتي, اميرحسين شامخي
Shahram Azadi, Reza Kazemi, Amir Hossein Shamekhi, Seyed Hossein Sadati, Amir Hossein Shamekhi
نام دانشجو : آرش زارعيان

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۳۰

بهينه سازي چند فاكتوري طراحي خودرو بر مبناي تحليلهاي استاتيكي و ديناميكي

نام اساتید: رضا كاظمي, محمد شرعيات, شهرام آزادي, شهرام آزادي
Reza Kazemi, Mohammad Shariyat, Shahram Azadi, Shahram Azadi
نام دانشجو : ميلاد عباسي

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۳۱

طراحي- ساخت و تست ديناميكي سازه هاي كامپوزيتي جدار نازك Closed Loop (در محدوده بارگذاري ديناميكي بوسيله دستگاه هيدرو استاتيك)

نام اساتید: رضا كاظمي, جمال زماني اشني, سيد محمدرضا خليلي, رحمت الله قاجار, محمد شرعيات
Reza Kazemi, Jamal Zamani, Seyed Mohammd Reza Khalili, Rahmatollah Ghajar, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : اميرمحمود جمشيدي

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۳۰

طراحي- ساخت كامپوزيتي Closed Loop تحت بار ديناميكي(يا شبه ديناميكي)

نام اساتید: رضا كاظمي, جمال زماني اشني, سيد محمدرضا خليلي, رحمت الله قاجار, محمد شرعيات
Reza Kazemi, Jamal Zamani, Seyed Mohammd Reza Khalili, Rahmatollah Ghajar, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : سيدحميد صهري

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۳۰

طراحي- ساخت و تست هيدرو استاتيكي سازه هاي كامپوزيتي جدار نازك Closed Loop (در محدوده بارگذاري استاتيكي)

نام اساتید: رضا كاظمي, جمال زماني اشني, سيد محمدرضا خليلي, رحمت الله قاجار, محمد شرعيات
Reza Kazemi, Jamal Zamani, Seyed Mohammd Reza Khalili, Rahmatollah Ghajar, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : محمدجواد سلماني گيوي

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶/۳۱

كنترل بهينه تطبيقي پايداري خودرو

نام اساتید: رضا كاظمي, شهرام آزادي, علي اصغر جعفري, شهرام آزادي
Reza Kazemi, Shahram Azadi, Ali Asghar Jafari, Shahram Azadi
نام دانشجو : وحيد طاوسي وانق سفلي

تاریخ: ۱۳۸۴/۱۱/۲۲

طراحي سيستم كنترلي تعليق نيمه فعال به روش شبيه سازي مجازي به كمك Adams\control

نام اساتید: رضا كاظمي
Reza Kazemi
نام دانشجو : آزاده فرازنده

تاریخ: ۱۳۸۴/۱۰/۱۹

كنترل ديناميك خودرو چهار چرخ فرمانگير با استفاده از مدل كامل خودرو در نرم افزار Adams

نام اساتید: شهرام آزادي, رضا كاظمي
Shahram Azadi, Reza Kazemi
نام دانشجو : پرستو اصغري

تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۱۲

تحليل حساسيت پارامترهاي موثر در ديناميك خودروي سواري با سيستم تعليق مك فرسون براي جلوو سيستم تعليق چند لينگي براي عقب

نام اساتید: رضا كاظمي
Reza Kazemi
نام دانشجو : محمدجواد ميداني حاجي آقا

تاریخ:

طراحي سيستم كنترل پايداري خودرو براي كاهش پيش غلتي

نام اساتید: رضا كاظمي
Reza Kazemi
نام دانشجو : نسيم رحماني

تاریخ:

طراحي سيستم كنترلي ضد قفل ترمزبه روش مد لغزان

نام اساتید: اميرعلي نيكخواه, رضا كاظمي
Amirali Nikkhah, Reza Kazemi
نام دانشجو : مهديه باغچه سرائي

تاریخ:

طراحي سيستم كنترلي فرمان برقي به كمك شبيه سازي مجاز باADAMS/CONTROL

نام اساتید: رضا كاظمي
Reza Kazemi
نام دانشجو : محمدعلي كرباسچيان

تاریخ:

بهينه سازي هندسه سيستمهاي تعليق يك خودروي سواري

نام اساتید: رضا كاظمي, شهرام آزادي
Reza Kazemi, Shahram Azadi
نام دانشجو : رضا قاسمي آذر

تاریخ:

تحليل ديناميكي پيش غلتي خودرو خودرو suv به كمك نرم افزار ADAMS

نام اساتید: رضا كاظمي
Reza Kazemi
نام دانشجو : شيده بادله

تاریخ:

تعيين شاخصهاي مانورپذيري خودروي اسپورت به كمك نمونه سازي مجازي

نام اساتید: رضا كاظمي, محمد شرعيات
Reza Kazemi, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : هادي ذوالقدر

تاریخ:

شبيه سازي ديناميكي بدن انسان به منظور بررسي راحتي خودرو

نام اساتید: رضا كاظمي, شهرام آزادي
Reza Kazemi, Shahram Azadi
نام دانشجو : مجتبي سعيدي

تاریخ:

تخمين عمر قطعات سيستم خودرو با استفاده از شبيه سازي مجازي در محيط ADAMS

نام اساتید: رضا كاظمي, شهرام آزادي
Reza Kazemi, Shahram Azadi
نام دانشجو : داريوش حسنوند

تاریخ:

طراحي تخمينگر سيستم كنترلي بمنظور پايدارسازي خودرو

نام اساتید: رضا كاظمي, شهرام آزادي
Reza Kazemi, Shahram Azadi
نام دانشجو : محسن بياني خاك نژاد

تاریخ:

بررسي رفتار موجي انتقال تنش در اثر بار ضربه اي وارده به اجزائ خودرو

نام اساتید: محمد شرعيات, رضا كاظمي
Mohammad Shariyat, Reza Kazemi
نام دانشجو : مهدي نيك خواه كوجهري

تاریخ:

نمونه سازي مجازي سيستم تعليق نيمه فعال بهينه

نام اساتید: رضا كاظمي
Reza Kazemi
نام دانشجو : راحله ميرعلمي

تاریخ:

طراحي كنترل بهينه گيربكس CVT خودروي سواري

نام اساتید: رضا كاظمي
Reza Kazemi
نام دانشجو : اميررضا نوروزي

تاریخ:

طراحي و بهينه سازي يك كلاچ نيمه اتوماتيك براي خودروي سواري

نام اساتید: شهرام آزادي, رضا كاظمي
Shahram Azadi, Reza Kazemi
نام دانشجو : اميرحسين پاسدار

تاریخ:

تايمينگ متغير سوپاپها به منظور كنترل راندمان حجمي و كنترل احتراق خودبخودي در موتورهاي با احتراق بصورت HCCI

نام اساتید: شهرام آزادي, رضا كاظمي
Shahram Azadi, Reza Kazemi
نام دانشجو : سمير شهيرملك محمدي

تاریخ:

كنترل مقاوم پايداري خودرو به كمك فرمان برقي

نام اساتید: رضا كاظمي, سيدعلي اكبر موسويان, شهرام آزادي, شهرام آزادي
Reza Kazemi, Seyed Aliakbar Moosavian, Shahram Azadi, Shahram Azadi
نام دانشجو : اميرعلي جان بخش

تاریخ:

بهبود پايداري ديناميكي خودرو با كنترل بهينه سيستم فرمان

نام اساتید: رضا كاظمي
Reza Kazemi
نام دانشجو : سياوش طاهري

تاریخ:

طراحي وساخت سكوي متحرك سه درجه آزادي براي شبيه ساز رانندگي

نام اساتید: علي نحوي, رضا كاظمي
Ali Nahvi, Reza Kazemi
نام دانشجو : عليرضا حاتميان حقيقي

تاریخ:

مدلسازي وكنترل شبيه ساز رانندگي سه درجه آزادي

نام اساتید: علي نحوي, رضا كاظمي, شهرام آزادي
Ali Nahvi, Reza Kazemi, Shahram Azadi
نام دانشجو : ژوبين هاشم وندخياباني

تاریخ:

بهيته سازي رفتار برخورد طولي خودرو با تغيير پارامتري سازه اي اجزا بخش جلوي آن به روش DOE

نام اساتید: محمد شرعيات, رضا كاظمي, مجيد قريشي, شهرام آزادي, شهرام آزادي
Mohammad Shariyat, Reza Kazemi, Majid Ghoreishi, Shahram Azadi, Shahram Azadi
نام دانشجو : احسان سرمدي

تاریخ:

تحليل ارتعاشي سيستمهاي انتقال قدرت خودروهاي RWD

نام اساتید: رضا كاظمي, شهرام آزادي
Reza Kazemi, Shahram Azadi
نام دانشجو : اميرمحمد لاهوتي

تاریخ:

بهينه سازي چند فاكتوري طراحي خودرو بر مبناي تحليلهاي ديناميكي

نام اساتید: رضا كاظمي
Reza Kazemi
نام دانشجو : ميلاد عباسي

تاریخ:

كنترل هندسه فعال در يك خودروي سواري

نام اساتید: شهرام آزادي, رضا كاظمي, سيدعلي اكبر موسويان, اميرحسين شامخي, اميرحسين شامخي
Shahram Azadi, Reza Kazemi, Seyed Aliakbar Moosavian, Amir Hossein Shamekhi, Amir Hossein Shamekhi
نام دانشجو : مرتضي آقامحمدي

تاریخ:

توسعه مواد هدفمند به منظور كاربرد در يكي از قطعات سازه اي خودرو

نام اساتید: شهرام آزادي, رضا كاظمي, سيد محمدرضا خليلي, محمد شرعيات, محمد شرعيات
Shahram Azadi, Reza Kazemi, Seyed Mohammd Reza Khalili, Mohammad Shariyat, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : وحيد يزدي

تاریخ:

ساخت و تست سازه هاي كامپوزيتي تحت بارگذاري خارجي در محدوده بارگذاري استاتيكي

نام اساتید: رضا كاظمي, جمال زماني اشني, محمد شرعيات, محمد شرعيات, رضا اسلامي فارساني
Reza Kazemi, Jamal Zamani, Mohammad Shariyat, Mohammad Shariyat, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : مسعود جعفري

تاریخ:

تعيين بارهاي خستگي در تحليل مقاومتي اكسل عقب يك خودروي سواري

نام اساتید: رضا كاظمي, شهرام آزادي, علي اصغر جعفري, اميرحسين شامخي, اميرحسين شامخي
Reza Kazemi, Shahram Azadi, Ali Asghar Jafari, Amir Hossein Shamekhi, Amir Hossein Shamekhi
نام دانشجو : ناصر مصطفوي نيا

تاریخ:

طراحي كنترلر فازي - عصبي براي خودروي مفصلي با استفاده از روش ANFIS

نام اساتید: رضا كاظمي, شهرام آزادي
Reza Kazemi, Shahram Azadi
نام دانشجو : حميدرضا حيدري زادي

تاریخ:

رساله دكترا

نام اساتید: رضا كاظمي
Reza Kazemi
نام دانشجو : پارسا سلامي پور

تاریخ:

تشخيص سطح خواب آلودگي راننده بر اساس سيگنالهاي الكتروانسفالوگرافي و ديناميك خودرو

نام اساتید: رضا كاظمي
Reza Kazemi
نام دانشجو : سارا هوشمند

تاریخ:

تعيين مرزهاي پايدار براي تركيب سيستم¬هاي كنترل نظير DYC,AFS در خودروهاي الكتريكي با چهار موتور محرك درون چرخ مستقل

نام اساتید: رضا كاظمي
Reza Kazemi
نام دانشجو : حسين پناهي

تاریخ:

افزايش پايداري در خودرو الكتريكي با موتور درون چرخ مستقل از طريق تركيب لايه اي سيستم هاي كنترل DYC,AFS

نام اساتید: رضا كاظمي
Reza Kazemi
نام دانشجو : مرتضي گلاوي

تاریخ:

صحه¬گذاري كنترلر پيشبين سرعت تطبيقي خودرو در حلقه HIL به كمك سخت¬افزار Arduino

نام اساتید: رضا كاظمي
Reza Kazemi
نام دانشجو : عليرضا نعمتي شيخ احمدلو

تاریخ:

پياده¬سازي كنترلر فازي سرعت تطبيقي خودرو خودران به كمك سخت افزار Arduino در HIL كنترلر

نام اساتید: رضا كاظمي
Reza Kazemi
نام دانشجو : روح اله تقديري

تاریخ:

كنترل سرعت تطبيقي يك خودروي خودران به كمك SIMSCAPE

نام اساتید: رضا كاظمي
Reza Kazemi
نام دانشجو : پريسا طاهري

تاریخ:

بررسي ناپايداري PDO در پديده جوشش درون كانال حراتي با ملاحظات كنترلي

نام اساتید: محمدرضا شاه نظري, رضا كاظمي
Mohammad Reza Shahnazari, Reza Kazemi
نام دانشجو : ميلاد فلاحي