از تاریخ : ۱۳۹۰/۱۱/۰۹ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۱۴

رئيس دانشكده مهندسي صنايع

از تاریخ : ۱۳۹۰/۱۱/۰۹ تا تاریخ :

عضويت حقوقي در شوراي دانشگاه

از تاریخ : تا تاریخ : ۱۳۹۰/۱۱/۰۸

معاون پژوهشي وفناوري دانشكده