الگوبرداري با رويكرد 6 سيگمادر ارتقاي عملكرد سازمان

نام اساتید: رضا بشيرزاده
Reza Bashirzadeh
نام دانشجو : سامان ديدبان

بررسي برنامه ريزي استراتزيك آينده صنايع خودرو در ايران

نام اساتید: رضا بشيرزاده
Reza Bashirzadeh
نام دانشجو : علي شهسواري

تاثير RFIDدر يكپارچه سازي سيستم هاي توليد به منظور افزايش بهره وري

نام اساتید: رضا بشيرزاده
Reza Bashirzadeh
نام دانشجو : ركسانا نجف زاده

بررسي مسائل ارگونوميكي و ايمني صنعتي در كارخانجات و مراكز صنعتي

نام اساتید: رضا بشيرزاده
Reza Bashirzadeh
نام دانشجو : سوسن پناهي گلستان

نقش نمونه سازي سريع در كاهش زمان چرخه تكوين محصول

نام اساتید: رضا بشيرزاده
Reza Bashirzadeh
نام دانشجو : فرزاد ليراوي

ارائه يك مدل رياضي جهت زمان بندي وبرنامه ريزي روزانه توليد با در نظر گرفتن آخرين نوسانات تقاضا با توجه به انعطاف خط توليد.

نام اساتید: رضا بشيرزاده
Reza Bashirzadeh
نام دانشجو : محمد سنجري پاريزي