مبانی احتمال

مقطع: کارشناسی

احتمال 1

مقطع: کارشناسی

فرآیندهای تصادفی کاربردی

مقطع: دکترا

روش های آماری

مقطع: کارشناسی

استنباط آماری 2

مقطع: کارشناسی ارشد

آمار و احتمالات مهندسی

مقطع: کارشناسی

مدل های خطی 1

مقطع: کارشناسی ارشد

آزمایشگاه ریاضی 1

مقطع: کارشناسی