سازمان: دانشگاه صنعتی اصفهان / Isfahan university of technology

از تاریخ : ۱۳۹۸ تا تاریخ : ۱۴۰۰

Lecturer

سازمان: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی / K, N, Toosi university of technology

تاریخ: ۱۴۰۰

استادیار

Assistant Professor