محل برگزاری: Bedlewo, Poland / Bedlewo, Poland

تاریخ: ۲۰۲۱/۰۹/۰۱

Optimality of block designs under a hub correlation structure

نویسندگان:

R. Khodsiani and S. Pooladsaz

عنوان همایش:

International conference on Trends and perspectives in linear statistical inference LinStat

محل برگزاری: دانشگاه یزد / Yazd university

تاریخ: ۲۰۱۹/۰۱/۱۴

Optimality of block designs with different hub correlation values

نویسندگان:

R. Khodsiani and S. Pooladsaz

عنوان همایش:

International conference on recent achievements in mathematical science

محل برگزاری: / Bedlewo, Poland

تاریخ: ۲۰۱۸/۰۸/۲۲

Optimality of block designs under the model with the first-order circular autoregression

نویسندگان:

K. Filipiak, R. Khodsiani, A. Markiewicz

عنوان همایش:

International conference on Trends and perspectives in linear statistical inference LinStat

محل برگزاری: دانشگاه زنجان /

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۲

Optimal designs under interference model and correlated observations

نویسندگان: راضیه خودسیانی، اکرم فخاری اسفریزی

عنوان همایش: 54امین کنفرانس ریاضی ایران

محل برگزاری: دانشگاه بوعلی سینا، همدان /

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

Optimality of incomplete block designs under hub correlation

نویسندگان: راضیه خودسیانی، سعید پولادساز

R. Khodsiani and S. Pooladsaz

عنوان همایش: 48امین کنفرانس ریاضی ایران

48th annual Iranian Mathematics conference Bu-Ali Sina University

محل برگزاری: دانشگاه شهید باهنر کرمان / Shahid Bahonar University of Kerman

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۳

مطالعه ای بر طرح های بهینه در کلاسی از ساختار طرح های بلوکی ناقص متعادل نامنظم

A Note on the Optimal Designs in a Class of Irregular Balanced Incomplete Block Design Setting

نویسندگان: راضیه خودسیانی، سعید پولادساز

R. Khodsiani and S. Pooladsaz

عنوان همایش: سیزدهمین کنفرانس آمار ایران

13th Iranian Statistics Conference