مشخصات فردی

نام: راضیه

نام خانوادگی: خودسیانی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: razieh.khodsiani@kntu.ac.ir

شماره تماس: (۱۳۴)۰۲۱۷۷۱۲۵۰۷۰

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/RaziehKhodsiani


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: آمار

گرایش: علوم کامپیوتر و آمار

واحد سازمانی: ریاضی