تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

طراحي و پياده سازي شبكه تغذيه يك آنتن تنظيم پذير براي كاربرد در چند قطبش

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, هادي علي اكبريان, هادي علي اكبريان, فاطمه گران
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Hadi Aliakbarian, Hadi Aliakbarian,
نام دانشجو : روزبه رضائي پور

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

تحليل و شبيه سازي جاذب تنظيم پذير گرافني به منظور استفاده در آشكارساز توان تراهرتز

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, زهرا قطان كاشاني, نصرت الله گرانپايه, نصرت الله گرانپايه, محمد نشاط
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Zahra Ghatan Kashani, Nosrat Granpayeh, Nosrat Granpayeh,
نام دانشجو : مونا عرب محمدي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

طراحي و ساخت يك آنتن مايكرواستريپ براي ابزارهاي پوشيدني هوشمند در حوزه ارتباطات سيار نسل پنجم(5G)

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, هادي علي اكبريان, هادي علي اكبريان, فاطمه گران
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Hadi Aliakbarian, Hadi Aliakbarian,
نام دانشجو : جواد غلامياري

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۴

طراحي،شبيه سازي و بهينه سازي آنتن مايكرواستريپ دو بانده در باندهاي LوX

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, هادي علي اكبريان, هادي علي اكبريان, رضا فاطمي مفرد
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Hadi Aliakbarian, Hadi Aliakbarian,
نام دانشجو : علي رضا سلطاني

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

تحليل، طراحي و ساخت يك آنتن مشدد عايقي ناهمسانگرد در باند S

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, سيدعبدالله ميرطاهري, سيدعبدالله ميرطاهري, نادر كمجاني
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Seyed Abdollah Mirtaheri, Seyed Abdollah Mirtaheri,
نام دانشجو : اميرعلي كهياني

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

طراحي و ساخت آنتن ميكرواستريپ فراپهن باند با پنج باند قطع با استفاده از تشديدگر حلقه شكافدار و فيلترهاي باند قطع

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, هادي علي اكبريان, هادي علي اكبريان, فاطمه گران
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Hadi Aliakbarian, Hadi Aliakbarian,
نام دانشجو : فايز پرويزيان

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

تحليل، طراحي و شبيه سازي آنتن هاي كوچك الكتريكي با راندمان خوب بر مبناي فرامواد

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, هادي علي اكبريان, محمدصادق ابريشميان, محمدصادق ابريشميان, اميرنادر عسگرپور
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Hadi Aliakbarian, Mohammad Sadegh Abrishamian, Mohammad Sadegh Abrishamian,
نام دانشجو : امير افشار

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

طراحي، تحليل، شبيه سازي و ساخت يك فيلتر ميان گذر مايكروويو با استفاده تئوري ماتريس تزويج

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, سيدعبدالله ميرطاهري, سيدعبدالله ميرطاهري, رضا صراف
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Seyed Abdollah Mirtaheri, Seyed Abdollah Mirtaheri,
نام دانشجو : حسن حسيني مجره

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

تحليل، شبيه سازي و طراحي انتن مايكروستريپ براي استفاده در باند تراهرتز با استفاده از ساختار شكاف باند نوري

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, هادي علي اكبريان, هادي علي اكبريان, فاطمه گران
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Hadi Aliakbarian, Hadi Aliakbarian,
نام دانشجو : محمدسعيد قاسمي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

تحليل طراحي شبيه سازي و ساخت مالتي پلكسر مايكروويو به كمك موجبرهاي شكاف هوايي

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, منصور ولي, محمدصادق ابريشميان, سيدآرش احمدي, محمود شاه آبادي, جليل راشدمحصل
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Mansour Vali, Mohammad Sadegh Abrishamian, Seyed Arash Ahmadi, ,
نام دانشجو : حسين سربندي فراهاني

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

طراحي و شبيه سازي جاذب راداري پهن باند در باند فركانسي 4 تا 16 گيگاهرتز بر اساس سطوح انتخابگر فركانسي قرار گرفته در مواد جاذب

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, سيدعبدالله ميرطاهري, سيدعبدالله ميرطاهري, فاطمه گران
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Seyed Abdollah Mirtaheri, Seyed Abdollah Mirtaheri,
نام دانشجو : مهدي چگني

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

شبيه سازي اثر پلاريزاسيون برروي سطح مقطع راداري دو پايه

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, هادي علي اكبريان, هادي علي اكبريان, فاطمه گران
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Hadi Aliakbarian, Hadi Aliakbarian,
نام دانشجو : فاطمه مهران منش

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۱۸

طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن كواكسيال-سكتور

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, هادي علي اكبريان, هادي علي اكبريان, فاطمه گران
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Hadi Aliakbarian, Hadi Aliakbarian,
نام دانشجو : سيدجليل سيدحسيني

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۹

بررسي و تحليل اسيلاتورهاي نوري با استفاده از ساختارهاي گرافن در گستره فركانسي فروسرخ

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, سيدعبدالله ميرطاهري, سيدعبدالله ميرطاهري, رضا صراف شيرازي
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Seyed Abdollah Mirtaheri, Seyed Abdollah Mirtaheri,
نام دانشجو : حميد سيرواني

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۹

طراحي و شبيه سازي يك آرايه آنتن خورشيدي پيشرفته( ASOLANT)باند Sكارامد براي استفاده بر روي ماهواره هاي LEO

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, هادي علي اكبريان, سيدعبدالله ميرطاهري, سيدعبدالله ميرطاهري, محسن غفاري
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Hadi Aliakbarian, Seyed Abdollah Mirtaheri, Seyed Abdollah Mirtaheri,
نام دانشجو : پويا قادري

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۷

طراحي و شبيه سازي آنتن آرايه مونوپالس صفحه اي SIW در باند Ka

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, هادي علي اكبريان, هادي علي اكبريان
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Hadi Aliakbarian, Hadi Aliakbarian
نام دانشجو : بهروز رضائي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

طراحي شبيه سازي و ساخت فيلتر مايكرو استريپ ميان گذربا پهناي باند باريك در باند L

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, هادي علي اكبريان, هادي علي اكبريان
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Hadi Aliakbarian, Hadi Aliakbarian
نام دانشجو : ايمان زعفراني

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

مدل نمودن و شبيه سازي طيف توان كلاتر زمين در رادار پالس داپلر هواپايه با استفاده از مدل فركتالي سطح زمين

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, محمدعلي سبط, محمدعلي سبط
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Mohammad Ali Sebt, Mohammad Ali Sebt
نام دانشجو : علي يونسي مقدم هنده خاله

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

ارائه روشي براي فشرده سازي سيگنالهاي عصبي در ريز پردازنده هاي قابل كاشت در بدن

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, مهرداد اردبيلي پور, محمدعلي سبط, محمدعلي سبط
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Mehrdad Ardebilipour, Mohammad Ali Sebt, Mohammad Ali Sebt
نام دانشجو : وحيد رحماني

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

طراحي و ساخت آنتن پچ مايكرو استريپ بهبود يافته با استفاده از ديوار اتصال كوتاه

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, سميه چماني, هادي علي اكبريان, هادي علي اكبريان
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Somayyeh Chamaani, Hadi Aliakbarian, Hadi Aliakbarian
نام دانشجو : مجيد غلامي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۲

مدلسازي تحليل و ساخت يك جاذب فرامواد چند لايه با رويه مسطح و بهبود پارامترهاي آن براي كاهش RCS

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, محمدصادق ابريشميان, علي خالقي, مهدي علياري شوره دلي
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Mohammad Sadegh Abrishamian, Ali Khaleghi, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : محمدرضا سهيلي فر

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۶

طراحي، شبيه سازي و محاسبه تلفات يك نمونه جاذب فراماده(متامتريال)

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, سيدآرش احمدي, سيدآرش احمدي
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Seyed Arash Ahmadi, Seyed Arash Ahmadi
نام دانشجو : مريم آقاخاني

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۸

تخمينDOA با استفاده از روش سنجش فشرده

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, كمال محامد پور, محمدعلي سبط, محمدعلي سبط
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Kamal Mohamedpour, Mohammad Ali Sebt, Mohammad Ali Sebt
نام دانشجو : سيدموسي حسيني

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۱۹

تحليل و بهبود پروتكل هاي مسير يابي براي شبكه هاي متحرك خودرويي

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, مهرداد اردبيلي پور, محمدعلي سبط, محمدعلي سبط
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Mehrdad Ardebilipour, Mohammad Ali Sebt, Mohammad Ali Sebt
نام دانشجو : حسام الدين شوشتري

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

تمركز ميدان نزديك آرايه نانوآنتن هاي پلازمونيك

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, محمدصادق ابريشميان, نصرت الله گرانپايه, سيدعبدالله ميرطاهري, چيترا دادخواه
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Mohammad Sadegh Abrishamian, Nosrat Granpayeh, Seyed Abdollah Mirtaheri, Chitra Dadkhah
نام دانشجو : مهديه خسروي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۲

طراحي و شبيه سازي تفنگ الكترونيكي كلايسترون چند پرتوي توان بالا

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, محمدصادق ابريشميان, محمدصادق ابريشميان
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Mohammad Sadegh Abrishamian, Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : اكبر امجدي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۷

طراحي شبيه سازي و ساخت انتن چهار در چهار ارايه اي شكاف دار موجبر مجتمع شده در زير لايه براي كاربرد در باند ايكس

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, سيدعبدالله ميرطاهري, سيدعبدالله ميرطاهري
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Seyed Abdollah Mirtaheri, Seyed Abdollah Mirtaheri
نام دانشجو : آرش خسرو نژاد

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

بررسي و طراحي و شبيه سازي آنتن آرايه اي باند ميليمتري مايكرواستريپي با شبكه تغذيه كم اتلاف براي ارتباطات بيسيم

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, سميه چماني, سميه چماني
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Somayyeh Chamaani, Somayyeh Chamaani
نام دانشجو : محمود كرمي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

بررسي و طراحي آنتن هاي فراپهن باند (UWB)و آنتن هاي فراپهن باند چند بانده(مولتي باند) بر پايه آنتن هاي CPW

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, سميه چماني, سميه چماني
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Somayyeh Chamaani, Somayyeh Chamaani
نام دانشجو : بهزاد برومندي سرخابي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

طراحي شبيه سازي و ساخت انتن ارايه اي شكافي با استفاده از EBG(باند ممنوعه الكترومغناطيسي) براي كاهش تزويج متقابل در باند X

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, سميه چماني, سميه چماني
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Somayyeh Chamaani, Somayyeh Chamaani
نام دانشجو : احسان قهرماني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

طراحي شبيه سازي و ساخت آنتن آرايه شكافي تغذيه موجبري با هدف افزايش پهناي باند براي رادار روزنه مصنوعي

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, سميه چماني, سميه چماني
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Somayyeh Chamaani, Somayyeh Chamaani
نام دانشجو : نويد نوله دان

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

طراحي و شبيه سازي زمانبندي ارايه انتن فرا پهن باند

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, سميه چماني, سيدعبدالله ميرطاهري, سيدعبدالله ميرطاهري
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Somayyeh Chamaani, Seyed Abdollah Mirtaheri, Seyed Abdollah Mirtaheri
نام دانشجو : حامد صادقي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

طراحي و شبيه سازي گيرنده رادار SAR براي پهباد

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, كمال محامد پور, كمال محامد پور
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Kamal Mohamedpour, Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : مرتضي ولائي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

طراحي، شبيه سازي و ساخت آرايه فراكتال فعال گيرنده UWB با دو قطبش

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, محمدصادق ابريشميان, محمدصادق ابريشميان
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Mohammad Sadegh Abrishamian, Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : اميد نخستين

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طراحي و ساخت آرايه آنتن ويوالدي متقاطر باند X با ميله هاي عايق دو لايه

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, منوچهر كامياب حصاري, علي خالقي, امير موسوي نيا
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Manouchehr Kamyab Hesari, Ali Khaleghi, Amir Mousavinia
نام دانشجو : رباب كاظمي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

تحليل عملكرد و شبيه سازي يك رادار مونوپالس و ارائه طرح بهينه

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, كمال محامد پور, كمال محامد پور
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Kamal Mohamedpour, Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : محمد فضل اله پور

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۲۵

تخصيص منابع در رادارهاي آرايه فازي

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, محمدصادق ابريشميان, مهرداد اردبيلي پور, محمد تشنه لب
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Mohammad Sadegh Abrishamian, Mehrdad Ardebilipour, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : رضا فاطمي مفرد

تاریخ:

فيوز مجاورتي راداري براي آشكارسازي ...

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh
نام دانشجو : رباب كاظمي

تاریخ:

طراحي و ساخت بخش RF يك رادار مينياتوري در فركانس 1GHz

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh
نام دانشجو : سمانه عليدوست اصل

تاریخ:

طراحي و شبيه سازي آرايه سه الماني از آنتن هاي ميله اي دو لايه دي الكتريك در باند X

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh
نام دانشجو : رامين علا

تاریخ:

جداسازي (Deinterleaving ) پالس هاي راداري در سيستم هاي شنود راداري

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh
نام دانشجو : پژمان بيات

تاریخ:

بهبود بازسازي سيگنال هاي SAR با استفاده از روش حسگري فشرده

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh
نام دانشجو : راضيه تركمني

تاریخ:

طراحي و ساخت آنتن فراپهن باند چند باندي با هدف كاهش SAR براي كاربرد مغز-ماشين

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh
نام دانشجو : شهاب الدين يزداني فرد

تاریخ:

طراحي و تحليل سامانه فشرده كننده پالس تراهرتزي كنترل پذير مبتني بر ساختارنوار گرافني مارپيچي

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, زهرا قطان كاشاني
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Zahra Ghatan Kashani
نام دانشجو : سيدمحمدرضا رضوي زاده

تاریخ:

بررسي، تحليل و شبيه سازي انتشار امواج تراهرتز در محيط هاي باز تحت تاثير شرايط جوي مختلف براي كاربردهاي مخابرات بي سيم تراهرتز

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, زهرا قطان كاشاني
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Zahra Ghatan Kashani
نام دانشجو : مهدي طاهرخاني

تاریخ:

طراحي، شبيه سازي و ساخت سنسورهاي مايكروويو با استفاده از SIW

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, سجاد محمد علي نژاد
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Sajad Mohamadalinejad
نام دانشجو : عباس سلطان

تاریخ:

طراحي و ساخت نوسان ساز تنظيم پذير با مشددSIW فعال در باندS

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, سيدآرش احمدي
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Seyed Arash Ahmadi
نام دانشجو : فهيمه حياتي نسب

تاریخ:

طراحي و ساخت آنتن UWB براي تصويربرداري ميدان نزديك از مغز

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, سميه چماني
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Somayyeh Chamaani
نام دانشجو : فاطمه كورشي رفعت

تاریخ:

طراحي و ساخت مقسم توان تنظيم پذير با نسبت تقسيم نابرابر

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, سيدآرش احمدي
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Seyed Arash Ahmadi
نام دانشجو : مريم گودرزي

تاریخ:

طراحي و پياده سازي انتقال هم زمان توان و داده به صورت بي سيم از تجهيزات پزشكي قابل كاشت

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, هادي علي اكبريان
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Hadi Aliakbarian
نام دانشجو : سينا سعيدي

تاریخ:

طراحي و ساخت آنتن ويوالدي با كاهش سطح مقطع راداري با استفاده از شكاف دايروي

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh
نام دانشجو : فرشاد چراغي رودي

تاریخ:

طراحي و ساخت يك مدار فشرده براي تطبيق امپدانس پهن باند يك آنتن تك قطبي كوتاه غير رزونانسي

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh
نام دانشجو : عاطفه محمدحسني