بررسي و شبيه سازي كدهاي باركر در ايجاد دقت برد رادارهاي پاسي

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, سيدآرش احمدي, علي خالقي
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Seyed Arash Ahmadi, Ali Khaleghi
نام دانشجو : احمد ايزدي

بررسي ، شبيه سازي و تجزيه و تحليل سيستم هاي رديابي و فاصله سنجي ماهواره ها

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, كمال محامد پور
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : عليرضا مهري

طراحي، شيبه سازي و ساخت ديپلكسر مايكرويو بر مبناي ماتريس كوپلينگ

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, سيدآرش احمدي
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Seyed Arash Ahmadi
نام دانشجو : علي جنيدي جعفري

آسيب شناسي و تحليل خصوصي سازي شركت مخابرات ايران

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, سيدعبدالله ميرطاهري
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Seyed Abdollah Mirtaheri
نام دانشجو : ميلاد ميرزايي قهرمانلو

مطالعه ، طراحي و ساخت آنتنهاي فراپهن باند (uwb)

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, سميه چماني
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Somayyeh Chamaani
نام دانشجو : نگين سادات ساعتچي

شبيه سازي و طراحي فيلتر هاي مايكرواستريپ دو مودي طرح پذير

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, سيدآرش احمدي
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Seyed Arash Ahmadi
نام دانشجو : كامران دولتخواه

شبيه سازي سيستم GPR در نرم افزار MATLAB

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, هادي علي اكبريان
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Hadi Aliakbarian
نام دانشجو : حميدرضا حسني

تحليل و شبيه سازي سيستم رادار SAR

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, هادي علي اكبريان
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Hadi Aliakbarian
نام دانشجو : عباس زمانيان

شبيه سازي آنتن UWB ميكرواستريپ براي رادار باندC

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, هادي علي اكبريان
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Hadi Aliakbarian
نام دانشجو : مصطفي غفاري

شبيه سازي رادار ارتفاع سنج پالسي در باندC

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, زهرا قطان كاشاني
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Zahra Ghatan Kashani
نام دانشجو : اميد خانداني جرجافكي

شبيه سازي FMCW در متلب به همراه شبيه سازي الگوريتم تشخيص هدف CA-CFAR

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, محمدعلي سبط
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Mohammad Ali Sebt
نام دانشجو : يونس سالاروند

شبيه سازي رادارهاي مقسم فركانسي متعامد چندگانه تطبيق پذير براي تشخيص هدف و مسيريابي

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, محمدعلي سبط
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Mohammad Ali Sebt
نام دانشجو : مهدي كاشف

تاریخ:

تحليل، شبيه سازي شيفت دهنده فاز 45 درجه ديفرانسيلي در بازه فركانسي 2 تا 2.7 گيگاهرتز

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh
نام دانشجو : علي جعفري

تاریخ:

طراحي چيدمان تشعشعي براي تابش ريزموج بر روي نمونه هاي ويروس

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh
نام دانشجو : زكيه نژادحسن

تاریخ:

شبيه سازي اثر امواج مايكروويو بر ويروس هاي ابعاد نانومتري

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh
نام دانشجو : فاطمه عرب زاده