از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي ادوات نانو ساختار الكترونيكي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

مدیر امور توسعه پژوهش دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ تا تاریخ :

مدير امور توسعه ي پزوهش دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ تا تاریخ :

سرپرست دفتر دانش آموختگان دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه فيزيك الكتريسيته