تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سنتز و مشخصه يابي پوشش هاي خود تميز شونده مبتني بر نانوساختارهاي اكسيد روي

نام اساتید: نگین معنوی زاده
Negien Manavizadeh
نام دانشجو : فائزه افشاري

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

شبيه سازي و تعيين نانوساختارهاي اكسيد روي براي شناسايي گازهاي هيدروژن و استيلن متصاعد شده در روغن ترانسفورماتور

نام اساتید: نگین معنوی زاده
Negien Manavizadeh
نام دانشجو : شيما رضائي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سنتز و مشخصه يابي پوشش هاي خود تميز شونده مبتني بر نانوساختارهاي اكسيد روي

نام اساتید: نگين معنوي زاده, نسترن رياحي نوري, فرشيد رئيسي, فرشيد رئيسي, ابوذر مسعودي
Negien Manavizadeh, Nastaran Riahinori, Farshid Raissi, Farshid Raissi,
نام دانشجو : فائزه افشاري

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

شبيه سازي و تعيين نانوساختارهاي اكسيد روي براي شناسايي گازهاي هيدروژن و استيلن متصاعد شده در روغن ترانسفورماتور

نام اساتید: نگين معنوي زاده, نسترن رياحي نوري, فرشيد رئيسي, فرشيد رئيسي, ابوذر مسعودي
Negien Manavizadeh, Nastaran Riahinori, Farshid Raissi, Farshid Raissi,
نام دانشجو : شيما رضائي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

ساخت و مشخصه يابي نانو ژنراتورهاي مبتني بر نانوساختارهاي اكسيد روي

نام اساتید: نگین معنوی زاده
Negien Manavizadeh
نام دانشجو : محمد نورافكن

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

ساخت و مشخصه يابي نانو ژنراتورهاي مبتني بر نانوساختارهاي اكسيد روي

نام اساتید: نگين معنوي زاده, فرهاد اكبري برومند, فرهاد اكبري برومند, رضا سروري
Negien Manavizadeh, Farhad Akbari Boroumand, Farhad Akbari Boroumand,
نام دانشجو : محمد نورافكن

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

طراحي و شبيه سازي سلول هاي حافظه دستيابي تصادفي ايستا مبتني بر ديودهاي اثر ميداني نانومتري با اتصالات جانبي(S-FED)

نام اساتید: نگين معنوي زاده, فرشيد رئيسي, فرشيد رئيسي, ستار ميرزاكوچكي
Negien Manavizadeh
نام دانشجو : تارا غفوري

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

طراحي و شبيه سازي سلول هاي حافظه دستيابي تصادفي ايستا مبتني بر ديودهاي اثر ميداني نانومتري با اتصالات جانبي(S-FED)

نام اساتید: نگين معنوي زاده, فرشيد رئيسي, فرشيد رئيسي, ستار ميرزاكوچكي
Negien Manavizadeh, Farshid Raissi, Farshid Raissi,
نام دانشجو : تارا غفوري

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱

محاسبه در ابعاد اتمي خواص حسگري گاز در ساختار دوبعدي ناهمگون گرافن-نيتريدبور

نام اساتید: ابراهیم ندیمی, نگین معنوی زاده
Ebrahim Nadimi, Negien Manavizadeh
نام دانشجو : ناصر حكيمي راد

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱

محاسبه در ابعاد اتمي خواص حسگري گاز در ساختار دوبعدي ناهمگون گرافن-نيتريدبور

نام اساتید: ابراهيم نديمي, نگين معنوي زاده, فرشيد رئيسي, كامبيز عابدي, فرشيد رئيسي
Ebrahim Nadimi, Negien Manavizadeh, Farshid Raissi, , Farshid Raissi
نام دانشجو : ناصر حكيمي راد

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

بهبود عملكرد مدارهاي مبتني بر CMOS با استفاده از ديود اثر ميداني

نام اساتید: فرشید رئیسی, نگین معنوی زاده
Farshid Raissi, Negien Manavizadeh
نام دانشجو : پيام پرتوهفشجاني

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

بهبود عملكرد مدارهاي مبتني بر CMOS با استفاده از ديود اثر ميداني

نام اساتید: فرشيد رئيسي, نگين معنوي زاده, فرهاد اكبري برومند, فرهاد اكبري برومند, زينب سنايي
Farshid Raissi, Negien Manavizadeh, Farhad Akbari Boroumand, Farhad Akbari Boroumand,
نام دانشجو : پيام پرتوهفشجاني

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

ساخت و مشخصه يابي آشكار ساز فرا بنفش بر پايه ترانزيستور هاي اثر ميداني مبتني بر نانو ساختارهاي اكسيد روي

نام اساتید: نگین معنوی زاده
Negien Manavizadeh
نام دانشجو : زهره گلشن بافقي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

ساخت نانوپيوندهاي ناهمگون اكسيد مس براي كاربرد در سلول هاي خورشيدي

نام اساتید: نگین معنوی زاده
Negien Manavizadeh
نام دانشجو : مهيار گلي پوركلده

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

ساخت و مشخصه يابي آشكار ساز فرا بنفش بر پايه ترانزيستور هاي اثر ميداني مبتني بر نانو ساختارهاي اكسيد روي

نام اساتید: نگين معنوي زاده, ابراهيم نديمي, ابراهيم نديمي, مهدي فردمنش
Negien Manavizadeh, Ebrahim Nadimi, Ebrahim Nadimi,
نام دانشجو : زهره گلشن بافقي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

ساخت نانوپيوندهاي ناهمگون اكسيد مس براي كاربرد در سلول هاي خورشيدي

نام اساتید: نگين معنوي زاده, فرشيد رئيسي, فرشيد رئيسي, زينب سنايي
Negien Manavizadeh, Farshid Raissi, Farshid Raissi,
نام دانشجو : مهيار گلي پوركلده

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

بالا بردن راندمان سلول هاي خورشيدي لايه نازكCTZS با استفاده از نانو ساختارهاي پلازمونيك

نام اساتید: نگین معنوی زاده
Negien Manavizadeh
نام دانشجو : حميده شريف پور

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

شبيه سازي و مشخصه يابي ديودهاي اثر ميداني (FED) مبتني بر نانوسيم هاي سيليكوني

نام اساتید: نگین معنوی زاده, فرشید رئیسی
Negien Manavizadeh, Farshid Raissi
نام دانشجو : راحله طهماسبي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

بالا بردن راندمان سلول هاي خورشيدي لايه نازكCTZS با استفاده از نانو ساختارهاي پلازمونيك

نام اساتید: نگين معنوي زاده, ابراهيم نديمي, ابراهيم نديمي, زينب سنايي
Negien Manavizadeh, Ebrahim Nadimi, Ebrahim Nadimi,
نام دانشجو : حميده شريف پور

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

شبيه سازي و مشخصه يابي ديودهاي اثر ميداني (FED) مبتني بر نانوسيم هاي سيليكوني

نام اساتید: نگين معنوي زاده, فرشيد رئيسي, ابراهيم نديمي, ابراهيم نديمي, مينا اميرمزلقاني
Negien Manavizadeh, Farshid Raissi, Ebrahim Nadimi, Ebrahim Nadimi,
نام دانشجو : راحله طهماسبي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

ساخت و مشخصه يابي حسگر pH بر پايه ديود اثر ميداني

نام اساتید: نگین معنوی زاده
Negien Manavizadeh
نام دانشجو : احسان محمدي نصرآبادي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

ساخت و مشخصه يابي ترانزيستورهاي اثر ميداني ارگانيكي بر پايه نانو ذرات اكسيد فلزي براي كاربردهاي نوري

نام اساتید: نگین معنوی زاده
Negien Manavizadeh
نام دانشجو : فرهاد بوربورشيرازي محمدي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

ساخت و مشخصه يابي ترانزيستورهاي اثر ميداني ارگانيكي بر پايه نانو ذرات اكسيد فلزي براي كاربردهاي نوري

نام اساتید: نگین معنوی زاده
Negien Manavizadeh
نام دانشجو : فرهاد بوربورشيرازي محمدي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

ساخت و مشخصه يابي حسگر pH بر پايه ديود اثر ميداني

نام اساتید: نگين معنوي زاده, فرشيد رئيسي, سيد شمس الدين مهاجرزاده, فرشيد رئيسي
Negien Manavizadeh, Farshid Raissi, , Farshid Raissi
نام دانشجو : احسان محمدي نصرآبادي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

ساخت و مشخصه يابي ترانزيستورهاي اثر ميداني ارگانيكي بر پايه نانو ذرات اكسيد فلزي براي كاربردهاي نوري

نام اساتید: نگين معنوي زاده, فرهاد اكبري برومند, حسام زندي, زينب سنايي, حسام زندي
Negien Manavizadeh, Farhad Akbari Boroumand, Hesam Zandi, , Hesam Zandi
نام دانشجو : فرهاد بوربورشيرازي محمدي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۸

طراحي، شبيه سازي و ساخت حسگر گازي مبتني بر نانوساختارهاي اكسيد روي تزيين شده با نانو ذرات فلزي

نام اساتید: نگین معنوی زاده, ابراهیم ندیمی
Negien Manavizadeh, Ebrahim Nadimi
نام دانشجو : عليرضا مهدلو ايورقي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۸

طراحي، شبيه سازي و ساخت حسگر گازي مبتني بر نانوساختارهاي اكسيد روي تزيين شده با نانو ذرات فلزي

نام اساتید: نگين معنوي زاده, ابراهيم نديمي, ليلا مامني, فرهاد اكبري برومند, محمدرضا كلاهدوز, فرهاد اكبري برومند
Negien Manavizadeh, Ebrahim Nadimi, Laila Mamani, Farhad Akbari Boroumand, , Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : عليرضا مهدلو ايورقي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

رشد و تجزيه تحليل نانو ساختارهاي اكسيد روي بر روي بذر لايه هاي متفاوت

نام اساتید: نگین معنوی زاده, علیرضا صالحی
Negien Manavizadeh, Alireza Salehi
نام دانشجو : علي بهادر

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

رشد و تجزيه تحليل نانو ساختارهاي اكسيد روي بر روي بذر لايه هاي متفاوت

نام اساتید: نگين معنوي زاده, عليرضا صالحي, فرهاد اكبري برومند, فرهاد اكبري برومند, محمد هادي ملكي
Negien Manavizadeh, Alireza Salehi, Farhad Akbari Boroumand, Farhad Akbari Boroumand,
نام دانشجو : علي بهادر

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۰۴

بهينه سازي و افزايش راندمان سلول هاي خورشيدي CIGS

نام اساتید: رضا افضل زاده, نگین معنوی زاده
Reza Afzalzadeh, Negien Manavizadeh
نام دانشجو : اشرف عباسي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۰۴

بهينه سازي و افزايش راندمان سلول هاي خورشيدي CIGS

نام اساتید: رضا افضل زاده, نگين معنوي زاده, فرهاد اكبري برومند, فرهاد اكبري برومند
Reza Afzalzadeh, Negien Manavizadeh, Farhad Akbari Boroumand, Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : اشرف عباسي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

طراحي و شبيه سازي گيتهاي منطقي مبتني بر ديودهاي اثر ميداني نانومتري با اتصالات جانبي

نام اساتید: نگین معنوی زاده
Negien Manavizadeh
نام دانشجو : بهنام جعفري توچائي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

طراحي و ساخت سنسورهاي گاز بر پايه اكسيد روي آلايش شده با الومينيوم

نام اساتید: علیرضا صالحی, نگین معنوی زاده
Alireza Salehi, Negien Manavizadeh
نام دانشجو : حسين فرج الهي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

طراحي و شبيه سازي گيتهاي منطقي مبتني بر ديودهاي اثر ميداني نانومتري با اتصالات جانبي

نام اساتید: نگين معنوي زاده, فرشيد رئيسي, فرشيد رئيسي
Negien Manavizadeh, Farshid Raissi, Farshid Raissi
نام دانشجو : بهنام جعفري توچائي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

طراحي و ساخت سنسورهاي گاز بر پايه اكسيد روي آلايش شده با الومينيوم

نام اساتید: عليرضا صالحي, نگين معنوي زاده, فرهاد اكبري برومند, فرهاد اكبري برومند
Alireza Salehi, Negien Manavizadeh, Farhad Akbari Boroumand, Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : حسين فرج الهي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۵

ساخت و شبيه سازي ديود نوري ارگانيكي بر روي اكسيدهاي رساناي شفاف ITO/AZO به كمك نانو ميله هاي اكسيد روي

نام اساتید: نگین معنوی زاده, ابراهیم ندیمی
Negien Manavizadeh, Ebrahim Nadimi
نام دانشجو : مهدي يار نوري رضائي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۵

ساخت و شبيه سازي ديود نوري ارگانيكي بر روي اكسيدهاي رساناي شفاف ITO/AZO به كمك نانو ميله هاي اكسيد روي

نام اساتید: نگين معنوي زاده, ابراهيم نديمي, فرهاد اكبري برومند, فرشيد رئيسي, فرشيد رئيسي
Negien Manavizadeh, Ebrahim Nadimi, Farhad Akbari Boroumand, Farshid Raissi, Farshid Raissi
نام دانشجو : مهدي يار نوري رضائي

تاریخ:

طراحي شبيه سازي و ساخت افزاره ميكروفلوئيدي مبتني بر نانوساختارها براي جداسازي و تشخيص سلول هاي سرطاني

نام اساتید: نگين معنوي زاده
Negien Manavizadeh
نام دانشجو : وحيده شيرمحمدلي

تاریخ:

ساخت سنسور فشار مبتني بر نانوساختارهاي اكسيد روي

نام اساتید: نگين معنوي زاده
Negien Manavizadeh
نام دانشجو : اسماعيل شكري قميش

تاریخ:

ساخت حسگر زيستي براي به دام اندازي سلول هاي سرطاني با استفاده از نانوساختارهاي اكسيد روي

نام اساتید: نگين معنوي زاده
Negien Manavizadeh
نام دانشجو : نيما نوري

تاریخ:

ساخت و مشخصه يابي سلول هاي خورشيدي رنگ دانه اي مبتني بر نانوساختارهاي اكسيد تيتانيوم

نام اساتید: نگين معنوي زاده, وحيد خاكي زاده
Negien Manavizadeh, Vahid Khakyzadeh
نام دانشجو : سامان گلپايگاني ثاني

طراحي شبيه سازي و ساخت افزاره ميكروفلوئيدي مبتني بر نانوساختارها براي جداسازي و تشخيص سلول هاي سرطاني

نام اساتید: نگين معنوي زاده
Negien Manavizadeh
نام دانشجو : وحيده شيرمحمدلي

ساخت سنسور فشار مبتني بر نانوساختارهاي اكسيد روي

نام اساتید: نگين معنوي زاده
Negien Manavizadeh
نام دانشجو : اسماعيل شكري قميش

ساخت حسگر زيستي براي به دام اندازي سلول هاي سرطاني با استفاده از نانوساختارهاي اكسيد روي

نام اساتید: نگين معنوي زاده
Negien Manavizadeh
نام دانشجو : نيما نوري

ساخت و مشخصه يابي سلول هاي خورشيدي رنگ دانه اي مبتني بر نانوساختارهاي اكسيد تيتانيوم

نام اساتید: نگين معنوي زاده, وحيد خاكي زاده
Negien Manavizadeh, Vahid Khakyzadeh
نام دانشجو : سامان گلپايگاني ثاني