از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

عضو هيأت تحريريه مجله علمي – پژوهشي تحقيقات منابع اب ايران

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ تا تاریخ :

مدير گروه منابع آب