تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶

تعيين سهم اثرات عوامل انساني و اقليمي در ناايستايي هاي هيدرولوژيكي با كاربرد مدل هاي آماري بيلان

نام اساتید: نجمه مهجوري مجد, رزا اسدي, رزا اسدي, مطهره سعادت پور
Najmeh Mahjori Majd, Roza Asadi, Roza Asadi,
نام دانشجو : حميد قاسمي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

مدل سازي ناايستايي ها و تعيين نقاط شكست در سري هاي هيدروليكي جند متغييره

نام اساتید: نجمه مهجوري مجد, مجيد رحيم زادگان, مجيد رحيم زادگان, بهرام ملك محمدي
Najmeh Mahjori Majd, Majid Rahimzadegan, Majid Rahimzadegan,
نام دانشجو : مازيار عثماني

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷

تعيين نقاط شكست هيدرولوژيكي با كاربرد مدل هاي بيلان هيدرولوژيكي ماهانه

نام اساتید: نجمه مهجوري مجد, رزا اسدي, جناب آقاي دكتر محمد كارآموز, رزا اسدي
Najmeh Mahjori Majd, Roza Asadi, , Roza Asadi
نام دانشجو : نيلوفر فارسي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷

مدلسازي فرآيند رفع اختلاف در مديريت آب و پساب در محيط هاي شهري

نام اساتید: نجمه مهجوري مجد, مجيد رحيم زادگان, جناب آقاي دكتر رضا مكنون, مجيد رحيم زادگان
Najmeh Mahjori Majd, Majid Rahimzadegan, , Majid Rahimzadegan
نام دانشجو : سيده مريم حسيني

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

تحليل عدم قطعيت پارامترهاي مهم مدلهاي بارش رواناب در محيط هاي شهري

نام اساتید: نجمه مهجوري مجد, مجيد رحيم زادگان, مجيد رحيم زادگان, جناب آقاي دكتر مسعود تابش
Najmeh Mahjori Majd, Majid Rahimzadegan, Majid Rahimzadegan,
نام دانشجو : مجيد هاشمي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

ارائه يك الگو براي بازار آب با توجه به ساختار قدرت گروداران

نام اساتید: نجمه مهجوري مجد, سيدمرتضي موسوي, سيدمرتضي موسوي, جناب آقاي دكتر مجتبي شوريان
Najmeh Mahjori Majd, Seyed Morteza Mousavi, Seyed Morteza Mousavi,
نام دانشجو : حديثه بقرائي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

كاربرد مفهوم تركيب اطلاعات در تدوين يك مدل پيش بيني بلند خشكسالي منطقه اي

نام اساتید: نجمه مهجوري مجد, رزا اسدي, رزا اسدي, جناب آقاي دكتر بهرام ملك محمدي
Najmeh Mahjori Majd, Roza Asadi, Roza Asadi,
نام دانشجو : فاطمه قاضي پور

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

توسعه يك مدل پيش بيني هيدرولوژيكي با استفاده از روش هاي تلقين داده شده

نام اساتید: نجمه مهجوري مجد
Najmeh Mahjori Majd
نام دانشجو : فرشيد رضائي صومعه عليائي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۰

پيشنهاد يك روش زمين آماري براي ارزيابي و بهنگام سازي سيستم هاي پايش كيفيت آب زير زميني

نام اساتید: نجمه مهجوري مجد, عليرضا برهاني داريان
Najmeh Mahjori Majd, Alireza Borhani Darian
نام دانشجو : زهرا عليزاده

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۹

تدوين يك مدل غير قطعي براي تخصيص پساب تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري با كاربرد روش هاي گزينش اجتماعي:مطالعه موردي منطقه تهران

نام اساتید: نجمه مهجوري مجد, سيدمرتضي موسوي, محمد رضا بازرگان لاري , مهدي شفيعي فر
Najmeh Mahjori Majd, Seyed Morteza Mousavi, ,
نام دانشجو : احسان پورمند

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

ارائه يك مدل غير قطعي براي تحصيص بار آلودگي چند شاخصه در رودخانه ها

نام اساتید: نجمه مهجوري مجد, علي مريدي, عليرضا برهاني داريان
Najmeh Mahjori Majd, , Alireza Borhani Darian
نام دانشجو : محمدرضا عباسي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۶

طراحي سيستم پايش آب زير زميني براي نشخيص نشت از منابع آلودگي محتمل

نام اساتید: نجمه مهجوري مجد
Najmeh Mahjori Majd
نام دانشجو : مجتبي شمس الدين پور

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

مديريت كيفي آب رودخانه ها با كاربرد تئوري چانه زني

نام اساتید: نجمه مهجوري مجد, عليرضا برهاني داريان, سيدمرتضي موسوي
Najmeh Mahjori Majd, Alireza Borhani Darian, Seyed Morteza Mousavi
نام دانشجو : محمد بيژني منظر

تاریخ:

تدوين يك مدل تصميم گيري گروهي مبتني بر عدم قطعيت براي مديريت آبخوان در معرض تهاجم آب شور

نام اساتید: نجمه مهجوري مجد
Najmeh Mahjori Majd
نام دانشجو : علي رنجبر زينالي قراملكي

تاریخ:

توسعه يك مدل پيش بيني هيدرولوژيكي با استفاده از روش هاي تلفيق داده

نام اساتید: نجمه مهجوري مجد
Najmeh Mahjori Majd
نام دانشجو : مرتضي فرامرزي

تاریخ:

بهينه سازي تخصيص بهنگام منابع آب با كاربرد مدل هاي پيش بيني بلند مدت هيدرولوژيكي

نام اساتید: نجمه مهجوري مجد
Najmeh Mahjori Majd
نام دانشجو : سعيد مرادزاده

تاریخ:

تدوين الگويي مبتني بر تحليل گروداران براي ارزيابي سناريئهاي مديريت منابع آب در مياس حوضه هاي آبريز

نام اساتید: نجمه مهجوري مجد
Najmeh Mahjori Majd
نام دانشجو : زاهد خسروي

تاریخ:

بهينه سازي راهكارهاي توسعه كم اثر در مديريت سيلاب شهري با تاكيد بر مساله انسداد

نام اساتید: نجمه مهجوري مجد
Najmeh Mahjori Majd
نام دانشجو : محمدعلي زارعي

تاریخ:

پيشبيني بلندمدت رواناب با كاربرد مدل بيشينه آنتروپي بيزي در تلفيق دادههاي خروجي مدلهاي بزرگمقياس اقليمي

نام اساتید: نجمه مهجوري مجد
Najmeh Mahjouri
نام دانشجو : مسيح سلطاني تهراني

تاریخ:

توسعه يك مدل چندعامله به منظور اصلاح مجوزهاي برداشت آب در شرايط ورشكستگي آبي

نام اساتید: نجمه مهجوري مجد
Najmeh Mahjouri
نام دانشجو : شيرين سادات محموديان

تاریخ:

:ارزيابي تابآوري زماني و مكاني در برابر خشكسالي با كاربرد روش استنتاج شهودي

نام اساتید: نجمه مهجوري مجد
Najmeh Mahjouri
نام دانشجو : سارا انامقي

تاریخ:

:بررسي اثرات عوامل انساني و اقليمي بر آبهاي سطحي و زيرزميني با استفاده از مدلهاي توزيعي بيلان آب

نام اساتید: نجمه مهجوري مجد
Najmeh Mahjouri
نام دانشجو : رضوانه قرباني

تاریخ:

ارائه مدل چند عامله تخصيص بهنگام آب در شرايط ورشكستگي آبي - كاربرد پيش بيني هاي بلند مدت

نام اساتید: نجمه مهجوري
Najmeh Mahjouri
نام دانشجو : فاطمه قاضي پور

تاریخ:

تدوين يك الگوي مبتني برعدم قطعيت براي ارزابي تاب آوري سامانه هاي مديريت سيلاب شهري

نام اساتید: نجمه مهجوري
Najmeh Mahjouri
نام دانشجو : كيانوش ارشدي

تاریخ:

طراحي مبتني بر عدم قطعيت سامانه هاي جمع آوري ر.اناب هاي سطحي شهري با تاكيد بر تاب آوري در برابر سيلاب

نام اساتید: نجمه مهجوري , فرهاد يكه يزدان دوست, سيدمرتضي موسوي
Najmeh Mahjouri, Farhad Yekeh Yazdandoost, Seyed Morteza Mousavi
نام دانشجو : سارا حق بين

تاریخ:

ارائه يك الگوي چند عامله تخصيص منابع آب مبتني بررويكرد هاي عدالت اجتماع

نام اساتید: نجمه مهجوري
Najmeh Mahjouri
نام دانشجو : محمد فردوسيان

تاریخ:

مديريت مبني برعدم قطعيت رواناب هاي سطحي شهري برمبناي برآورد خسارت سيلاب

نام اساتید: نجمه مهجوري
Najmeh Mahjouri
نام دانشجو : هليا غفاري

تاریخ:

دفاع از پيشنهاد رساله دكتري

نام اساتید: نجمه مهجوري , فرهاد يكه يزدان دوست, مجيد رحيم زادگان
Najmeh Mahjouri, Farhad Yekeh Yazdandoost, Majid Rahimzadegan
نام دانشجو : فاطمه قاضي پور