محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

توسعه يك مدل چندعامله به منظور تخصيص آب: مطالعه موردي حوضه زرينه رود

نویسندگان: شيرين سادات محموديان, نجمه مهجوري , فاطمه قاضي پور

Shirin sadat Mahmoodian, Najmeh Mahjouri, Fatemeh Ghazipour

عنوان همایش: هشتمين كنفرانس ملي مديريت منابع آب ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

برآورد سهم اثرات عوامل انساني و اقليمي بر كاهش رواناب با كاربرد رويكردهاي آماري و مدل هاي بيلان آب

نویسندگان: حميد قاسمي, نجمه مهجوري مجد

Hamid Ghasemi, Najmeh Mahjori Majd

عنوان همایش: دوازدهمين كنگره ملي مهندسي عمران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۸

تعيين نقطه شكست در سري¬هاي زماني هيدرولوژيكي تك متغيره و چند متغيره با استفاده از روش (Cramer-von Mises (CvM

نویسندگان: مازيار عثماني, نجمه مهجوري مجد

Mazyar Osmani, Najmeh Mahjori Majd

عنوان همایش: يازدهمين كنگره ملي مهندسي عمران

11 th International congress civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

تدوين يك مدل چانه زني بين سازماني به منظور ارزيابي سناريوهاي مديريت كميت و كيفيت آب زيرزميني دشت ورامين

نویسندگان: نجمه مهجوري مجد, سيده مريم حسيني

Najmeh Mahjori Majd, Seyedeh maryam Hosseini

عنوان همایش: هفتمين كنفرانس ملي مديريت منابع آب ايران

7th National Conference on Water Resources Management

محل برگزاری: آلمان / Germany

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

Quantifying the Impact of Human Activities and Climatic Change on Monthly Runoff in Watersheds

نویسندگان: نيلوفر فارسي, نجمه مهجوري مجد, رضا كراچيان

Niloofar Farsi, Najmeh Mahjori Majd, REZA KERACHIAN

عنوان همایش:

International Conference on Environment and Natural Science (ICENS)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

كاربرد مدل وارس در تحليل حساسيت پارامترهاي شبيه سازي رواناب سطحي در منطقه ولنجك تهران

نویسندگان: مجيد هاشمي, نجمه مهجوري مجد

Majid Hashemi, Najmeh Mahjori Majd

عنوان همایش: يازدهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

11th International congress civil engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

تدوين يك مدل مبتني بر عدم قطعيت براي تحليل سهم عوامل انساني و اقليمي بر رواناب

نویسندگان: نيلوفر فارسي, نجمه مهجوري مجد

Niloofar Farsi, Najmeh Mahjori Majd

عنوان همایش: يازدهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

11th International congress civil engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

مديريت تعارض ها در سامانه هاي منابع آب كاربرد تئوري بازي ها

نویسندگان: رضا كراچيان, محمد جواد امامي اسكاردي, نجمه مهجوري مجد

Reza Kerachian, Emami Eskardi Mohammad Javad, Najmeh Mahjori Majd

عنوان همایش: اولين اجلاس همانديشي با متخصصان علوم آب و محيطزيست

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

ارائه يك مدل مبتني بر بازار براي تخصيص آب و تعيين الگوي كشت در مزرعه

نویسندگان: حديثه بقرائي, نجمه مهجوري مجد

, Najmeh Mahjori Majd

عنوان همایش: سومين همايش ملي مديريت آب در مزرعه

the third national conference on farm water management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

پيش بيني بلندمدت خشكسالي با استفاده از مدل هاي تلفيق داده و بررسي تاثير سيگنال هاي بزرگ مقياس اقليمي

نویسندگان: فاطمه قاضي پور, نجمه مهجوري مجد

Fatemeh Ghazipour, Najmeh Mahjori Majd

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس ملي پژوهشهاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

5th National Conference on Applied Research in Civil Engineering Architecture and Urban Management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

ارائه الگويي مبتني بر تبادلات آبي براي مديريت نوسانات تراز هيدروليكي آب در منابع آب زير زميني

نویسندگان: حديثه بقرائي, نجمه مهجوري مجد

, Najmeh Mahjori Majd

عنوان همایش: شانزدهمين كنفرانس هيدروليك ايران

16th Iranian Hydraulic Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

پيش بيني بلندمدت بارش در دوره هاي كم آبي با استفاده از مدل هاي تلفيق داده

نویسندگان: فاطمه قاضي پور, نجمه مهجوري مجد

Fatemeh Ghazipour, Najmeh Mahjori Majd

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي هيدرولوژي ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

تحليل حساسيت مبتني بر واريوگرام پارامترهاي مدل SWMM

نویسندگان: مجيد هاشمي, نجمه مهجوري مجد

Majid Hashemi, Najmeh Mahjori Majd

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي هيدرولوژي ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۱

توسعه يك مدل تلفيق داده مبتني بر بيشينه آنتروپي بيزي در پيش بيني جريان رودخانه

نویسندگان: فرشيد رضائي صومعه عليائي, نجمه مهجوري مجد

Farshid Rezaee some oliayi, Najmeh Mahjori Majd

عنوان همایش: ششمين كنفرانس مديريت منابع آب ايران

6th National Conference on Water Resources Management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

پهنه بندي تراز و كيفيت آب زيرزميني با استفاده از مدل دومتغيره بيشينه آنتروپي بيزي

نویسندگان: زهرا عليزاده, نجمه مهجوري مجد

Zahra Alizadeh, Najmeh Mahjori Majd

عنوان همایش: سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب

Third symposium on environmental and water resources engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

ارزيابي مقايسه اي مدل هاي منفرد و تلفيقي در پيش بيني جريان رودخانه مطالعه موردي حوضه ليقوان

نویسندگان: فرشيد رضائي صومعه عليائي, نجمه مهجوري مجد

Farshid Rezaee some oliayi, Najmeh Mahjori Majd

عنوان همایش: سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب

Third symposium on environmental and water resources engineering

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

كاربرد روش كريجينگ و بيشينه آنتروپي بيزي در ارزيابي تغييرات تراز آب زيرزميني

نویسندگان: زهرا عليزاده, نجمه مهجوري مجد

Zahra Alizadeh, Najmeh Mahjori Majd

عنوان همایش: نهمين كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست

The 9th National Conference of the Environment Day

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵

توسعه مدل تلفيق داده به منظور پيش بيني جريان رودخانه

نویسندگان: فرشيد رضائي صومعه عليائي, نجمه مهجوري مجد

Farshid Rezaee some oliayi, Najmeh Mahjori Majd

عنوان همایش: دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

10th International Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۸

تصميم گيري گروهي در تخصيص پساب تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري تهران كاربرد روش هاي گزينش اجتماعي فازي

نویسندگان: احسان پورمند, نجمه مهجوري مجد

Ehsan Pourmand, Najmeh Mahjori Majd

عنوان همایش: چهاردهمين كنفرانس سيستم هاي فازي ايران

14th Iranian Conference on Fuzzy Systems

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۰۲

تخصيص پساب تصفيه خانه هاي فاضلاب و رواناب هاي سطحي شهر تهران تحت عدم قطعيت كاربرد كميت-سنج هاي زباني فازي

نویسندگان: احسان پورمند, نجمه مهجوري مجد

Ehsan Pourmand, Najmeh Mahjori Majd

عنوان همایش: هشتمين كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست

The 8th National Conference on World Environment Day

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۴

كاربرد روش هاي گزينش اجتماعي در تخصيص پساب تصفيه خانه هاي فاضلاب و رواناب هاي سطحي شهر تهران

نویسندگان: احسان پورمند, نجمه مهجوري مجد, مهدي شفيعي فر

Ehsan Pourmand, Najmeh Mahjori Majd,

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي چالش هاي زيست محيطي و گاهشناسي درختي

The 4th International Conference on Environmental Challenges Dendrochronology

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۰۵

تخصيص بار آلودگي در رودخانه ها كاربرد روش هاي گزينش اجتماعي و يك شاخص كيفي احتمالاتي

Waste Load Allocation in Rivers Application of Social Choice Techniques and a Probabilistic Water Quality Index

نویسندگان: محمدرضا عباسي, نجمه مهجوري مجد

Mohammad Reza Abbasi, Najmeh Mahjori Majd

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

The 3rd International Conference on Environmental Planning and Management 2013

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۰۵

تخصيص بار آلودگي در رودخانه ها كاربرد روش هاي گزينش اجتماعي و يك شاخص كيفي احتمالاتي

نویسندگان: محمدرضا عباسي, نجمه مهجوري مجد

Mohammad Reza Abbasi, Najmeh Mahjori Majd

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

The 3rd Environmental Planning and Management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷

ارائه روشي براي مكانيابي چاههاي پايش جهت تشخيص نشت از منابع آلودگي محتمل

نویسندگان: مجتبي شمس الدين پور, نجمه مهجوري مجد

Mojtaba Shamsoddin pour, Najmeh Mahjori Majd

عنوان همایش: دوازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

كاربرد چانه زني بازگشتي با بن بست در تخصيص بار آلودگي در رودخانه ها

نویسندگان: محمد بيژني منظر, نجمه مهجوري مجد

Mohammad Bizhanimanzar, Najmeh Mahjori Majd

عنوان همایش: هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران

7th National Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

ارائه روشي براي تشخيص نشت محتمل از مدفن هاي زباله

نویسندگان: مجتبي شمس الدين پور, نجمه مهجوري مجد

Mojtaba Shamsoddin pour, Najmeh Mahjori Majd

عنوان همایش: هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران

7th National Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

تخصيص بار آلودگي در رودخانه با استفاده از يك شاخص كيفي احتمالاتي

نویسندگان: محمدرضا عباسي, نجمه مهجوري مجد

Mohammad Reza Abbasi, Najmeh Mahjori Majd

عنوان همایش: هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران

7th National Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: تركيه / Turkey

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۱۸

Waste Load Allocation in Rivers Using Fallback Bargaining

نویسندگان: نجمه مهجوري مجد, محمد بيژني منظر

Najmeh Mahjori Majd, Mohammad Bizhanimanzar

عنوان همایش:

6th International Perspective on Water Resources and the Environment

محل برگزاری: تركيه / Turkey

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۱۸

Optimum Operating Rules in Reservoir-River-Groundwater System Considering Water Quality Targets Application of svr

نویسندگان: محمدرضا نيكو, اكبر كريمي, نجمه مهجوري مجد

, , Najmeh Mahjori Majd

عنوان همایش:

6th International Perspective on Water Resources and the Environment

محل برگزاری: تركيه / Turkey

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۱۸

Developing a Fractional Model for Interbasin Water and Waste Load Allocation Considering the Water Quality Issues

نویسندگان: محمدرضا نيكو, رضا كراچيان, علي توكلي, اكبر كريمي, نجمه مهجوري مجد

, , , , Najmeh Mahjori Majd

عنوان همایش:

6th International Perspective on Water Resources and the Environment

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۱۶

تدوين قواعد بهره برداري بهينه از مخازن سدها مرور يك تجربه عملي

نویسندگان: سيدناصر باشي ازغدي, نجمه مهجوري مجد, رضا كراچيان, محمدرضا نيكو

, Najmeh Mahjori Majd, ,

عنوان همایش: يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۰۱

تدوين قواعد تخصيص آب با توجه به اهداف مربوط به كميت و كيفيت آب كاربرد ماشين هاي بردار پشتيبان

نویسندگان: نجمه مهجوري مجد

Najmeh Mahjori Majd

عنوان همایش: همايش ملي جريان و آلودگي آب

محل برگزاری: امارات / United Arab Emirates

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۱۷

Groundwater Quality Zoning Using Probabilistic Support Vector Machines

نویسندگان: محمدرضا نيكو, نجمه مهجوري مجد, رضا كراچيان

, Najmeh Mahjori Majd,

عنوان همایش:

International Conferecne on Ecological Environmental Scinence (ICEEBS 2012)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۰

تدوين يك مدل بهينه سازي تجارت دو شاخصه بار آلودگي در رودخانه ها

نویسندگان: رضا كراچيان, نجمه مهجوري مجد, محمدرضا نيكو, سيد تقي اميد نائيني

, Najmeh Mahjori Majd, ,

عنوان همایش: پنجمين همايش ملي مهندسي محيط زيست