تحليل روابط سازماني با رويكرد تحليل شبكه ارزش

نام اساتید: منيره حسيني
Moniereh Hosseini
نام دانشجو : علي اكبر نظافت

ارزش حيات عمر مشتري

نام اساتید: منيره حسيني
Moniereh Hosseini
نام دانشجو : مريم نوري قوچقار

بررسي رفتار خريد مشتريان الكترونيكي

نام اساتید: منيره حسيني
Moniereh Hosseini
نام دانشجو : عاطفه دادجو

بازاريابي مبتني بر رسانه هاي اجتماعي

نام اساتید: منيره حسيني
Moniereh Hosseini
نام دانشجو : ماني قائدي