محل برگزاری: تركيه / Turkey

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

self-healing Polyurethane Coatings: Preparation and Evaluation of the Their Remendability

نویسندگان: مسعود يارمحمدي, مونا زماني پدرام

MASOUD YARMOHAMMADI, Mona Zamanipedram

عنوان همایش:

8 th International Congress on Advances in Chemistry,Chemical Engineering and polymer (CCP2018)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۲

بررسي غشاهاي ماتريس آميخته در راستاي جداسازي CO2/CH4

نویسندگان: عاطفه نادعلي, مونا زماني پدرام, محمد رضا اميدخواه نسرين

atefeh nadeali, Mona Zamanipedram, mohammad reza Omidkhah nasrin

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس بين المللي پژوهش كاربردي در شيمي و مهندسي شيمي با تاكيد بر فناوري هاي بومي ايران

5th international conference on Applied Research in chemistry and chemical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۳

پوشش هاي خود ترميم شونده و بررسي عملكرد آنها

نویسندگان: مصطفي شعباني, مونا زماني پدرام, مسعود يار محمدي

mostafa shabani, Mona Zamanipedram, masoud yarmohammadi

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در شيمي و مهندسي شيمي

5th international conference on Recent Innovation in chemistry and chemical engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۳

جداسازي گازي با استفاده از غشاي پلي يورتان

نویسندگان: مهرداد عبدالوهاب, مونا زماني پدرام, مسعود يارمحمدي

mehrdad abdolvahab, Mona Zamanipedram, masoud yarmohammdi

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در شيمي و مهندسي شيمي

5th international conference on Recent Innovation in chemistry and chemical engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۳

بررسي انواع پركن ها در غشاهاي پليمري شبكه آميخته به منظور جداسازي گازي

نویسندگان: فهامه زماني پدرام, مونا زماني پدرام, مسعود يارمحمدي

fahameh zamani pedram, Mona Zamanipedram, masoud yarmohammadi

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در شيمي و مهندسي شيمي

5th international conference on Recent Innovation in chemistry and chemical engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۳

آناليز حساسيت ميزان H2S نفت خام توليدي واحد بهره برداري دهلران نسبت به تغيير پارامترهاي فرايندي با استفاده از نرم افزار AspenHysys

نویسندگان: حميد رضا ديانت, مونا زماني پدرام

hamid reza dianat, Mona Zamanipedram

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در شيمي و مهندسي شيمي

5th international conference on Recent Innovation in chemistry and chemical engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۳

شبيه سازي فرآيند كوپلينگ سيستم گازي سازي با سيكل توليد توان بخار

نویسندگان: محمدسجاد حبيب اللهي, مونا زماني پدرام, اميد پورعلي

Mohammad sajjad Habibollahi, Mona Zamanipedram, Omid Pourali

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در شيمي و مهندسي شيمي

4th International Conference on Recent Innovations in Chemistry and Chemical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۳

راكتورهاي گازي سازي زيست توده مقايسه راكتورهاي گازي ساز بستر ثابت، بستر سيال، جريان انتقالي و پلاسما

نویسندگان: علي احمدزاده, مونا زماني پدرام

Ali Ahmadzadeh, Mona Zamanipedram

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در شيمي و مهندسي شيمي

4th International Conference on Recent Innovations in Chemistry and Chemical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۳

مروري بر روند توسعه ي فرايندهاي تصفيه فتوكاتاليستي آب

نویسندگان: رضا شهبازي, مونا زماني پدرام, محمد صادق اميني فضل

REZA SHAHBAZI, Mona Zamanipedram, mohammad sadegh amini fazl

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در شيمي و مهندسي شيمي در سال 1396

4th International conference on recent innovations chemistry and chemical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۷

مدلسازي پيكربندي هاي برج دفع براي جمع آوري دي اكسيد كربن با استفاده از محلول پيپرازين و مقايسه عملكرد آن با يك واحد متداول شيرين سازي گاز طبيعي

نویسندگان: مهدي عبدالمالكي, مونا زماني پدرام, محمد رضا اميدخواه نسرين

mehdi abdolmaleki, Mona Zamanipedram, mohammad reza omidkhah nasrin

عنوان همایش: چهارمين همايش بين المللي نفت،گاز و پتروشيمي

4th international conference on oil-gas and petrochemical