از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ تا تاریخ :

مدير امور همكاري هاي علمي بين الملل دانشكده مهندسي هوا فضا

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

مدير دوره ي مشترك بين المللي مهندسي هوافضا

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ تا تاریخ :

دبير انفورماتيك و ثبت نام شانزدهمين كنفرانس انجمن هوافضاي ايران

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ تا تاریخ :

سرپرست تحصيلات دانشكده هوافضا