سال: ۱۳۹۹

بررسي اثر حرارت زايي سيمان بر توزيع حرارت دوبعدي در زمان ساخت سدهاي وزني بتن غلتكي جهت برآورد ترك هاي سطحي و حجمي

همکاران: مجتبي فرخ

Mojtaba Farrokh