تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

تحليل ضربه ورق ساندويچي با رويه هاي كامپوزيتي حاوي سيم حافظه دار و هسته ويسكوالاستيك هدفمند تغييرشكل پذير

نام اساتید: محمد شرعيات, مسعود عسگري, اميد پورعلي, عباس راستگو, مجتبي صديقي, علي اصغر جعفري
Mohammad Shariyat, Masoud Asgari, Omid Pourali, , , Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : سيد حسين حسيني

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

تحليل رفتار ديناميكي ورق هايپرالاستيك با توزيع هدفمند نانو ذرات تقويت كننده

نام اساتید: محمد شرعيات, علي اصغر جعفري, جواد مرزبان راد, علي اصغر جعفري
Mohammad Shariyat, Ali Asghar Jafari, , Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : سيده سودابه عابدي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

تحليل رفتار ديناميكي مخزن استوانه اي ويسكو- هايپرالاستيك متقارن با طول محدود

نام اساتید: محمد شرعيات, علي اصغر جعفري, علي اصغر جعفري, غلامحسين فرهي, منوچهر صالحي
Mohammad Shariyat, Ali Asghar Jafari, Ali Asghar Jafari, ,
نام دانشجو : محمد يزداني ارياتپه

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

تحليل انتشار امواج گرما و تنش در كره جدار ضخيم هدفمند، با در نظر گرفتن وابستگي ويژگيهاي مواد به دما و نرخ بارگذاري

نام اساتید: محمد شرعيات, مسعود عسگري, ابوالفضل خلخالي, مسعود عسگري
Mohammad Shariyat, Masoud Asgari, , Masoud Asgari
نام دانشجو : امين ولي زاده الرد

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

تحليل رفتار ديناميكي تير داراي توزيع هدفمند مواد حافظه دار نانو سيم

نام اساتید: محمد شرعيات, علي اصغر جعفري, جواد مرزبان راد, علي اصغر جعفري
Mohammad Shariyat, Ali Asghar Jafari, , Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : سارا كاهه

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

تحليل تنش و جابجايي ورق گرد مگنتوالاستيك هدفمند روي تكيه گاه الاستيك بر پايه تئوري الاستيسيته سه بعدي

نام اساتید: محمد شرعيات, اميررضا شاهاني, اكبر علي بيگلو, اميررضا شاهاني
Mohammad Shariyat, Amir Reza Shahani, , Amir Reza Shahani
نام دانشجو : صبا عرفاني

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

استخراج ضرايب ديناميكي چرخ خودرو بر پايه مدل اجزاي محدود هاپيرالاستيك

نام اساتید: محمد شرعيات, مسعود عسگري, جواد مرزبان راد, مسعود عسگري
Mohammad Shariyat, Masoud Asgari, , Masoud Asgari
نام دانشجو : شهاب هراتي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

تحليل ضربه ورق هايپرالاستيك به روش اجزاي محدود

نام اساتید: محمد شرعيات, مسعود عسگري, حامد سعيدي, مسعود عسگري
Mohammad Shariyat, Masoud Asgari, , Masoud Asgari
نام دانشجو : شروين دست افشار

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

تحليل اثر ابعادي رفتار ورق ويسكوالاستيك، با تئوري الاستيسيته غير موضعي

نام اساتید: محمد شرعيات, مسعود عسگري, حامد سعيدي, مسعود عسگري
Mohammad Shariyat, Masoud Asgari, , Masoud Asgari
نام دانشجو : فرشاد فرخي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

تحليل ورق ساندويچي با رويه هاي كامپوزيتي حافظه دار و هسته ويسكوالاستيك تحت بار ديناميكي عرضي

نام اساتید: محمد شرعيات, علي اصغر جعفري, مسعود عسگري, اكبر علي بيگلو, محمد محمدي اقدم, علي اشرفي زاده
Mohammad Shariyat, Ali Asghar Jafari, Masoud Asgari, , , Ali Ashrafizadeh
نام دانشجو : آيدين غزنوي اسگوئي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۱

تحليل اثر ويسكوالاستيسيته و ضريب كواسون منفي هسته بر رفتار ورق هاي ساندويچي مستطيلي خودرو

نام اساتید: محمد شرعيات, علي اصغر جعفري, رضا كاظمي, رضا كاظمي
Mohammad Shariyat, Ali Asghar Jafari, Reza Kazemi, Reza Kazemi
نام دانشجو : سمانه محمديان

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵

بهينه سازي رفتار ضربه طولي خودروي سواري با بدنه وسيكوالاستيك به كمك نرم افزار اجزاء محدود

نام اساتید: محمد شرعيات, مسعود عسگري, رضا كاظمي, رضا كاظمي
Mohammad Shariyat, Masoud Asgari, Reza Kazemi, Reza Kazemi
نام دانشجو : محمد پسنديده پور

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

طراحي بهينه شكلي بدنه خودرو به روش الحاقي

نام اساتید: محمد شرعيات, محمدرضا شاه نظري, رضا كاظمي, مجيد سلطاني, رضا كاظمي
Mohammad Shariyat, Mohammad Reza Shahnazari, Reza Kazemi, Majid Soltani, Reza Kazemi
نام دانشجو : آرمين كريميان

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

تحليل ضربه كم سرعت خارج از مركز ورق كامپوزيتي روي تكيه گاه نقطه اي

نام اساتید: محمد شرعيات, علي اصغر جعفري, مسعود عسگري, علي اصغر جعفري
Mohammad Shariyat, Ali Asghar Jafari, Masoud Asgari, Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : مجيد روشن فر

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۲

دفاع از پيشنهاد رساله دكتري

نام اساتید: اميررضا شاهاني, مسعود عسگري, مسعود عسگري, محمد محمدي اقدم, محمدرضا اسلامي, محمد شرعيات
Amir Reza Shahani, Masoud Asgari, Masoud Asgari, , , Mohammad Shariyat
نام دانشجو : روح الله محمدجاني

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۰

تحليل اثر نرخ كرنش و دما در ضربه كم سرعت صفحه كامپوزيتي تقويت شده با سيم هاي حافظه دار

نام اساتید: محمد شرعيات, اميررضا شاهاني, مسعود عسگري, مجتبي صديقي, عباس راستگو, علي اشرفي زاده
Mohammad Shariyat, Amir Reza Shahani, Masoud Asgari, , , Ali Ashrafizadeh
نام دانشجو : علي نيكنامي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۱

تحليل عمر خستگي شاسي كامپوزيتي با ارائه الگوريتم جديد

نام اساتید: محمد شرعيات, شهرام آزادي, علي اصغر جعفري, علي اصغر جعفري
Mohammad Shariyat, Shahram Azadi, Ali Asghar Jafari, Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : مهدي دباغي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۱

مقايسه ي عمر خستگي فنرهاي تخت كامپوزيتي و فلزي داراي استحكام استاتيكي مشابه

نام اساتید: محمد شرعيات, مسعود عسگري, شهرام آزادي, مسعود عسگري
Mohammad Shariyat, Masoud Asgari, Shahram Azadi, Masoud Asgari
نام دانشجو : مهسا رحيمي قضات

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۰

تحليل تنش مخازن استوانه اي ويسكو هايپرالاستيك تحت بار متغير

نام اساتید: محمد شرعيات, مسعود عسگري, علي اصغر جعفري, علي اصغر جعفري
Mohammad Shariyat, Masoud Asgari, Ali Asghar Jafari, Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : عباس خان محمدي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

تحليل تئوري و تجربي خمش استاتيكي ورق ساندويچي با هسته ارتوتروپيك و رويه هاي هيبريدي با استفاده از تئوري كلي - محلي

نام اساتید: سيد محمدرضا خليلي, محمد شرعيات, علي اصغر جعفري, اميررضا شاهاني, علي نجفي اردكاني
Seyed Mohammd Reza Khalili, Mohammad Shariyat, Ali Asghar Jafari, Amir Reza Shahani, Ali Najafi Ardakani
نام دانشجو : ايرج رجبي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

تحليل ضربه كم سرعت روي ورق مستطيلي با تكيه گاههاي ناكامل و تركيبي

نام اساتید: محمد شرعيات, رضا كاظمي, مسعود عسگري, رضا كاظمي
Mohammad Shariyat, Reza Kazemi, Masoud Asgari, Reza Kazemi
نام دانشجو : محسن كفاش

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

تحليل ديناميكي ورق پوروالاستيك تحت ضربه كم سرعت

نام اساتید: محمد شرعيات, مسعود عسگري, رحمت الله قاجار, علي اصغر جعفري, علي اصغر جعفري
Mohammad Shariyat, Masoud Asgari, Rahmatollah Ghajar, Ali Asghar Jafari, Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : محسن جهانگيري

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

بررسي اثر نقص بر روي خواص الاستيك يك نانو ساختار با استفاده از روش مكانيك مولكولي

نام اساتید: محمد شرعيات, مسعود عسگري, عباس منتظري هدش, مهرداد آقايي خفري, عباس منتظري هدش
Mohammad Shariyat, Masoud Asgari, Abbas Montazeri hedesh, Mehrdad Aghaie Khafri, Abbas Montazeri hedesh
نام دانشجو : زهره سروي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۱

تحليل ارتعاشات ورق هاي كامپوزيتي حامل سيستم جرم و فنر با استفاده از روش تحليلي

نام اساتید: محمد شرعيات, مسعود عسگري, شهرام آزادي, شهرام آزادي
Mohammad Shariyat, Masoud Asgari, Shahram Azadi, Shahram Azadi
نام دانشجو : سينا فلاح زاده راسته كناري

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

تحليل ضربه كم سرعت ورق كامپوزيتي با الياف پيزوالكتريك

نام اساتید: محمد شرعيات, علي اصغر جعفري, رضا كاظمي, رضا كاظمي
Mohammad Shariyat, Ali Asghar Jafari, Reza Kazemi, Reza Kazemi
نام دانشجو : علي جعفري

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

تحليل رفتار خزشي پوسته تقويت شده با ذرات نانو در بارگذاري ترمومكانيكي

نام اساتید: محمد شرعيات, مسعود عسگري, شهرام آزادي, شهرام آزادي
Mohammad Shariyat, Masoud Asgari, Shahram Azadi, Shahram Azadi
نام دانشجو : مجيد شعبانيان

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۱

بررسي پديده هاي وارهيدگي و خزش در محيطهاي با ساختار تابعي مدرج ويسكوالاستيك به روش اجزاي محدود

نام اساتید: محمد شرعيات, اميررضا شاهاني, رحمت الله قاجار, رضا نقدآبادي, شهريار فريبرز, علي اصغر جعفري
Mohammad Shariyat, Amir Reza Shahani, Rahmatollah Ghajar, , , Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : حسين اشرفي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

تحليل ضربه كم سرعت ورق كامپوزيتي تقويت شده با سيم‌هاي حافظه دار

نام اساتید: رحمت الله قاجار, محمد شرعيات, علي اصغر جعفري, سهيل نخودچي, سهيل نخودچي
Rahmatollah Ghajar, Mohammad Shariyat, Ali Asghar Jafari, Soheil Nakhodchi, Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : سيدحسين حسيني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

تحليل استاتيكي و ديناميكي گذراي ورق هاي ساندويچي حلقوي با استفاده از تئوري زيگزاگ

نام اساتید: محمد شرعيات, سيد محمدرضا خليلي, علي اصغر جعفري, مسعود ضيابشرحق, عباس راستگو, مجتبي صديقي
Mohammad Shariyat, Seyed Mohammd Reza Khalili, Ali Asghar Jafari, Masoud Ziabasharhagh, ,
نام دانشجو : محمد ملاعلي پور اميري

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

تحليل ضربه ورق مستطيلي تقويت شده با سيمهاي حافظه دار

نام اساتید: محمد شرعيات, علي اصغر جعفري, شهرام آزادي, علي اصغر جعفري
Mohammad Shariyat, Ali Asghar Jafari, Shahram Azadi, Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : عطيه نژادابراهيم

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۰

تحليل رفتار ورق ويسكوالاستيك هدفمند

نام اساتید: محمد شرعيات, علي اصغر جعفري, مسعود عسگري, مسعود عسگري
Mohammad Shariyat, Ali Asghar Jafari, Masoud Asgari, Masoud Asgari
نام دانشجو : رويا عاقب

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۶

تحليل ضربه كم سرعت ورق مستطيلي كامپوزيتي تقويت شده با سيم هاي حافظه دار

نام اساتید: محمد شرعيات, مهدي ظهور, مسعود عسگري, مهدي ظهور
Mohammad Shariyat, Mehdi Zohoor, Masoud Asgari, Mehdi Zohoor
نام دانشجو : مجتبي مرادي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۶

تحليل ارتعاشات واداشته و آزاد ورق مستطيلي كامپوزيتي تقويت شده با سيمهاي حافظه دار

نام اساتید: محمد شرعيات, مهدي ظهور, مسعود عسگري, مهدي ظهور
Mohammad Shariyat, Mehdi Zohoor, Masoud Asgari, Mehdi Zohoor
نام دانشجو : سارا سمائي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۶

تحليل پاسخ ديناميكي صفحات ساندويچي به همراه جرم متصل يكنواخت تحت ضربه كم سرعت

نام اساتید: سيد محمدرضا خليلي, محمد شرعيات, رضا كاظمي, مسعود عسگري, مسعود عسگري
Seyed Mohammd Reza Khalili, Mohammad Shariyat, Reza Kazemi, Masoud Asgari, Masoud Asgari
نام دانشجو : عليرضا زارعي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

تحليل تنش در وصله هاي تقويت كننده كامپوزيتي در سازه هاي تحت بار ضربه اي

نام اساتید: سيد محمدرضا خليلي, محمد شرعيات, رحمت الله قاجار, مسعود عسگري, رحمت الله قاجار
Seyed Mohammd Reza Khalili, Mohammad Shariyat, Rahmatollah Ghajar, Masoud Asgari, Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : مجيد مختاري

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۷

مدل سازي و تحليل المان هاي محدود سه بعدي پاسخ سامانه مغز - جمجمه انسان در برابر بارهاي ضربه اي

نام اساتید: محمد شرعيات, سيدحسين ساداتي, مهدي ظهور, سيدحسين ساداتي
Mohammad Shariyat, Seyed Hossein Sadati, Mehdi Zohoor, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : حامد بندبند

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

تحليل ارتعاش نانو تيوبهاي كربني چند لايه

نام اساتید: محمد شرعيات, سيدحسين ساداتي, مهدي ظهور, مهدي ظهور
Mohammad Shariyat, Seyed Hossein Sadati, Mehdi Zohoor, Mehdi Zohoor
نام دانشجو : محمد حميصي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

تحليل تنش و خيز ورق گردساخته شده از مواد هدفمند دو جهته با تئوري مرتبه m

نام اساتید: محمد شرعيات, علي اصغر جعفري, سيد محمدرضا خليلي, اميررضا شاهاني, اميررضا شاهاني
Mohammad Shariyat, Ali Asghar Jafari, Seyed Mohammd Reza Khalili, Amir Reza Shahani, Amir Reza Shahani
نام دانشجو : غلامرضا رضائي دشت آبادي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

تحليل عددي و نرم افزاري ضربه كم سرعت ورق گرد ساحته شده از مواد FGM دو جهته

نام اساتید: محمد شرعيات, رحمت الله قاجار, علي اصغر جعفري, مهدي ظهور, علي اصغر جعفري
Mohammad Shariyat, Rahmatollah Ghajar, Ali Asghar Jafari, Mehdi Zohoor, Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : رضا جعفري

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

تحليل عددي و نرم افزاري ضربه كم سرعت ورق FGM مستطيلي

نام اساتید: محمد شرعيات, رحمت الله قاجار, علي اصغر جعفري, مهدي ظهور, علي اصغر جعفري
Mohammad Shariyat, Rahmatollah Ghajar, Ali Asghar Jafari, Mehdi Zohoor, Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : فرشاد فرزان نسب

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

بررسي كمانش پوسته¬ي استوانه اي كامپوزيتي با المانهاي تقويت كننده¬ي حلقوي و طولي

نام اساتید: محمد شرعيات, سيد محمدرضا خليلي, علي اصغر جعفري, مهدي ظهور, علي اصغر جعفري
Mohammad Shariyat, Seyed Mohammd Reza Khalili, Ali Asghar Jafari, Mehdi Zohoor, Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : مصطفي كبيري

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

تحليل تنش وآناليز مودال مخازن حمل سيال در خودرو به شيوه اجزاء محدود

نام اساتید: محمد شرعيات, سيدحسين ساداتي, علي اصغر جعفري, علي اصغر جعفري
Mohammad Shariyat, Seyed Hossein Sadati, Ali Asghar Jafari, Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : طيبه خدابنده

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

كنترل ارتعاش ورق همسانگر مستطيلي بدنه خودرو با لايه پيزو الكتريك

نام اساتید: محمد شرعيات, مهدي ظهور, سيدحسين ساداتي, سيدحسين ساداتي
Mohammad Shariyat, Mehdi Zohoor, Seyed Hossein Sadati, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : زهره عزيزي

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۳۰

تحليل ارتعاش آزاد بدنه كامپوزيتي يك خودروي سواري

نام اساتید: محمد شرعيات, شهرام آزادي, شهرام آزادي, علي اصغر جعفري
Mohammad Shariyat, Shahram Azadi, Shahram Azadi, Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : ايمان براتي

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۳۰

تحليل تئوري و عددي سازه هاي كامپوزيتي وتحت بارگذاري خارجي

نام اساتید: محمد شرعيات, جمال زماني اشني, رضا كاظمي, رضا اسلامي فارساني, رضا كاظمي
Mohammad Shariyat, Jamal Zamani, Reza Kazemi, Reza Eslami Farsani, Reza Kazemi
نام دانشجو : محمدعلي بوربوراژدري

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۴/۱۹

بررسي كمانش حرارتي ورقهاي كامپوزيتي چهارگوش در تغيير شكلهاي بزرگ با تئوريهاي مرتبه بالا

نام اساتید: محمد شرعيات
Mohammad Shariyat
نام دانشجو : محسن آزاد منش

تاریخ:

بهينه سازي پارامترهاي سيستم نگهدارنده موتور بر پايه تحليلهاي

نام اساتید: محمد شرعيات, علي اصغر جعفري
Mohammad Shariyat, Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : پويا جمشيدي

تاریخ:

كمانش ديناميكي پوسته هاي استوانه اي كامپوزيتي در خودرو

نام اساتید: محمد شرعيات
Mohammad Shariyat
نام دانشجو : اميرحسين ترابي

تاریخ:

بررسي كمانش پيچشي محور انتقال قدرت كامپوزيتي داراي نقص اوليه با بكار گيري تئوريهاي مرتبه بالا

نام اساتید: محمد شرعيات
Mohammad Shariyat
نام دانشجو : مهدي حسيني

تاریخ:

تعيين شاخصهاي مانورپذيري خودروي اسپورت به كمك نمونه سازي مجازي

نام اساتید: رضا كاظمي, محمد شرعيات
Reza Kazemi, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : هادي ذوالقدر

تاریخ:

تعيين پارانترهاي سيستم تعليق جلو يك خودرو بر پايه تحليل NVH

نام اساتید: شهرام آزادي, محمد شرعيات
Shahram Azadi, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : ميرآرش كشاورز كلاچايه

تاریخ:

بررسي ارتعاشات ورقهاي كامپوزيتي چهارگوش خودرو با يك لايه پيزو الكتريك

نام اساتید: محمد شرعيات
Mohammad Shariyat
نام دانشجو : ايمان امينايي

تاریخ:

تحليل برخورد از جلو يك خودروي سواري به شيوه المان محدود

نام اساتید: محمد شرعيات
Mohammad Shariyat
نام دانشجو : عباس گنجي پور احمدآبادي

تاریخ:

مقايسه نتايج تئوريهاي پيش بيني عمر خستگي گوناگون با يكديگر و با نتايج تجربي اجزائ خودرو

نام اساتید: محمد شرعيات
Mohammad Shariyat
نام دانشجو : امير گنجي دوست

تاریخ:

بررسي رفتار موجي انتقال تنش در اثر بار ضربه اي وارده به اجزائ خودرو

نام اساتید: محمد شرعيات, رضا كاظمي
Mohammad Shariyat, Reza Kazemi
نام دانشجو : مهدي نيك خواه كوجهري

تاریخ:

بررسي اثر جوش دركمانش محدوده ميان رينگهاي تقويتي مخازن استوانه اي در خودرو

نام اساتید: محمد شرعيات
Mohammad Shariyat
نام دانشجو : مهدي كاظمي

تاریخ:

تحليل ارتعاش خودرو و تخمين عمر فنر تحت خودروي سنگين

نام اساتید: محمد شرعيات, علي اصغر جعفري
Mohammad Shariyat, Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : ياسر پورنقي

تاریخ:

تحليل و بهبود رفتار NVH بدنه يك خودروي سواري بر اساس روش DOE

نام اساتید: شهرام آزادي, محمد شرعيات
Shahram Azadi, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : محمد آزادي

تاریخ:

بررسي كمانش اجزا استوانه اي FGMمورد استفاده در خودرو جهت بهبود مقاومت حرارتي

نام اساتید: محمد شرعيات, رحمت الله قاجار, رضا كاظمي, رضا كاظمي
Mohammad Shariyat, Rahmatollah Ghajar, Reza Kazemi, Reza Kazemi
نام دانشجو : داود عسگري

تاریخ:

تخمين عمر اجزا محدود با در نظرگرفتن اثرهمزمان خستگي و خزش

نام اساتید: محمد شرعيات, شهرام آزادي, رحمت الله قاجار, رضا كاظمي, رضا كاظمي
Mohammad Shariyat, Shahram Azadi, Rahmatollah Ghajar, Reza Kazemi, Reza Kazemi
نام دانشجو : مصطفي عابديني

تاریخ:

بهيته سازي رفتار برخورد طولي خودرو با تغيير پارامتري سازه اي اجزا بخش جلوي آن به روش DOE

نام اساتید: محمد شرعيات, رضا كاظمي, مجيد قريشي, شهرام آزادي, شهرام آزادي
Mohammad Shariyat, Reza Kazemi, Majid Ghoreishi, Shahram Azadi, Shahram Azadi
نام دانشجو : احسان سرمدي

تاریخ:

بررسي اثر جرم ضربه زن كم سرعت روي زمان نيروي تماس صفحات تخت بدنه خودرو

نام اساتید: محمد شرعيات, رحمت الله قاجار, فرهنگ هنرور, شهرام آزادي, شهرام آزادي
Mohammad Shariyat, Rahmatollah Ghajar, Farhang Honarvar, Shahram Azadi, Shahram Azadi
نام دانشجو : محمد ملاعلي پوراميري

تاریخ:

بررسي و تحليل رفتار تنشي و ارتعاشي ورقهاي FGM خودرو به شيوه اجزاء محدود

نام اساتید: محمد شرعيات, رحمت الله قاجار, رضا كاظمي, رضا كاظمي
Mohammad Shariyat, Rahmatollah Ghajar, Reza Kazemi, Reza Kazemi
نام دانشجو : مهدي محقق حضرتي

تاریخ:

تحليل رفتار ارتعاشي ورقهاي FGM داراي تكيه گاه الاستيك در خودرو

نام اساتید: علي اصغر جعفري, رضا كاظمي, محمد شرعيات, رضا كاظمي
Ali Asghar Jafari, Reza Kazemi, Mohammad Shariyat, Reza Kazemi
نام دانشجو : مهدي شعبان

تاریخ:

بررسي تغيير رفتار ارتعاشي در اثر گنجاندن الياف مواد حافظه دار ورقهاي كامپوزيتي بدنه خودرو

نام اساتید: محمد شرعيات, علي اصغر جعفري, شهرام آزادي, سيدحسين ساداتي, شهرام آزادي
Mohammad Shariyat, Ali Asghar Jafari, Shahram Azadi, Seyed Hossein Sadati, Shahram Azadi
نام دانشجو : فرهاد علي نژاد

تاریخ:

تحليل خستگي اجزا خودرو تحت بارهاي مكانيكي و حرارتي

نام اساتید: محمد شرعيات, سيدعلي جزايري, رحمت الله قاجار, شهرام آزادي, شهرام آزادي
Mohammad Shariyat, Seyed ali Jazayeri, Rahmatollah Ghajar, Shahram Azadi, Shahram Azadi
نام دانشجو : جلال فتحي سولا

تاریخ:

تحليل قابليت اطمينان اجزاء تيرمانند خودرو در بارگذاري استاتيكي

نام اساتید: محمد شرعيات, شهرام آزادي, سيدحسين ساداتي, سيدحسين ساداتي
Mohammad Shariyat, Shahram Azadi, Seyed Hossein Sadati, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : محبوبه رجبي قهنويه

تاریخ:

ساخت و تست سازه هاي كامپوزيتي خارجي متغير با زمان

نام اساتید: محمد شرعيات, رضا كاظمي, رضا اسلامي فارساني, رضا كاظمي, جمال زماني اشني
Mohammad Shariyat, Reza Kazemi, Reza Eslami Farsani, Reza Kazemi, Jamal Zamani
نام دانشجو : سينا جليلي

تاریخ:

تحليل ترموالاستيسيته كوپل در استوانه FGM متقارن

نام اساتید: محمد شرعيات, رحمت الله قاجار, سيد محمدرضا خليلي, رحمت الله قاجار
Mohammad Shariyat, Rahmatollah Ghajar, Seyed Mohammd Reza Khalili, Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : سميرا شيري

تاریخ:

تحليل تغيير شكل ورقهاي نانوكامپوزيت پليمر/رس

نام اساتید: علي شكوه فر, محمد شرعيات, رضا كاظمي, رضا كاظمي, سيد محمدرضا خليلي
Ali Shkoohfar, Mohammad Shariyat, Reza Kazemi, Reza Kazemi, Seyed Mohammd Reza Khalili
نام دانشجو : احسان دارابي

تاریخ:

تهيه پودر نانومتري آلياژ حافظه دار پايه مس به روش آلياژسازي مكانيكي

نام اساتید: علي شكوه فر, محمد شرعيات, رضا اسلامي فارساني, حميد خرسند, رضا اسلامي فارساني
Ali Shkoohfar, Mohammad Shariyat, Reza Eslami Farsani, Hamid Khorsand, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : محمدرضا رضواني

تاریخ:

تحليل تصادف طولي يك خودروي سواري با هدف بهينه سازي جذب انرژي

نام اساتید: محمد شرعيات
Mohammad Shariyat
نام دانشجو : قاسم نوري

تاریخ:

تحليل ويسكوالاستيك حلقوي دوار تحت بار ترمومكانيكي

نام اساتید: محمد شرعيات
Mohammad Shariyat
نام دانشجو : روح الله محمدجاني

تاریخ:

تحليل رفتار ديناميكي ورق مستطيلي تقويت شده با سيم هاي SMA با استفاده از تئوري گراديان كرنش اصلاح يافته

نام اساتید: محمد شرعيات
Mohammad Shariyat
نام دانشجو : ميشا ميرمحمدي

تاریخ:

ارتعاشات آزاد پوسته استوانه اي مدرج تابعي دو جهتي حاوي سيال

نام اساتید: علي اصغر جعفري, محمد شرعيات
Ali Asghar Jafari, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : فرشاد عباسي چياماسي

تاریخ:

تحليل تنشهاي ترموالاستيك در يك ديسك گردان در معرض فشار و انتقال گرما به پايه معادله ديفرانسيل با مرتبه كسري

نام اساتید: محمد شرعيات
Mohammad Shariyat
نام دانشجو : محمدرضا كرمي

تاریخ:

تحليل ارتعاشات اجباري غيرخطي ورق ساندويچي با هسته هايپرالاستيك و رويه هاي كامپوزيتي بر اساس تئوري زيگزاگ

نام اساتید: محمد شرعيات
Mohammad Shariyat
نام دانشجو : حامد خاني اراني

تاریخ:

تحليل ارتعاش اجباري ورق گرد ويسكو- هايپرالاستيك با مدل داراي مشتقات مرتبه كسري به روش عددي

نام اساتید: محمد شرعيات
Mohammad Shariyat
نام دانشجو : محسن نجفي پور

تاریخ:

تحليل عمر خستگي ميل گاردان هيبريد فلز-كامپوزيت

نام اساتید: محمد شرعيات
Mohammad Shariyat
نام دانشجو : محمدحسين بهمني

تاریخ:

تحليل ارتعاش ورق‌هاي گرد حاوي مواد حافظه‌دار

نام اساتید: محمد شرعيات
Mohammad Shariyat
نام دانشجو : مجيد پريش

تاریخ:

تحليل عمر خستگي اجزاي كامپوزيتي خودرو با در نظر گرفتن اثر نرخ كرنش

نام اساتید: محمد شرعيات
Mohammad Shariyat
نام دانشجو : اشكان دالوند

تاریخ:

تحليل تنش¬هاي ترموالاستيك در يك ديسك گردان با معادلات حاكم داراي مشتقات مرتبه كسري

نام اساتید: محمد شرعيات
Mohammad Shariyat
نام دانشجو : اميرمحمد صداقت

تاریخ:

تحليل CAE شاسي يك وانت و تعيين نواحي بحراني و بار حدي بر پايه مانورهاي كنترل استحكام و توزيع جرمي خودرو

نام اساتید: محمد شرعيات
Mohammad Shariyat
نام دانشجو : سجاد ملكي