محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

مدولاتور نوري الكتروجذب برپايه گرافن چندلايه

نویسندگان: فاطمه سادات طباطبائي, محمدصادق ابريشميان

Fatemehsadat Tabatabaei, Mohammad Sadegh Abrishamian

عنوان همایش: بيست و چهارمين كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران و دهمين كنفرانس مهندسي و فناوري فوتونيك ايران

The 24th Iranian Conference on Optics and Photonics (ICOP 2018) and the 10th Iranian Conference on Photonics Engineering and Technology

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۱

Conductor and dielectric object discrimination by linear sampling method

نویسندگان: ميثم حق پرست, سيدعبدالله ميرطاهري, محمدصادق ابريشميان

Maysam Haghparast, Seyed Abdollah Mirtaheri, Mohammad Sadegh Abrishamian

عنوان همایش: بيست و چهارمين كنفرانس مهندسي برق ايران

24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

A milimeter wave center SIW-Fed antenna for 60 GHz wireless communication

نویسندگان: محمود كرمي, معين نوفرستي, محمدصادق ابريشميان, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه

Mahmood Karami, Moein Noferesti, Mohammad Sadegh Abrishamian, Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh

عنوان همایش: سومين كنفرانس الكترومغناطيس مهندسي (كام) ايران

3rd Iranian Conference on Engineering Electromagnetic (ICEEM 2014-2)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۸

Tunable Beam Manipulation via Graphene

نویسندگان: حديثه ناساري, محمدصادق ابريشميان

Hadiseh Nasari, Mohammad Sadegh Abrishamian

عنوان همایش:

7th International Symposium on Telecommunications (IST 2014)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۰

SIW MMW Band Ridge Horn Antenna Using Bow-tie Arrays

نویسندگان: مهدي اوليايي, محمدصادق ابريشميان

mahdi aliary shooreh deli , Mohammad Sadegh Abrishamian

عنوان همایش: بيست و دومين كنفرانس بين المللي مهندسي برق ايران

22nd Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2014)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۱۸

بررسي اثر رزونانس بر روي روش نمونه برداري خطي

نویسندگان: ميثم حق پرست, سيدعبدالله ميرطاهري, محمدصادق ابريشميان

Maysam Haghparast, Seyed Abdollah Mirtaheri, Mohammad Sadegh Abrishamian

عنوان همایش: دومين كنفرانس الكترومغناطيس مهندسي ايران

The Second Iranian on Engineering Electromagnetics (ICEEM 2014)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۱۸

Beam-Tilting Improvement of Balanced Antipodal Vivaldi Antenna Using a Dielectric Lens

نویسندگان: الف مولايي, محسن كابلي, سيدعبدالله ميرطاهري, محمدصادق ابريشميان

, , Seyed Abdollah Mirtaheri, Mohammad Sadegh Abrishamian

عنوان همایش: دومين كنفرانس الكترومغناطيس مهندسي ايران

The Second Iranian on Engineering Electromagnetics (ICEEM 2014)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۱۸

طراحي مبدل تغذيه جديد هم محور به موجبر مجتمع زير لايه اي براي آنتن آرايه اي صفحه اي ميلي متري در ارتباطات بدون سيم 60 گيگا هرتزي

نویسندگان: محمود كرمي, مهدي نوروز عليائي, محمدصادق ابريشميان, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه

Mahmood Karami, Mehdi Norooz Oliaei, Mohammad Sadegh Abrishamian, Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh

عنوان همایش: دومين كنفرانس الكترومغناطيس مهندسي ايران

The Second Iranian on Engineering Electromagnetics (ICEEM 2014)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۱۸

بررسي ميزان كاهش سطح مقطع راداري در انواع فراماده ها براي ساختار كروي

نویسندگان: مصطفي ملكي, محمدصادق ابريشميان

Mostafa Maleki, Mohammad Sadegh Abrishamian

عنوان همایش: دومين كنفرانس الكترومغناطيس مهندسي ايران

The Second Iranian on Engineering Electromagnetics (ICEEM 2014)

محل برگزاری: سوئد / Sweden

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۱

Resonant Capability of Multilayer Spheroidal Nanoparticles as Plasmonic Nanoantennas

نویسندگان: مهديه خسروي, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, محمدصادق ابريشميان

Mahdieh Khosravi , Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Mohammad Sadegh Abrishamian

عنوان همایش:

Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۴

Analytical treatment of electromagnetic scattering by a lossy multilayer strip

نویسندگان: عاطفه فاضل نجف آبادي, توكل پاكيزه, محمدصادق ابريشميان

Atefeh Fazel Najafabadi, Tavakol Pakizeh, Mohammad Sadegh Abrishamian

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس بين المللي مهندسي برق

21st iranian conference on electrical engineering (ICEE2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۸/۲۲

روشي نوين براي پياده سازي بازتابنده هاي گسترده براگ در موجبر نوري

نویسندگان: حامد رضا شوريان, محمدصادق ابريشميان

, Mohammad Sadegh Abrishamian

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس بين المللي برق

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۸/۲۲

طراحي و تحليل فيلتر چند كاناله مخابراتي تنظيم پذير پلاسمونيك

نویسندگان: فاطمه محرمي, محمدصادق ابريشميان

, Mohammad Sadegh Abrishamian

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس بين المللي برق