مشخصات فردی

نام: محمدصادق

نام خانوادگی: ابریشمیان


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: msabrish@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MohammadSadeghAbrishamian


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: بازنشسته

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق

گرایش: مخابرات میدان موج

واحد سازمانی: مهندسی برق