تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

تحليل و مدلسازي عددي ديناميك باريكه ي الكتروني در تفنگ و جمع كننده ي الكتروني

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, سيدآرش احمدي, منصور ولي, فريدون عباسي, مجيد طيراني
Mohammad Sadegh Abrishamian, Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Seyed Arash Ahmadi, Mansour Vali, ,
نام دانشجو : حسين فرهنگ

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

تحليل و شبيه سازي آنتن آرايه بازتابي در باند فركانسي تراهرتز

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, زهرا قطان كاشاني, زهرا قطان كاشاني, ليلا يوسفي
Mohammad Sadegh Abrishamian, Zahra Ghatan Kashani, Zahra Ghatan Kashani,
نام دانشجو : شيما خادم الحسيني

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

تحليل و شبيه سازي فراسطوح نانوآنتن سيليكوني براي جاذب هاي باند باريك

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, زهرا قطان كاشاني, توكل پاكيزه, توكل پاكيزه, ليلا يوسفي
Mohammad Sadegh Abrishamian, Zahra Ghatan Kashani, Tavakol Pakizeh, Tavakol Pakizeh,
نام دانشجو : امين راستگرداني

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

تحليل و شبيه سازي آنتن هاي مستطيلي شكل نوررساناي پلاسمونيك در فركانس تراهرتز

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, زهرا قطان كاشاني, زهرا قطان كاشاني, محمد نشاط
Mohammad Sadegh Abrishamian, Zahra Ghatan Kashani, Zahra Ghatan Kashani,
نام دانشجو : بهاره حسيني فخار

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰

تحليل و شبيه سازي چند لايه هاي دي الكتريك/گرافين غيرخطي با روش توازن هارمونيكي

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, توكل پاكيزه, توكل پاكيزه, مجيد طيراني
Mohammad Sadegh Abrishamian, Tavakol Pakizeh, Tavakol Pakizeh,
نام دانشجو : پانيذ فسحت

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

تحليل و شبيه سازي تكانه زاويه اي مداري آنتن هاي آرايه فازي

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, سميه چماني, سميه چماني, نادر كمجاني برچلويي
Mohammad Sadegh Abrishamian, Somayyeh Chamaani, Somayyeh Chamaani,
نام دانشجو : آيدا صارمي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

ارائه مدل مداري براي تحليل فراسطوح در باند مايكروويو

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, زهرا قطان كاشاني, زهرا قطان كاشاني, محمد نشاط
Mohammad Sadegh Abrishamian, Zahra Ghatan Kashani, Zahra Ghatan Kashani,
نام دانشجو : عاطفه عرفاني آزاد

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

تحليل و مدل سازي غيرخطي برهم كنش موج و ذره درلامپ موج رونده

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, سيدعبدالله ميرطاهري, سيدآرش احمدي, حسين شمسي, جليل راشدمحصل, كيوان فرورقي
Mohammad Sadegh Abrishamian, Seyed Abdollah Mirtaheri, Seyed Arash Ahmadi, Hossein Shamsi, ,
نام دانشجو : امير ستايش

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

طراحي و شبيه سازي فرامواد جاذب پهن باند جهت حصول انرژي

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, زهرا قطان كاشاني, زهرا قطان كاشاني, زهرا اطلس باف
Mohammad Sadegh Abrishamian, Zahra Ghatan Kashani, Zahra Ghatan Kashani,
نام دانشجو : وحيد جليلي عليشاه

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

طراحي و شبيه سازي يك سوئيچ نوري براساس گرافن غيرخطي

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, توكل پاكيزه, توكل پاكيزه, رضا صراف شيرازي
Mohammad Sadegh Abrishamian, Tavakol Pakizeh, Tavakol Pakizeh,
نام دانشجو : محمد قاضي الشريف

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

طراحي و شبيه سازي نانو آنتن ها در باند تراهرتز

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, زهرا قطان كاشاني, زهرا قطان كاشاني, نادر كمجاني
Mohammad Sadegh Abrishamian, Zahra Ghatan Kashani, Zahra Ghatan Kashani,
نام دانشجو : محمد بياباني فردحسين آبادي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

طراحي و شبيه سازي مدولاتور بر پايه گرافين

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, نصرت الله گرانپايه, نصرت الله گرانپايه, نادر كمجاني
Mohammad Sadegh Abrishamian, Nosrat Granpayeh, Nosrat Granpayeh,
نام دانشجو : فاطمه سادات طباطبائي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۷

تحليل و شبيه سازي افزاره هاي گرافيني با درنظرگرفتن آثار غيرخطي

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, نصرت الله گرانپايه, توكل پاكيزه, محمدكاظم مروج فرشي, جليل آقا راشدمحصل, عليرضا صالحي
Mohammad Sadegh Abrishamian, Nosrat Granpayeh, Tavakol Pakizeh, , , Alireza Salehi
نام دانشجو : حديثه ناساري

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۸

تحليل فرايند توليد فركانس هاي شانه اي نوري بر اساس ساختارهاي غيرخطي

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, نصرت الله گرانپايه, نصرت الله گرانپايه, نادر كمجاني
Mohammad Sadegh Abrishamian, Nosrat Granpayeh, Nosrat Granpayeh,
نام دانشجو : احمدرضا نيكوئي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۸

شبيه سازي الكترومغناطيسي پاشندگي فضايي گرافن با روش FDTD

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, وحيد نيري, نصرت الله گرانپايه, نصرت الله گرانپايه, نادر كميجاني
Mohammad Sadegh Abrishamian, Vahid NAERI, Nosrat Granpayeh, Nosrat Granpayeh,
نام دانشجو : فرشيد يحيائي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

" تحليل و شبيه سازي آنتن گرافيني در حوزه تراهرتز

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, زهرا قطان كاشاني, زهرا قطان كاشاني, محمدهاشم واجد سميعي
Mohammad Sadegh Abrishamian, Zahra Ghatan Kashani, Zahra Ghatan Kashani,
نام دانشجو : فيروزه خواجه ميرزائي يزدي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

" طراحي، شبيه سازي و ساخت خط انتقال غيرخطي جهت تيزسازي پالس

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, سيدآرش احمدي, سيدآرش احمدي, عماد حميدي
Mohammad Sadegh Abrishamian, Seyed Arash Ahmadi, Seyed Arash Ahmadi,
نام دانشجو : مرتضي براتي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

طراحي و شبيه سازي فرا رويه ها به منظور تغيير جهت بازتاب نوري

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, زهرا قطان كاشاني, زهرا قطان كاشاني, زهرا اطلس باف
Mohammad Sadegh Abrishamian, Zahra Ghatan Kashani, Zahra Ghatan Kashani,
نام دانشجو : ندا اله دادي خيري

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

تعيين همزمان مكان و پارامترهاي الكتريكي يك جسم ناشناخته دوبعدي به روش FDTD

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, سيدعبدالله ميرطاهري, منوچهر كامياب حصاري, سميه چماني, مهدي علياري شوره دلي
Mohammad Sadegh Abrishamian, Seyed Abdollah Mirtaheri, Manouchehr Kamyab Hesari, Somayyeh Chamaani, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : ميثم حق پرست

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

محاسبه مشخصات پاشندگي لامپ هاي مايكروويو به روش انتگرال محدود (FIT)

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, سيدعبدالله ميرطاهري, سيدعبدالله ميرطاهري
Mohammad Sadegh Abrishamian, Seyed Abdollah Mirtaheri, Seyed Abdollah Mirtaheri
نام دانشجو : مجتبي معيني راد

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

طراحي و شبيه سازي انتقال فاز دهنده توسط حلقه هاي فريتي دو قلو در باند X

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, هادي علي اكبريان, هادي علي اكبريان
Mohammad Sadegh Abrishamian, Hadi Aliakbarian, Hadi Aliakbarian
نام دانشجو : قاسم ياري سردرود

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

طراحي،بهينه سازي و كوچك سازي آنتن منوپل تيغه اي فرا پهن باند براي باند 30 تا 500 مگاهرتز

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, هادي علي اكبريان, سيدآرش احمدي, سيدآرش احمدي
Mohammad Sadegh Abrishamian, Hadi Aliakbarian, Seyed Arash Ahmadi, Seyed Arash Ahmadi
نام دانشجو : حامد طهماسبي آقويرني

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۰۳

طراحي و شبيه سازي فيلتر تنظيم پذير با استفاده از گرافن در باند تراهرتز

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, زهرا قطان كاشاني, زهرا قطان كاشاني
Mohammad Sadegh Abrishamian, Zahra Ghatan Kashani, Zahra Ghatan Kashani
نام دانشجو : ميلاد محبي موشائي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

طراحي جاذب پهن باند بوسيله متامتريال فريتي در باند X

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
Mohammad Sadegh Abrishamian, Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh
نام دانشجو : مصطفي ملكي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

استفاده از نور تراديس در كنترل از راه دور افزاره هاي نوري دوبعدي

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, نصرت الله گرانپايه, سيدعبدالله ميرطاهري, مهدي علياري شوره دلي
Mohammad Sadegh Abrishamian, Nosrat Granpayeh, Seyed Abdollah Mirtaheri, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : حامد رضا شوريان

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۰

طراحي و شبيه سازي آنتن ميلي متري با تغذيه SIW بهينه و داراي ايزولاسيون قطبش متقاطع بالا

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, سميه چماني, سميه چماني
Mohammad Sadegh Abrishamian, Somayyeh Chamaani, Somayyeh Chamaani
نام دانشجو : مهدي نوروز عليائي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۰

شبيه سازي و طراحي رشته نانوآنتن پاپيوني در سلولهاي خورشيدي

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, سميه چماني, سميه چماني
Mohammad Sadegh Abrishamian, Somayyeh Chamaani, Somayyeh Chamaani
نام دانشجو : حسين عبدوي نژاد

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۰۵

طراحي و شبيه سازي تقويت كننده ي كلايسترون توان بالاي باند L

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
Mohammad Sadegh Abrishamian, Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh
نام دانشجو : سيد مجتبي محمدي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

بررسي پديده رزونانس فانو در نانوذرات پلاسموني و كاربردهاي آن در حسگرها

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, سميه چماني, سميه چماني
Mohammad Sadegh Abrishamian, Somayyeh Chamaani, Somayyeh Chamaani
نام دانشجو : مريم عباسي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۱

انحراف دهي باريكه نوري با ساختارهاي پلاسموني بر پايه مواد ناهمسانگرد

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, سيدعبدالله ميرطاهري, نصرت الله گرانپايه, توكل پاكيزه, حميد ابريشمي مقدم
Mohammad Sadegh Abrishamian, Seyed Abdollah Mirtaheri, Nosrat Granpayeh, Tavakol Pakizeh, Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : محسن بهرامي پناه

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۰۸

تحليل و شبيه سازي فيلتر شكافي پلاسمونيك ميان گذر با قلبليت هاي انتخاب گري باند عبور و جداكنندگي طيفي

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, سميه چماني, سميه چماني
Mohammad Sadegh Abrishamian, Somayyeh Chamaani, Somayyeh Chamaani
نام دانشجو : فاطمه محرمي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۰

طراحي و شبيه سازي ساختار پلاسمونيك براي كنترل فعال پرتو نور با استفاده از محيط هاي غيرخطي با روش تفاضل متناهي در حوزه ي زمان

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, سيدعبدالله ميرطاهري, سيدعبدالله ميرطاهري
Mohammad Sadegh Abrishamian, Seyed Abdollah Mirtaheri, Seyed Abdollah Mirtaheri
نام دانشجو : حديثه ناساري

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۲۲

بررسي رفتار امواج الكترومغناطيسي در گوه هاي پلاسموني با استفاده از معادلات انتگرالي

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, سيدعبدالله ميرطاهري, نصرت الله گرانپايه, محمدعلي نكويي
Mohammad Sadegh Abrishamian, Seyed Abdollah Mirtaheri, Nosrat Granpayeh, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : مجيد رسولي ديسفاني

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

تحليل وشبيه سازي موجبرهاي پلاسمونيك با دي الكتريك با اثرات غيرخطي كر

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, منوچهر كامياب حصاري, منوچهر كامياب حصاري
Mohammad Sadegh Abrishamian, Manouchehr Kamyab Hesari, Manouchehr Kamyab Hesari
نام دانشجو : اميررضا ماهيگير

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

تحليل و شبيه سازي تقسيم توان توسط شبكه هاي موجبري پلاسمونيك رزونانسي

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, سيدعبدالله ميرطاهري, سيدعبدالله ميرطاهري
Mohammad Sadegh Abrishamian, Seyed Abdollah Mirtaheri, Seyed Abdollah Mirtaheri
نام دانشجو : وحيد فروغي نژاد

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طراحي و شبيه سازي سير كولاتورهاي كريستال نوري با روش FDTD

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
Mohammad Sadegh Abrishamian, Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh
نام دانشجو : محمد يوسفي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۰۷

تحليل و شبيه سازي يك گوه پلاسمونيك دوبعدي با روش FDTD

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, منوچهر كامياب حصاري, منوچهر كامياب حصاري
Mohammad Sadegh Abrishamian, Manouchehr Kamyab Hesari, Manouchehr Kamyab Hesari
نام دانشجو : زينب محمدي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۲۸

طراحي و ساخت آنتن كوچك الكتريكي پهن باند با استفاده از فرامواد فعال

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, منوچهر كامياب حصاري, منوچهر كامياب حصاري
Mohammad Sadegh Abrishamian, Manouchehr Kamyab Hesari, Manouchehr Kamyab Hesari
نام دانشجو : محمدجواد حسني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۲۳

ً طراحي و شبيه سازي يك موجبر پلاسموني MDM كوپل شده به دنباله ها با دو روش تحليلي و عددي (FDTD )

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, نصرت الله گرانپايه, نصرت الله گرانپايه
Mohammad Sadegh Abrishamian, Nosrat Granpayeh, Nosrat Granpayeh
نام دانشجو : سيدرضا ميرنظيري

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۲۳

طراحي و شبيه سازي دايركشنال كوپلر دو-سويه به وسيله ساختار پلاسمونيكي در باند نوري ، با استفاده از روش FDTD

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان
Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : امير ستايش

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۵

طراحي و بهينه سازي ارايه آنتن هاي فراپهن باند با نگرش در حوزه زمان

نام اساتید: سيدعبدالله ميرطاهري, محمدصادق ابريشميان
Seyed Abdollah Mirtaheri, Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : سميه چماني

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱/۲۰

طراحي و شبيه سازي لامپ تقويت كننده ي موج متحرك در باند Ka

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان
Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : حسين فرهنگ

تاریخ:

ساخت آنتن باند عريض مخروطي

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان
Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : ندا خياباني

تاریخ:

شبيه سازي موجبر هاي پلاسموني...

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان
Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : مجيد رسولي ديسفاني

تاریخ:

تحليل پنجره هاي گزينشگر فركانس...

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان
Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : مهديه خسروي

تاریخ:

پياده سازي الگوريتم اف-دي-تي-دي ..

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان
Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : مريم صباغي

تاریخ:

كاهش سطح مقطع راداري...

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان
Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : نوشين واثقي

تاریخ:

تحليل و شبيه سازي اشكارساز سوليتوني به عنوان آنتن گيرنده

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, فرشيد رئيسي
Mohammad Sadegh Abrishamian, Farshid Raissi
نام دانشجو : الهام طراحي

تاریخ:

...يك كوپلر فوتونيك كريستالي..

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان
Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : فراز منيفي

تاریخ:

دي پل كوچك با پوشش فراماده

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان
Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : كيوان وافي

تاریخ:

تحليل يك فيلتر ميان نگذر...

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان
Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : مهرداد جاويد

تاریخ:

..موجبرهاي فوتونيك كريستال...

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان
Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : افشين غفاري

تاریخ:

طراحي و ساخت يك آنتن مونوپل و ...

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, سيدعبدالله ميرطاهري
Mohammad Sadegh Abrishamian, Seyed Abdollah Mirtaheri
نام دانشجو : سيده مريم ابوترابي

تاریخ:

شبيه سازي و تحليل ساختار دي الكتريكي دوبعدي غير ايزوتوپيك با استفاده از روش FDTD

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, سيدعبدالله ميرطاهري
Mohammad Sadegh Abrishamian, Seyed Abdollah Mirtaheri
نام دانشجو : محسن بهرامي پناه

تاریخ:

ً شبيه سازي خاصيت كنترل ميدان توسط ساختارهاي فراماده و كاربرد آن در پنهان سازي

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان
Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : ميثم حق پرست

تاریخ:

شبيه سازي انتشار امواج سوليتوني در محيط هاي فوتونيك كريستال به روش FDTD

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان
Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : مرضيه احمدي

تاریخ:

شبيه سازي و تحليل يك قطعه كريستال مايع با استفاده از روش FDTD

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, سيدعبدالله ميرطاهري
Mohammad Sadegh Abrishamian, Seyed Abdollah Mirtaheri
نام دانشجو : محمدعلي توسلي خواه

تاریخ:

شبيه سازي وتحليل موجبرهاي نانو پلاسموني با استفاده از FDTD

نام اساتید: سيدعبدالله ميرطاهري, محمدصادق ابريشميان
Seyed Abdollah Mirtaheri, Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : علي توكل مقدم

تاریخ:

پراكندگي امواج الكترومغناطيسي از محيط هاي استوانه اي دو ناهمسانگرد به روش فضاي حالت

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان
Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : نوشين واثقي

تاریخ:

تحليل و مدلسازي فشرده سازي پالس هاي باريك توان بالا

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان
Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : احسان ميرزايي

تاریخ:

شبيه سازي جاذب فراماده قابل تنظيم با پلاريزاسيون در باندتراهرتز

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان
Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : سيديونس حسين زاده

تاریخ:

تحليل و مدل سازي الكترومغناطيسي گيرنده هاي نوري شبكيه در تبديل نور به جريان الكتروشيميايي

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان
Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : مهدي نوروزعليائي

تاریخ:

طراحي و ساخت آنتن بازتابي تك پرتوي با قطبش دايروي به روش هولوگرافيك در باند X

نام اساتید: محمدصادق ابريشميان, هادي علي اكبريان
Mohammad Sadegh Abrishamian, Hadi Aliakbarian
نام دانشجو : حميد طاهرمنش