از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ تا تاریخ :

عضو هيات تحريريه نشريه كد ، رمز و امنيت سايبري

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

عضو شوراي انتشارات دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ تا تاریخ :

عضويت درهيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۲۶

معاون آموزشي دانشكده رياضي

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۷/۱۱ تا تاریخ :

نماينده انجمن ايراني تحقيق در عمليات

از تاریخ : ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ تا تاریخ : ۱۳۹۱/۱۰/۰۴

سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده علوم