پيرامون مساله فروشنده دوره گرد و الگوريتم هاي حل آن

نام اساتید: محمدرضا پيغامي
Mohammad Reza Peyghami
نام دانشجو : محمدحسين شواخ

نظريه تقريب براي مساله مينيمم سازي رتبه ماتريسي و كاربرد آن در معادلات درجه دوم.

نام اساتید: محمدرضا پيغامي
Mohammad Reza Peyghami
نام دانشجو : آرين شهبازيان

كراني براي جوابهاي پايه اي مختلف در روش سيمپلكس

نام اساتید: محمدرضا پيغامي
Mohammad Reza Peyghami
نام دانشجو : سيدحسين حسيني كلكو

خم مركزي در برنامه ريزي خطي

نام اساتید: محمدرضا پيغامي
Mohammad Reza Peyghami
نام دانشجو : سعيد خدابنده

پيرامون رنگ آميزي گرافها با استفاده از بهينه سازي اعداد صحيح

نام اساتید: محمدرضا پيغامي
Mohammad Reza Peyghami
نام دانشجو : حميدرضا خوش اخلاق

بررسي الگوريتمهاي حل مسايل برنامه ريزي اعداد صحيح آميخته

نام اساتید: محمدرضا پيغامي
Mohammad Reza Peyghami
نام دانشجو : سينا كرامتي

روش نقطه دروني مرتبه اول براي برنامه ريزي همواره با متد خطي

نام اساتید: محمدرضا پيغامي
Mohammad Reza Peyghami
نام دانشجو : كامبيز مقدم فر

مساله برنامه ريزي نيمه معين و كاربردهاي آن

نام اساتید: محمدرضا پيغامي
Mohammad Reza Peyghami
نام دانشجو : پگاه مصطفايي علايي

مساله كوله پشتي و روش هاي حل

نام اساتید: محمدرضا پيغامي
Mohammad Reza Peyghami
نام دانشجو : آذين جعفرزايي

بهينه سازي انتقال نفت و گاز در خط لوله

نام اساتید: محمدرضا پيغامي
Mohammad Reza Peyghami
نام دانشجو : سميرا ساماني فر

پيرامون برنامه ريزي خطي مقياس بزرگ

نام اساتید: محمدرضا پيغامي
Mohammad Reza Peyghami
نام دانشجو : مريم كلهري

روشهاي محور گزيني در برنامه ريزي خطي

نام اساتید: محمدرضا پيغامي
Mohammad Reza Peyghami
نام دانشجو : مريم رستمي

پيرامون برنامه ريزي هندسي

نام اساتید: محمدرضا پيغامي
Mohammad Reza Peyghami
نام دانشجو : سمانه سادات محمودي جزه

پيرامون برنامه ريزي بان نرم ال- پي

نام اساتید: محمدرضا پيغامي
Mohammad Reza Peyghami
نام دانشجو : زهرا رزمي فردويي

تعريف سيمپلكس دو خازني دوگان تعميم يافته

نام اساتید: محمدرضا پيغامي
Mohammad Reza Peyghami
نام دانشجو : فرزانه فولادي

به روز رساني تجزيه ال يو از پايه هاي سيمپلكس ال پي

نام اساتید: محمدرضا پيغامي
Mohammad Reza Peyghami
نام دانشجو : الهام عسگري

جنبه هاي كاربردي و نظري برنامه ريزي نيمه معين

نام اساتید: محمدرضا پيغامي
Mohammad Reza Peyghami
نام دانشجو : فاطمه عبدالهي

رهيافتي ساده براي تدريس روش هاي نقطه دروني

نام اساتید: محمدرضا پيغامي
Mohammad Reza Peyghami
نام دانشجو : طناز جمالي كله سر