محل برگزاری: كانادا / Canada

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

Efficient modifications on the parameters of Yabe and Takanos conjugate gradient algorithm

نویسندگان: محمدرضا پيغامي, اكرم فضلي, هاني احمدزاده

Mohammad Reza Peyghami, Akram Fazli, Hani Ahmadzadeh

عنوان همایش:

15th EUROPT Workshop on Advances in Continuous Optimization

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۳

يك روش تركيبي بر اساس نيوتن منظم و BFGS ميراي حافظه محدود براي بهينه سازي نامقيد

A regular hybrid newton damped and BFGS method for unconstrained optimization

نویسندگان: حسين خواجوند, سيدمسعود فاطمي, محمدرضا پيغامي

, Seyed Masoud Fatemi, Mohammad Reza Peyghami

عنوان همایش: دهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات

The 10th International Conference of Iranian Operations Research Society

محل برگزاری: عمان / Oman

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۳

A new conjugate gradient algorithm in Dai-Liao family handling curvature

نویسندگان: محمدرضا پيغامي, مژگان مومني ازندرياني

Mohammad Reza Peyghami, Mojgan Momeni Azandaryani

عنوان همایش:

The 4th Conference on Numerical Analysis and Optimization

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۳

ارايه يك روش مبتني بر فيلتر براي حل دستگاه هاي يكنوا در فضاي هيلبرت

نویسندگان: فرشيد ارزاني, محمدرضا پيغامي

Farshid Arzani, Mohammad Reza Peyghami

عنوان همایش: چهل و ششمين كنفرانس رياضي ايران

46th Annual Iranian Mathematics Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۴

On the exploiting nonmonotone techniques and adaptive strategies in the framework of trust region methods

نویسندگان: محمدرضا پيغامي

Mohammad Reza Peyghami

عنوان همایش: سومين كنقرانس بين المللي آناليز غيرخطي و بهينه سازي

Third International Conference on Nonlinear Analysis and Optimization

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۴

يك الگوريتم برنامه ريزي درجه دوم متوالي براي بهينه سازي مسايل غير خطي بدون استفاده از تابع جريمه و فيلتر

نویسندگان: رزيتا زين العابديني ملك ميان, محمدرضا پيغامي

Rozita Zeinolabedini malek mian, Mohammad Reza Peyghami

عنوان همایش: چهل و پنجمين كنفرانس رياضي ايران

The 45th Annual Iranian Mathematics Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۴

A modified secant condition and related conjugate gradient method

نویسندگان: محمدرضا پيغامي, هاني احمدزاده سلوط, اكرم فضلي

Mohammad Reza Peyghami, , Akram Fazli

عنوان همایش: چهل و پنجمين كنفرانس رياضي ايران

The 45th Annual Iranian Mathematics Conference

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۲

An adaptive nonmonotone trust region method for solving systems of equalities and inequalities

نویسندگان: محمدرضا پيغامي, داوود عطايي ترزنق

Mohammad Reza Peyghami,

عنوان همایش:

International Congress of Mathematicians ICM 2014

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۴

A new trust region method with simple subproblem

نویسندگان: زينب سعيديان طرئي, محمدرضا پيغامي

Zeinab Saeedian, Mohammad Reza Peyghami

عنوان همایش: هفتمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات

The 7th International Conference of Iranian Operations Research Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۴

ارائه يك روش برزيلاي- بروين با استفاده از فيلتر

نویسندگان: فرشيد ارزاني, محمدرضا پيغامي, سيدمسعود فاطمي

Farshid Arzani, Mohammad Reza Peyghami, Seyed Masoud Fatemi

عنوان همایش: هفتمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات

The 7th International Conference of Iranian Operations Research Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۴

Combination of Nonsmooth Trust Region and Line Search Methods fo Locally Lipschitz Unconstrained Optimization Problems

نویسندگان: زهره اكبري, روح الله يوسف پور, محمدرضا پيغامي

, , Mohammad Reza Peyghami

عنوان همایش: هفتمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات

The 7th International Conference of Iranian Operations Research Society

محل برگزاری: عمان / Oman

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۱۵

A new derivative-free nonmonotone line search for solving large-scale symmetric nonlinear equations

نویسندگان: محمدرضا پيغامي, داوود عطايي ترزنق

Mohammad Reza Peyghami,

عنوان همایش:

The 3rd Conference on Numerical Analysis and Optimization

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۵

A New Nonmonotone Trust region Method

نویسندگان: محمدرضا پيغامي, داوود عطايي ترزنق, مرتضي غياث الدين

Mohammad Reza Peyghami, , Morteza Ghiyasodin

عنوان همایش: چهل و چهارمين كنفرانس رياضي ايران

The 44th Annual Iranian Mathematics Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۵

نویسندگان: محمدرضا پيغامي, داوود عطايي ترزنق, مرتضي غياث الدين

Mohammad Reza Peyghami, , Morteza Ghiyasodin

عنوان همایش: چهل و چهارمين كنفرانس رياضي ايران

The 44th Annual Iranian Mathematics Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۸

A nonmonotone adaptive spectral method for solving large-scale symmetric nonlinear equations

نویسندگان: داوود عطايي ترزنق, محمدرضا پيغامي, فرهاد حيدرپور

, Mohammad Reza Peyghami,

عنوان همایش: ششمين كنفرانس بين المللي ايراني تحقيق در عمليات

6th International Conference of Iranian Operations Research Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۸

A new integrated trust-region algorithm for solving system of equalities and inequalities

نویسندگان: زينب سعيديان طرئي, مظاهر حبيبي قره ناز, محمدرضا پيغامي

Zeinab Saeedian, , Mohammad Reza Peyghami

عنوان همایش: ششمين كنفرانس بين المللي ايراني تحقيق در عمليات

6th International Conference of Iranian Operations Research Society