تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۶

رويكرد حافظه محدود در روش هاي شبه نيوتن و گراديان مزدوج

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, محمود هادي زاده يزدي, سيدمسعود فاطمي, فرشته ملك, اسماعيل خرم, سامان بابائي كفاكي
Mohammad Reza Peyghami, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Seyed Masoud Fatemi, Fereshteh Malek, esmaeil khorram, saman babaei kafaki
نام دانشجو : مژگان مومني ازندرياني

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

به كار گيري روش هوشمندانه شكار دلفين ها براي يك مدل تصادفي دو هدفه از حمل و نقل ، مكان يابي وتخصيص موادخطرزا

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, سيدمسعود فاطمي, علي ذاكري, علي ذاكري, مصطفي شمسي
Mohammad Reza Peyghami, Seyed Masoud Fatemi, Ali Zakeri, Ali Zakeri,
نام دانشجو : فريده آرش

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

يك روش مجموعه موثر با كنترل اينرسي براي مسائل برنامه ريزي درجه دوم

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, محمود هادي زاده يزدي, سيدمسعود فاطمي, سيدمسعود فاطمي, مصطفي شمسي
Mohammad Reza Peyghami, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Seyed Masoud Fatemi, Seyed Masoud Fatemi,
نام دانشجو : اكرم فضلي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

يك روش گراديان تصويري با كاهش واريانس پيش رونده

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, سيدمسعود فاطمي, علي ذاكري, علي ذاكري, اسماعيل خرم
Mohammad Reza Peyghami, Seyed Masoud Fatemi, Ali Zakeri, Ali Zakeri,
نام دانشجو : مريم محموداوغلي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

يك رويكرد بر اساس بهينه سازي مخروطي براي حل زير مساله ناحيه اعتماد

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, سيدمسعود فاطمي, سيدمسعود فاطمي, اسماعيل خرم
Mohammad Reza Peyghami, Seyed Masoud Fatemi, Seyed Masoud Fatemi,
نام دانشجو : هانيه سعيدي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۳

پيرامون الگوريتم تندترين كاهش براي حل توابع درجه دوم

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, سيدمسعود فاطمي, محمود هادي زاده يزدي, محمود هادي زاده يزدي, مصطفي شمسي
Mohammad Reza Peyghami, Seyed Masoud Fatemi, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Mahmood Hadizadeh Yazdi,
نام دانشجو : سپيده نيكوكار

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۳

يك الگوريتم زير گراديان بهينه براي بهينه سازي محدب مقياس - بزرگ در دامنه هاي ساده

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, مصطفي شمسي, سيدمسعود فاطمي, سيدمسعود فاطمي
Mohammad Reza Peyghami, , Seyed Masoud Fatemi, Seyed Masoud Fatemi
نام دانشجو : الهام دارابي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

طرح و تحليل الگوريتم هاي بهينه سازي هموارغير خطي با استفاده از روش فيلتر

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, سيدمقتدي هاشمي پرست, سيدمسعود فاطمي, علي جباري
Mohammad Reza Peyghami, Seyed Moghtada Hashemiparast, Seyed Masoud Fatemi, Ali Jabbari
نام دانشجو : فرشيد ارزاني

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱۵

پيرامون تركيب كاراي روش هاي ناحيه اعتماد وحافظه محدود

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, سيدمسعود فاطمي, سيدمقتدي هاشمي پرست, سيدمقتدي هاشمي پرست
Mohammad Reza Peyghami, Seyed Masoud Fatemi, Seyed Moghtada Hashemiparast, Seyed Moghtada Hashemiparast
نام دانشجو : منصوره دلاوري حسن كياده

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۳

الگوريتم هاي ناحيه اعتماد براي حل دستگاه معادلات و نا معادلات غيرخطي

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, سيدمقتدي هاشمي پرست, سيدمسعود فاطمي, علي جباري
Mohammad Reza Peyghami, Seyed Moghtada Hashemiparast, Seyed Masoud Fatemi, Ali Jabbari
نام دانشجو : زينب سعيديان طرئي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۸

رهيافتي بر اساس روش گراديان مزدوج چپ براي حل دستگاه معادلات خطي غير هرميتي

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, سيدمسعود فاطمي, محمود هادي زاده يزدي, محمود هادي زاده يزدي
Mohammad Reza Peyghami, Seyed Masoud Fatemi, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Mahmood Hadizadeh Yazdi
نام دانشجو : محبوبه ايزدي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۸

يك الگوريتم جستجوي خطي گراديان مزدوج اصلاح شده همگراي سراسري به همراه كنترل كننده اينرسي

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, سيدمسعود فاطمي, فريده قريشي, فريده قريشي
Mohammad Reza Peyghami, Seyed Masoud Fatemi, Farideh Ghoreishi, Farideh Ghoreishi
نام دانشجو : منير جابري مله خان

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۸

يك روشBFGS حافظه محدود شده منظم براي مسايل مينيمم سازي نامقيد

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, سيدمسعود فاطمي, محمود هادي زاده يزدي, محمود هادي زاده يزدي
Mohammad Reza Peyghami, Seyed Masoud Fatemi, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Mahmood Hadizadeh Yazdi
نام دانشجو : نيلوفر طالب الفخر

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

يك روش ناحيه اعتماد نا يكنواخت با جستجوي خطي نادقيق جديد براي بهينه سازي نا مقيد

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, سيدمسعود فاطمي, سيدمسعود فاطمي
Mohammad Reza Peyghami, Seyed Masoud Fatemi, Seyed Masoud Fatemi
نام دانشجو : مژگان جعفري خلفلو

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۰

يك روش جهت مزدوج براي بهبود روش حافظه محدود BFGS

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, سيدمسعود فاطمي, سيدمسعود فاطمي
Mohammad Reza Peyghami, Seyed Masoud Fatemi, Seyed Masoud Fatemi
نام دانشجو : مسعود قلي پور

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۰

يك روش BFGS حافظه محدود منظم سازي شده براي مينيمم سازي نامقيد نا محدب

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, سيدمسعود فاطمي, سيدمسعود فاطمي
Mohammad Reza Peyghami, Seyed Masoud Fatemi, Seyed Masoud Fatemi
نام دانشجو : الهام سلطان محمدي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۰

روش هاي تكراري براي يافتن يك گام ناحيه اعتماد

نام اساتید: محمدرضا پيغامي
Mohammad Reza Peyghami
نام دانشجو : جواد حاجي آبادي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

يك روش گراديان مزدوج حافظه محدود

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, سيدمقتدي هاشمي پرست, سيدمقتدي هاشمي پرست
Mohammad Reza Peyghami, Seyed Moghtada Hashemiparast, Seyed Moghtada Hashemiparast
نام دانشجو : عصمت پهلواني زاده

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

بهينه سازي فازي انتخاب پور تفليو با كمك برنامه ريزي خطي و درجه دوم پارا متريك

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, سيدمسعود فاطمي, سيدمقتدي هاشمي پرست, سيدمقتدي هاشمي پرست
Mohammad Reza Peyghami, Seyed Masoud Fatemi, Seyed Moghtada Hashemiparast, Seyed Moghtada Hashemiparast
نام دانشجو : ميترا گرگاني

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

يك رده جديد از الگوريتم هاي گراديان مزدوج طيفي براي بهينه سازي نامقيد بر اساس معادله سكانت اصلاح شده

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, سيدمسعود فاطمي, سيدمسعود فاطمي
Mohammad Reza Peyghami, Seyed Masoud Fatemi, Seyed Masoud Fatemi
نام دانشجو : آتنا مقدم حصاري

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

يك روش كنترل بهينه براي دستگاه هاي غير خطي با استفاده از بهينه سازي پويا

نام اساتید: عظيم امين عطايي, محمدرضا پيغامي, سيدمقتدي هاشمي پرست, سيدمقتدي هاشمي پرست
Azim Aminataei, Mohammad Reza Peyghami, Seyed Moghtada Hashemiparast, Seyed Moghtada Hashemiparast
نام دانشجو : رويا قرباني جعفربيگلو

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

يك روش ناحيه اعتماد مجموعه موثر بر اساس فيلتر

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, سيدمسعود فاطمي, سيدمسعود فاطمي
Mohammad Reza Peyghami, Seyed Masoud Fatemi, Seyed Masoud Fatemi
نام دانشجو : رقيه يزداني كيان

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

يك روش فيلتر نا يكنواخت براي بهينه سازي غير خطي

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, سيدمسعود فاطمي, سيدمقتدي هاشمي پرست, سيدمقتدي هاشمي پرست
Mohammad Reza Peyghami, Seyed Masoud Fatemi, Seyed Moghtada Hashemiparast, Seyed Moghtada Hashemiparast
نام دانشجو : هاني احمدزاده سلوط

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

يك الگوريتم ناحيه اعتماد بهبود يافته براي حل دستگاه معادلات غير خطي

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, سيدمسعود فاطمي, سيدمسعود فاطمي
Mohammad Reza Peyghami, Seyed Masoud Fatemi, Seyed Masoud Fatemi
نام دانشجو : فاطمه ميرزائي قره قشلاق

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

يك الگوريتم برنامه ريزي درجه دوم متوالي با يك فاز مقيد تساوي اضافي

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, سيدمسعود فاطمي, سيدمسعود فاطمي
Mohammad Reza Peyghami, Seyed Masoud Fatemi, Seyed Masoud Fatemi
نام دانشجو : رزيتا زين العابديني ملك ميان

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۳

روش هاي ناحيه اعتماد براي مسايل بهينه سازي نا هموار

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, روح الله يوسف پور, سيدمقتدي هاشمي پرست, سيدمسعود فاطمي, محمود هادي زاده يزدي
Mohammad Reza Peyghami, , Seyed Moghtada Hashemiparast, Seyed Masoud Fatemi, Mahmood Hadizadeh Yazdi
نام دانشجو : زهره اكبري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

الگوريتم هايي براي حل عددي مدل هاي جايگزيني بهينه در تجهيزات سرمايه اي

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, محمود هادي زاده يزدي, سيدمقتدي هاشمي پرست, عظيم امين عطايي, فريده قريشي
Mohammad Reza Peyghami, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Seyed Moghtada Hashemiparast, Azim Aminataei, Farideh Ghoreishi
نام دانشجو : نادر معتمدي مطلق

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

تحليل پايداري لياپانف سيستم هاي ديناميكي با استفاده از برنامه ريزي نيمه معين

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, سيدمسعود فاطمي, محمود هادي زاده يزدي, محمود هادي زاده يزدي
Mohammad Reza Peyghami, Seyed Masoud Fatemi, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Mahmood Hadizadeh Yazdi
نام دانشجو : پريسا اميدالحق

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۱

آزاد سازي نيمه معين براي مساله رنگ آميزي گراف

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, علي ذاكري, سيدمسعود فاطمي, سيدمسعود فاطمي
Mohammad Reza Peyghami, Ali Zakeri, Seyed Masoud Fatemi, Seyed Masoud Fatemi
نام دانشجو : زهرا شعباني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

حل مساله كوله پشتي درجه دوم با استفاده از برنامه ريزي پويا و آزاد سازي نيمه معين

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, سيدمسعود فاطمي, ابراهيم قرباني, ابراهيم قرباني
Mohammad Reza Peyghami, Seyed Masoud Fatemi, Ebrahim Ghorbani, Ebrahim Ghorbani
نام دانشجو : زهره اميني فرد

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

يك الگوريتم گراديان مزدوج اصلاح شده با طول گام برزيلاي - بوروين دوري براي بهينه سازي نامقيد

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, سيدمسعود فاطمي, علي ذاكري, علي ذاكري
Mohammad Reza Peyghami, Seyed Masoud Fatemi, Ali Zakeri, Ali Zakeri
نام دانشجو : مصطفي دشت رزمي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

پيرامون همگرايي روش ناحيه اعتماد گوس- نيوتني غير دقيق براي حل مسائل حداقل مربعات غير خطي با كرانهاي ساده

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, سيدمسعود فاطمي, محمد مسجد جامعي, محمد مسجد جامعي
Mohammad Reza Peyghami, Seyed Masoud Fatemi, Mohammad Masjedjamee, Mohammad Masjedjamee
نام دانشجو : مرتضي غياث الدين

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

روش گراديان مزدوج غير خطي هموار ساز براي مساله بازيابي تصوير با استفاده از مينيمم سازي نامحدب ناهموار

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, علي ذاكري, سيدمسعود فاطمي, محمد مسجد جامعي, محمد مسجد جامعي
Mohammad Reza Peyghami, Ali Zakeri, Seyed Masoud Fatemi, Mohammad Masjedjamee, Mohammad Masjedjamee
نام دانشجو : نبي اله كروني

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۷

كران هاي برنامه ريزي نيمه معين براي پهناي باند گراف

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, سيدمسعود فاطمي, سيدمسعود فاطمي
Mohammad Reza Peyghami, Seyed Masoud Fatemi, Seyed Masoud Fatemi
نام دانشجو : مينا لطفي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۷

رهيافتي جديد بر اساس ناحيه اعتماد مخروطي براي حل مساله بهينه سازي نا مقيد

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, سيدمسعود فاطمي, سيدمسعود فاطمي
Mohammad Reza Peyghami, Seyed Masoud Fatemi, Seyed Masoud Fatemi
نام دانشجو : مظاهر حبيبي قره ناز

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۵

الگوريتم نقطه دروني پيشگو - اصلاحگر ناشدني براي مساله برنامه ريزي مخروط درجه دوم

نام اساتید: محمدرضا پيغامي
Mohammad Reza Peyghami
نام دانشجو : سجاد فتحي هفشجاني

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

يك الگوريتم صفحه برش براي برنامه ريزي نيمه معين

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, فريده قريشي, فريده قريشي
Mohammad Reza Peyghami, Farideh Ghoreishi, Farideh Ghoreishi
نام دانشجو : يوسف حداديان چقائي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

پيرامون برنامه ريزي هم مثبت و كاربردهاي آن

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, محمود هادي زاده يزدي, فريده قريشي, فريده قريشي
Mohammad Reza Peyghami, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Farideh Ghoreishi, Farideh Ghoreishi
نام دانشجو : احسانه كبريتي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۷

آزاد سازي هاي نيمه معين و هم مثبت براي مساله تخصيص درجه دوم

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, فريده قريشي, محمد مسجد جامعي, محمد مسجد جامعي
Mohammad Reza Peyghami, Farideh Ghoreishi, Mohammad Masjedjamee, Mohammad Masjedjamee
نام دانشجو : رقيه اعتماد ليقوان

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۷

روش ناحيه اعتماد نا يكنواخت مدل مخروطي براي مساله هاي بهينه سازي نا مقيد

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, محمد مسجد جامعي, محمد مسجد جامعي
Mohammad Reza Peyghami, Mohammad Masjedjamee, Mohammad Masjedjamee
نام دانشجو : مينا ياوري

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵/۲۶

كاربرد معادلات ديفرانسيل جبري در مسايل كنترل بهينه

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, محمود هادي زاده يزدي, فريده قريشي, محمدرضا پيغامي, محمد مسجد جامعي
Mohammad Reza Peyghami, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Farideh Ghoreishi, Mohammad Reza Peyghami, Mohammad Masjedjamee
نام دانشجو : زهرا اميرحسيني

تاریخ:

بهينه سازي نيمه معين و كاربرد ان

نام اساتید: محمدرضا پيغامي
Mohammad Reza Peyghami
نام دانشجو : يوسف داستان ديزناب

تاریخ:

روش هاي محاسباتي كنترل بهينه معادلات انتگرال ولترا

نام اساتید: محمدرضا پيغامي
Mohammad Reza Peyghami
نام دانشجو : اسيه ابراهيم زاده

تاریخ:

رهيافت هاي نقطه دروني براي حل مساله زمانبندي ماشين هاي موازي نامرتبط

نام اساتید: محمدرضا پيغامي
Mohammad Reza Peyghami
نام دانشجو : مژگان صفربيرانوند

تاریخ:

يك تكنيك جستجوي خطي غير يكنواي جديد براي بهينه سازي نا مقيد

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, سيدمقتدي هاشمي پرست
Mohammad Reza Peyghami, Seyed Moghtada Hashemiparast
نام دانشجو : مسعود حاتميان

تاریخ:

كد برداري از كدهاي خطي دودويي با استفاده از يرنامه ريزي خطي

نام اساتید: محمدرضا پيغامي
Mohammad Reza Peyghami
نام دانشجو : محمدصادق برزگر

تاریخ:

يك روش گراديان مزدوج اصلاح شده با جهت كاهشي براي بهينه ساز ي نا مفيد

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, سيدمقتدي هاشمي پرست
Mohammad Reza Peyghami, Seyed Moghtada Hashemiparast
نام دانشجو : معصومه حمزه ئي

تاریخ:

كنترل بازخورد حالت نزديك به بهينه سيستم هاي غير خطي مقيد با استفاده از رهيافت شبكه عصبي HJB

نام اساتید: محمدرضا پيغامي
Mohammad Reza Peyghami
نام دانشجو : سيده فاطمه زهرا حسيني

تاریخ:

يك روش نقطه دروني مسير- پيگير همسايگي گسترده براي حل مساله بهينه سازي نيمه معين با پيچيدگي تكرار (o(? nL

نام اساتید: محمدرضا پيغامي
Mohammad Reza Peyghami
نام دانشجو : مينا قاسمي

تاریخ:

تخمين كران هاي پايين براي مساله تخصيص درجه دوم و تعميم يافته آن

نام اساتید: محمدرضا پيغامي
Mohammad Reza Peyghami
نام دانشجو : مريم نيك سيما

تاریخ:

برنامه ريزي مخروطي و نيمه معين براي شبكه هاي بي سيم پايا

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, سهيل سالاري
Mohammad Reza Peyghami, Soheyl Salari
نام دانشجو : علي قزلسفلو