از تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۰/۰۹

كارشناس استاندارد در تدوين استانداردهاي ملي و اموزش و ترويج استانددر رشته تخصصي نقشه و اطلاعات مكاني

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ تا تاریخ :

معاون اموزشي وتحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي نقشه برداري

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۱۷

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده نقشه برداري

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي سيستم هاي اطلاعات مكاني فراگير و همراه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

عضو نشريه علمي پژوهشي علوم و فنون نقشه برداري

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۳/۱۲ تا تاریخ :

عضويت در فرهنگستان زبان وادب فارسي

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

عضو نشريه علمي -ترويجي مهندسي نقشه برداري اطلاعات مكاني

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

عضويت نشريه ( ISI (CEUS

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۶/۱۰ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

عضو كميته فني ISIR/TC211

از تاریخ : تا تاریخ : ۱۳۹۱/۰۵/۰۴

سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده