بررسي و مطالعه شبكه هاي اجتماعي مكاني

نام اساتید: محمدرضا ملك, علي اصغر آل شيخ
Mohammad Reza Malek, Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : نارين گويلي كيلانه

اينفوگرافيك در نقشه برداري

نام اساتید: محمدرضا ملك, علي اصغر آل شيخ
Mohammad Reza Malek, Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : اعظم عامري

مروري بر كاربردهاي تحليل هاي مكاني در فوتبال

نام اساتید: محمدرضا ملك, محمد كريمي
Mohammad Reza Malek, Mohammad Karimi
نام دانشجو : مجتبي علوي شهري