بررسي و مطالعه شبكه هاي اجتماعي مكاني

نام اساتید: محمدرضا ملك, علي اصغر آل شيخ
Mohammad Reza Malek, Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : نارين گويلي كيلانه

اينفوگرافيك در نقشه برداري

نام اساتید: محمدرضا ملك, علي اصغر آل شيخ
Mohammad Reza Malek, Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : اعظم عامري

مروري بر كاربردهاي تحليل هاي مكاني در فوتبال

نام اساتید: محمدرضا ملك, محمد كريمي
Mohammad Reza Malek, Mohammad Karimi
نام دانشجو : مجتبي علوي شهري

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۵

انجام يك فعاليت مكان يابي با متر غير اقليدس

نام اساتید: محمدرضا ملك, محمد كريمي
Mohammad Reza Malek, Mohammad Karimi
نام دانشجو : ياسين محمدي حانه ميران

تاریخ:

پتانسيل يابي تقاضاي تاكسي در مناطق شهري با استفاده از روش هاي يادگيري عميق

نام اساتید: محمدرضا ملك
Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : شهاب الدين اسفنديار

تاریخ:

پتانسيل يابي تقاضاي تاكسي در مناطق شهري با استفاده از روش هاي يادگيري ماشين

نام اساتید: محمدرضا ملك
Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : هما گنجعلي