سال: ۱۴۰۲

محل برگزاری: ايران / Iran

توسعه سادك مبناي گراف خصوصيت براي مدل سازي شبكه هاي اجتماعي مكان مبنا در فضاي داخلي

نویسندگان: مهدي رحيمي, محمدرضا ملك
عنوان مجله: مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
از صفحه: ۲۱
تا صفحه: ۴۲

سال: ۱۴۰۱

A method for assessing the credibility of volunteered geographic information in case of flood crisis

نویسندگان: قاسم صفري اله خيلي, محمدرضا ملك
عنوان مجله: Procedia Computer Science
از صفحه: ۱۶۱۱
تا صفحه: ۱۶۲۲

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: ايران / Iran

تحليل اطلاعات مكاني درفضاي خميده با هندسه نااقليدسي

نویسندگان: محمدرضا ملك
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۶۷
تا صفحه: ۱۷۵

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: آمريكا / USA

Developing a Spatial Framework for Ship Vulnerability Assessment Based on Category Theory

نویسندگان: ابوذر رمضاني, محمدرضا ملك
عنوان مجله: JOURNAL OF SHIP RESEARCH
از صفحه: ۴۸
تا صفحه: ۵۸

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: ايران / Iran

مروري بر سيستم هاي رديابي تماس با استفاده از تصاوير دوربين هاي هوشمند

نویسندگان: مجتبي مينايي, محمدرضا ملك
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۰۱
تا صفحه: ۱۱۳

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: ايران / Iran

طراحي و پياده سازي يك سامانه ي اطلاعات مكاني مردم گستر جهت جمع آوري اطلاعات كشت محصولات در اراضي كشاورزي

نویسندگان: حسين بهادري زاده, محمدرضا ملك, ذورقي محمد
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۲۲۱
تا صفحه: ۲۳۷

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

Optimizing airport service performance by spatial multi objective location allocation problem

نویسندگان: Abouzar Ramezani, محمدرضا ملك, Nazila Mohammadi
عنوان مجله: Spatial Information Research
از صفحه: ۳۰۹
تا صفحه: ۳۱۸

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A topology-based graph data model for indoor spatial-social networking

نویسندگان: مهدي رحيمي, محمدرضا ملك, Christophe Claramunt, Le Pors Thierry
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE
از صفحه: ۲۵۱۷
تا صفحه: ۲۵۳۹

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Earthquake Damage Assessment Based on User Generated Data in Social Networks

نویسندگان: سجاد احدزاده, محمدرضا ملك
عنوان مجله: Sustainability
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۹

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Earthquake Damage Assessment Based on User Generated Data in Social Networks

نویسندگان: سجاد احدزاده, محمدرضا ملك
عنوان مجله: Sustainability
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۹

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Trajectory similarity measurement: An enhanced maximal travel match method

نویسندگان: فهيمه كرمي, محمدرضا ملك
عنوان مجله: Transactions in GIS
از صفحه: ۱۴۸۵
تا صفحه: ۱۵۰۳

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: ايران / Iran

ارايه رويكردي به منظور برازندگي مدل مفهومي تخصصي براي استفاده در محيط هاي اطلاعات مكاني مردم گستر (مطالعه موردي : منابع آب سطحي)

نویسندگان: حسين بهادري زاده, محمدرضا ملك
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۶

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

A Blockchain-Based Spatial Crowdsourcing System for Spatial Information Collection Using a Reward Distribution

نویسندگان: مسعود كمالي, محمدرضا ملك, Sara Saeedi, Steve Liang
عنوان مجله: SENSORS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۰

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: هلند / Netherlands

IPAWL: An integrated power aware Wireless sensor network and Location-Based social network for incidence reporting

نویسندگان: سپهر هنرپرور, محمدرضا ملك, Saeedi Sara, Liang Steve
عنوان مجله: International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Earthquake Damage Assessment in Three Spatial Scale Using Naive Bayes, SVM, and Deep Learning Algorithms

نویسندگان: سجاد احدزاده, محمدرضا ملك
عنوان مجله: Applied Sciences (Switzerland)
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۳۰

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

Optimizing airport service performance by spatial multi objective location allocation problem

نویسندگان: Abouzar Ramezani, محمدرضا ملك, Nazila Mohammadi
عنوان مجله: Spatial Information Research
از صفحه: ۳۰۹
تا صفحه: ۳۱۸

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Towards Development of a Real-Time Point Feature Quality Assessment Method for Volunteered Geographic Information Using the Internet of Things

نویسندگان: سپهر هنرپرور, محمدرضا ملك, Sara Saeedi, Steve Liang
عنوان مجله: ISPRS International Journal of Geo-Information
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۷

سال: ۱۳۹۹

طراحي و پياده سازي يك سيستم راهنماي كاربر در فضاي بسته با استفاده از واقعيت افزوده بافت آگاه

نویسندگان: نيما اسدي, محمدرضا ملك
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۱۱
تا صفحه: ۱۳۳

سال: ۱۳۹۹

رديابي رقمي تماس: راه حلي براي جلوگيري از انتشار ويروس كرونا

نویسندگان: محمدرضا ملك, ماهديس ملك, ماهنوش ملك
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۲۲۱
تا صفحه: ۲۲۸

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: امارات / United Arab Emirates

DEVELOPING A MULTILEVEL DISTRIBUITING CROWDSOURCING SYSTEM FOR AIDING AND RESCUING TO OVERCOME WIDESPREAD CRISES

نویسندگان: هوشنگ عيوضي, محمدرضا ملك
عنوان مجله: EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies
از صفحه: ۶
تا صفحه: ۲۱

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: عربستان / Saudi Arabia

Simulation of natural disasters and managing rescue operations via geospatial crowdsourcing services in tensor space

نویسندگان: هوشنگ عيوضي, محمدرضا ملك
عنوان مجله: Arabian Journal of Geosciences
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: عربستان / Saudi Arabia

Qualitative and quantitative metrics for the visual description of landscapes in a volunteered geographical information environment

نویسندگان: Samira Soleimani, محمدرضا ملك, Christophe Claramunt
عنوان مجله: Arabian Journal of Geosciences
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۹

تاثير پارامتر مكان بر مركزيت گره ها در شبكه هاي اجتماعي مكان مبنا

نویسندگان: محمد حسين پور, محمدرضا ملك
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۳۹
تا صفحه: ۵۰

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آلمان / Germany

VISUAL DESCRIPTION OF THE INDOOR SPACE OF REAL ESTATE IN CROWD-SOURCING ENVIRONMENTS

نویسندگان: سارا حق بيان, محمدرضا ملك, Behnam Tashayo
عنوان مجله: Real Estate Management and Valuation
از صفحه: ۹۱
تا صفحه: ۱۰۳

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

A Social-Aware Recommender System Based on User's Personal Smart Devices

نویسندگان: سروش اجاق, محمدرضا ملك, Saeedi Sara
عنوان مجله: ISPRS International Journal of Geo-Information
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۹

سال: ۱۳۹۹

تهيه نقشه ريسك تصادفات رانندگي مبتني بر اطلاعات مكاني مردم گستر با استفاده از روش هاي تصميم گيري تحليل سلسله مراتبي و تحليل شبكه

نویسندگان: مهرداد آهنگركاني, محمدرضا ملك
عنوان مجله: اطلاعات جغرافيايي سپهر
از صفحه: ۹۹
تا صفحه: ۱۱۵

سال: ۱۳۹۹

بهينه سازي پوشش سه بعدي فرستنده هاي گمراه كننده برد كوتاه با در نظر گرفتن توپوگرافي(مطالعه موردي: پهپادها)

نویسندگان: ابوذر رمضاني, محمدرضا ملك
عنوان مجله: علوم و فناوري هاي پدافند نوين
از صفحه: ۲۸۹
تا صفحه: ۲۹۷

سال: ۱۳۹۹

مكانيابي براي اسكان موقت پس از وقوع زمين لرزه تحت شرايط عدم قطعيت با استفاده از منطق فازي كالسيك و منطق فازي شهودي مطالعه موردي: منطقه دو شهرداري تهران

نویسندگان: قاسم صفري اله خيلي, محمدرضا ملك
عنوان مجله: اطلاعات جغرافيايي (سپهر)
از صفحه: ۱۱۵
تا صفحه: ۱۲۵

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آلمان / Germany

VISUAL DESCRIPTION OF THE INDOOR SPACE OF REAL ESTATE IN CROWD-SOURCING ENVIRONMENTS

نویسندگان: سارا حق بيان, محمدرضا ملك, Behnam Tashayo
عنوان مجله: Real Estate Management and Valuation
از صفحه: ۹۱
تا صفحه: ۱۰۳

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

A Social-Aware Recommender System Based on User's Personal Smart Devices

نویسندگان: سروش اجاق, محمدرضا ملك, Saeedi Sara
عنوان مجله: ISPRS International Journal of Geo-Information
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۹

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Towards Development of a Real-Time Point Feature Quality Assessment Method for Volunteered Geographic Information Using the Internet of Things

نویسندگان: سپهر هنرپرور, محمدرضا ملك, Sara Saeedi, Steve Liang
عنوان مجله: ISPRS International Journal of Geo-Information
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۷

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Socio-spatial influence maximization in location-based social networks

نویسندگان: محمد حسين پور, محمدرضا ملك, Christophe Claramunt
عنوان مجله: Future Generation Computer Systems-The International Journal of eScience
از صفحه: ۳۰۴
تا صفحه: ۳۱۴

سال: ۱۳۹۸

استفاده از اطلاعات مكاني مردم گستر در به روزرساني اطلاعات خشكسالي منابع آبي

نویسندگان: سپهر هنرپرور, محمدرضا ملك
عنوان مجله: اطلاعات جغرافيايي سپهر
از صفحه: ۱۲۳
تا صفحه: ۱۳۵

سال: ۱۳۹۸

محتواي مكاني كاربر ساخته در مديريت زمين و كاداستر: انواع و نحوه ي استفاده

نویسندگان: حسين بهادري زاده, محمدرضا ملك
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۵۱
تا صفحه: ۶۲

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Flood Management in Aqala through an Agent-Based Solution and Crowdsourcing Services in an Enterprise Geospatial Information System

نویسندگان: هوشنگ عيوضي, محمدرضا ملك
عنوان مجله: ISPRS International Journal of Geo-Information
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۳

سال: ۱۳۹۸

مرور روشهاي شباهتيابي در شبكههاي اجتماعي مكان مبنا

نویسندگان: فهيمه كرمي, محمدرضا ملك
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۲۰۹
تا صفحه: ۲۲۴

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: هلند / Netherlands

A Location-Based Orientation-Aware Recommender System Using IoT Smart Devices and Social Networks

نویسندگان: سروش اجاق, محمدرضا ملك, Sara Saeedi, Steve Liang
عنوان مجله: Future Generation Computer Systems-The International Journal of eScience
از صفحه: ۱۰
تا صفحه: ۴۰

سال: ۱۳۹۸

توصيف مكاني فضاي دروني براي محيطهاي مردم گستر

نویسندگان: سارا حق بيان, محمدرضا ملك
عنوان مجله: اطلاعات جغرافيايي (سپهر)
از صفحه: ۱۰۹
تا صفحه: ۱۲۱

سال: ۱۳۹۸

مروري برروشهاي موقعيتيابي مبتني بر نقشه براي محيطهاي بسته

نویسندگان: رضا شهباز, محمدرضا ملك
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۷۳
تا صفحه: ۱۸۴

سال: ۱۳۹۷

طراحي و پياده سازي سيستم مكان مبنا براي تبليغات هدفمن

نویسندگان: Mostafa Azizkhani, محمدرضا ملك
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۱۱
تا صفحه: ۱۶

سال: ۱۳۹۷

طراحي و پياده سازي يك سيستم اطلاعات مكاني همراه بافت آگاه براي گردشگران - مطالعه موردي شهرمراغه

نویسندگان: Akbar Moradi, محمدرضا ملك
عنوان مجله: اطلاعات جغرافيايي سپهر
از صفحه: ۷۱
تا صفحه: ۸۵

سال: ۱۳۹۷

بررسي كيفيت داده هاي مكاني مردم گستر در مديرت حوادث از منظر برازندگي استفاده، مطالعه موردي مسيريابي

نویسندگان: زهرا پاشائي, محمدرضا ملك
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۱۷
تا صفحه: ۱۳۲

سال: ۱۳۹۷

نقاط جذاب كاربردها و چالش ها

نویسندگان: حسين امين زاده, محمدرضا ملك
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Developing a Spatial Methodology to Reduce the Vulnerability of Critical Infrastructures against Intelligent Air-based Threats

نویسندگان: ابوذر رمضاني, محمدرضا ملك, رضا حسنوي, Habib Sahami
عنوان مجله: International Journal of Critical Infrastructure Protection
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۷

طراحي و پياده سازي يك سيستم تشخيص محيط براي موقعيت يابي بدون مرز

نویسندگان: محسن مهرابي نژاد, محمدرضا ملك
عنوان مجله: اطلاعات جغرافيايي سپهر
از صفحه: ۲۴
تا صفحه: ۳۳

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: ايران / Iran

تحليل آسيب پذيري حريم براي مستندنگاري ميراث فرهنگي (بررسي موردي: برج طغرل)

نویسندگان: كاويان وحيد, Abbas Malian, محمدرضا ملك
عنوان مجله: معماري و شهرسازي پايدار
از صفحه: ۹۷
تا صفحه: ۱۰۹

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: ايران / Iran

ارائه مدل عامل مبنا براي كنترل هوشمند چراغهاي راهنمايي و مسيريابي پويا

نویسندگان: محمد آخوندي, محمدسعدي مسگري سقزلو, محمدرضا ملك, Omid Asghari Sijani
عنوان مجله: سنجش از دور و GIS ايران
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۶

طراحي و پياده سازي يك سيستم بافت آگاه واقعيت افزوده

نویسندگان: سيدوحيد رضوي ترمه, محمدرضا ملك
عنوان مجله: اطلاعات جغرافيايي سپهر
از صفحه: ۷۷
تا صفحه: ۹۰

سال: ۱۳۹۶

بهبود دقت تعيين موقعيت در شبكه بي سيم مبتني بركشف الگو در محيط مسقف

نویسندگان: محسن احمدخاني, محمدرضا ملك
عنوان مجله: اطلاعات جغرافيايي سپهر
از صفحه: ۱۰۹
تا صفحه: ۱۱۷

سال: ۱۳۹۶

يك سيستم حامي تصميم گيري فرودگاهي براي تخصيص لحظه اي خودروهاي سرويس رسان

نویسندگان: ابوذر رمضاني, محمدرضا ملك
عنوان مجله: مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
از صفحه: ۴۱
تا صفحه: ۵۱

سال: ۱۳۹۶

محيط هاي اطلاعات مكاني مردم گستر در حوزه مديريت حوادث و بحران

نویسندگان: مصطفي عزيز خاني, محمدرضا ملك, Farzin Naseri, Mohammad Shankayee
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۶۳
تا صفحه: ۷۲

سال: ۱۳۹۶

تهيهي نقشه حساسيت سيلاب با استفاده از تركيب مدل باور شهودي (EBF) و تحليل سلسله مراتبي(AHP) (مطالعه موردي شهرستان جهرم)

نویسندگان: سيدوحيد رضوي ترمه, محمدرضا ملك
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۳۹۶

استانداردسازي و بهبود فرايند جمعآوري و بههنگامسازي دادههاي مميزي املاك شهري، با استفاده از سامان اطلاعات مكاني همراه بافتآگاه و برمبناي استانداردهاي مكاني ISO

نویسندگان: زينب فضلي, محمودرضا دلاور, محمدرضا ملك
عنوان مجله: سنجش از دور و gis ايران
از صفحه: ۷۵
تا صفحه: ۹۲

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: هلند / Netherlands

A spatially aware policy conflict resolution for information services

نویسندگان: مهري داوطلب, محمدرضا ملك
عنوان مجله: Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments
از صفحه: ۷۱
تا صفحه: ۸۱

سال: ۱۳۹۶

واقعيت افزوده و كاربردهاي آن در اطلاعات مكاني و محيطهاي پشتيباني كننده

نویسندگان: سيدوحيد رضوي ترمه, محمدرضا ملك
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۶

بررسي كيفيت داده هاي مكاني داوطلبانه از منظر شاخص، با تاكيد بر شاخص برازندگي استفاده

نویسندگان: زهرا پاشائي, محمدرضا ملك
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۶

ارائ مدل عامل مبنا براي كنترل هوشمند چراغهاي راهنمايي و مسيريابي پويا

نویسندگان: محمد آخوندي, محمدسعدي مسگري سقزلو, محمدرضا ملك, Omid Asghari Sijani
عنوان مجله: سنجش از دور و gis ايران
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۵

ارايه سرويس توصيه مسير بر اساس رتبه بندي خط سير كاربران محلي

نویسندگان: رويا شوروني, محمدرضا ملك
عنوان مجله: مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
از صفحه: ۵۳
تا صفحه: ۶۷

سال: ۱۳۹۵

طراحي و توسعه سامانه اي همراه به منظور جمع آوري اطلاعات مشاغل مزاحم شهري (مطالعه موردي مشاغل مزاحم شهر كرمانشاه)

نویسندگان: سروش اجاق, علي اصغر آل شيخ, محمدرضا ملك, محمد فلاح ززولي
عنوان مجله: اطلاعات جغرافيايي سپهر
از صفحه: ۹۷
تا صفحه: ۱۱۵

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: ايران / Iran

ارزيابي آسيب پذيري شريان هاي حياتي در برابر سنجنده هاي صوتي تهديدات هوايي هوشمند و بدون سرنشين

نویسندگان: ابوذر رمضاني, محمدرضا ملك, حبيب اله سهامي, رضا حسنوي, احمد معدن چي زارع
عنوان مجله: علوم و فناوري هاي پدافند نوين
از صفحه: ۱۴۹
تا صفحه: ۱۵۷

سال: ۱۳۹۵

تغيير هستي شناسي در ساختارهاي سازماني پردازش اطلاعات مكاني و توسعه عملكردي توپولوژي بر اساس ساختارهاي داده اي پيچيده

نویسندگان: محمدرضا ملك, هوشنگ عيوضي
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۱۲۵
تا صفحه: ۱۳۵

سال: ۱۳۹۵

اراي سرويسهاي هوش محدوده اي در شبكه خيابانها با استفاده از روابط مكاني

نویسندگان: مهري داوطلب, محمدرضا ملك
عنوان مجله: مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۵

ارائه سرويس راهيابي شاخص مبنا با توسعه شبكه مكاني اجتماعي

نویسندگان: رويا شوروني, محمدرضا ملك
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۵۹
تا صفحه: ۷۱

سال: ۱۳۹۵

طراحي و پياده سازي يك سيستم بافت آگاه در مديريت امداد شبكه هاي توزيع برق

نویسندگان: فرزاد فروزاني, محمدرضا ملك, علي اسماعيلي
عنوان مجله: اطلاعات جغرافيايي سپهر
از صفحه: ۵۹
تا صفحه: ۶۸

سال: ۱۳۹۵

طراحي و پياده سازي يك سيستم اطلاعات مكاني مردم گستر براي شبكه گاز شهري

نویسندگان: حميد باقري, محمدرضا ملك, علي اسماعيلي
عنوان مجله: مديريت بحران
از صفحه: ۹۱
تا صفحه: ۱۰۴

سال: ۱۳۹۵

ارايه سرويس راهيابي شاخص مبنا با توسعه شبكه مكاني اجتماعي

نویسندگان: رويا شوروني, محمدرضا ملك
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۵۹
تا صفحه: ۷۱

سال: ۱۳۹۴

بهينه سازي حركت سرويس رسان هاي فرودگاهي در شرايط اضطراري

نویسندگان: ابوذر رمضاني, محمدرضا ملك, حميد دهقاني, حبيب اله سهامي, رضا حسنوي
عنوان مجله: مديريت بحران
از صفحه: ۵
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۳۹۴

طراحي و پياده سازي يك سيستم اطلاعات مكاني مردم گستر براي شبكه آب شهري

نویسندگان: حميد باقري, علي اسماعيلي, محمدرضا ملك, مهديه قدسي نژادكلهرودي
عنوان مجله: اطلاعات جغرافيايي سپهر
از صفحه: ۵
تا صفحه: ۱۶

سال: ۱۳۹۴

فناوري عامل سيار براي بهبود دستيابي به منابع مكاني موجود در مراكز هماهنگي داده

نویسندگان: رضا آراسته, محمدرضا ملك
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۳۷
تا صفحه: ۱۵۶

سال: ۱۳۹۴

ارايه ي سياست هاي رويداد مبناي مكاني به منظور رفع درگيري سياست ها در محدوده هاي هوشمند

نویسندگان: مهري داوطلب, محمدرضا ملك, فرزين ناصري
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۲۰۹
تا صفحه: ۲۱۷

سال: ۱۳۹۴

مدل سازي ارتباطات مكاني زماني در يك سيستم راهيابي بافت آگاه با استفاده از سفارشي سازي جبر چند بازه اي فازي

نویسندگان: نجمه ساماني, محمود رضا دلاور, محمدرضا ملك, رضا آقاطاهر
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۹۳
تا صفحه: ۲۰۷

سال: ۱۳۹۴

تكامل تدريجي سامانه هاي اطلاعات مكاني بسمت نسل سوم زيرساخت داده مكاني با رويكرد كاربر محور

نویسندگان: زهرا رضايي, محمدرضا ملك
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۲۳
تا صفحه: ۳۳

سال: ۱۳۹۴

معرفي ابزارهاي نمايش اطلاعات به منظور برآورد نيازهاي نسل جديد خدمات سامانه هاي اطلاعات مكاني همراه

نویسندگان: سروش اجاق, حبيب اله سهامي, محمدرضا ملك
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۳۵
تا صفحه: ۴۵

سال: ۱۳۹۴

محيط هاي اطلاعات مكاني مردم گستر و خدمات املاك

نویسندگان: سارا حق بيان, محمدرضا ملك, سميرا سليماني
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۴

طراحي و مدل سازي يك سيستم اطلاعات مكاني مردم گستر سه بعدي با توصيف تعامل پذير المان هاي اساسي ساختماني

نویسندگان: سميه عباسي, محمدرضا ملك
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۵
تا صفحه: ۲۸

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: هلند / Netherlands

A context-aware pedestrian navigation system

نویسندگان: محمد پوريگان, محمدرضا ملك
عنوان مجله: Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments
از صفحه: ۴۱۵
تا صفحه: ۴۲۴

سال: ۱۳۹۴

توسعه يك الگوريتم بهترين مسير در شرايط نايقيني و كمبود داده مبتني بر نظريه فازي شهودي

نویسندگان: علي سبز علي يمقاني, محمدرضا ملك
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۴

هستي شناسي براي سايتهاي فوتبال

نویسندگان: ابوذر رمضاني, محمدرضا ملك
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۴

ارائه سيستم توصيه گر زمانمند، ترجيح آگاه و مكان آگاه در شبكه اجتماعي مكان مبنا

نویسندگان: رويا شوروني, محمدرضا ملك
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۴

ساده سازي بافت آگاه نقشه راه ها در محيطهاي اطلاعات همراه با استفاده از دوگان گراف

نویسندگان: جواد صابريان, محمدرضا ملك
عنوان مجله: فصلنامه علمي پژوهشي اطلاعات جغرافيايي (سپهر)
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۳۹۴

بهبود عملكرد حمل و نقل فرودگاهي با بهينه سازي عملكرد سرويس رسانان به وسيله يك سيستم اطلاعات مكاني

نویسندگان: ابوذر رمضاني, محمدرضا ملك
عنوان مجله: پژوهشنامه حمل و نقل
از صفحه: ۲۰۹
تا صفحه: ۲۱۸

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Accommodating user preferences in ad hoc shared ride trip planning using GIS

نویسندگان: مريم تيموري, محمود رضا دلاور, S.H. Chavoshi, محمدرضا ملك, N. Van de Weghe, T. Neutensc , H.H. Hochmair
عنوان مجله: TRANSPORTATION PLANNING AND TECHNOLOGY
از صفحه: ۸۱۶
تا صفحه: ۸۳۱

سال: ۱۳۹۳

ارتقاي تعامل پذيري معنايي در نسل سوم مركز هماهنگي داده هاي مكاني

نویسندگان: زهرا رضايي, محمدرضا ملك
عنوان مجله: مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
از صفحه: ۳۳
تا صفحه: ۵۱

سال: ۱۳۹۳

ارائه يك روش نوين جهت مدلسازي ارتباطات مكاني زماني، در يك سيستم راهيابي بافت آگاه

نویسندگان: نجمه نيساني ساماني, محمود رضا دلاور, محمدرضا ملك
عنوان مجله: اطلاعات جغرافيايي سپهر
از صفحه: ۵
تا صفحه: ۲۱

سال: ۱۳۹۳

توسع خودكاره هاي سلولي برمبناي نظري فازي براي مدل سازي توسع شهري

نویسندگان: محمدرضا ملك, نازنين عبدالقادري بوكاني, محمدسعدي مسگري سقزلو
عنوان مجله: سنجش از دور و gis ايران
از صفحه: ۳۷
تا صفحه: ۵۴

سال: ۱۳۹۳

پهنه بندي آسيب پذيري زلزله به كمك GIS (مطالعه موردي شهر تهران)

نویسندگان: مهدي هاشمي, علي اصغر آل شيخ, محمدرضا ملك
عنوان مجله: فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست
از صفحه: ۳۴۹
تا صفحه: ۳۶۰

سال: ۱۳۹۳

geographic information system-based analysis of the spatial and spatio-temporal distribution of zoonotic cutaneous leishmaniasis in golestan province North-East of Iran

نویسندگان: ابوالفضل ملالو, عباس عليمحمدي سراب, محمد رضا شيرزادي, محمدرضا ملك
عنوان مجله: Zoonoses and Public Health
از صفحه: ۱۸
تا صفحه: ۲۸

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

FIA5 A customized Fuzzy Interval Algebra for modeling spatial relevancy in urban context-aware systems

نویسندگان: نجمه ساماني نيساني, محمود رضا دلاور, Nicholas Chrisman, محمدرضا ملك
عنوان مجله: ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
از صفحه: ۱۱۶
تا صفحه: ۱۲۶

سال: ۱۳۹۳

استفاده از دوگان گراف و تبديل موجك در ارزيابي و برنامه ريزي سيستمهاي حمل و نقل

نویسندگان: جواد صابريان, محمدرضا ملك, مجيد همراه
عنوان مجله: مهندسي حمل و نقل
از صفحه: ۳۱۷
تا صفحه: ۳۲۸

سال: ۱۳۹۳

ارايه روشي نوين در نگاهداري داده هاي برداري حجيم به منظور عرضه ي سريع آنها

نویسندگان: محمدرضا ملك, علي مدد, شمس الملوك علي آبادي
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۳۱
تا صفحه: ۳۸

سال: ۱۳۹۳

شبكه هاي اجتماعي مكان مبنا فرصتها و چالشها

نویسندگان: محمد حسين پور, محمدرضا ملك
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۵۱
تا صفحه: ۶۱

سال: ۱۳۹۳

مدلسازي مسايل مكانيابي پويا در فضاي اقليدسي پيوسته

نویسندگان: نازيلا محمدي چبنلو, محمدرضا ملك
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۵۷
تا صفحه: ۱۶۶

سال: ۱۳۹۳

بهبود بصري سازي نقشه در سيستم هاي حمل و نقل همراه بر مبناي افكنش چشم ماهي

نویسندگان: سميه عباسي, محمدرضا ملك
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۲۵
تا صفحه: ۳۶

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: استراليا / Australia

Artificial Intelligence-Based Solution to Estimate the Spatial Accuracy of Volunteered Geographic Data

نویسندگان: نازيلا محمدي چبنلو, محمدرضا ملك
عنوان مجله: Journal of Spatial Science
از صفحه: ۱۱۹
تا صفحه: ۱۳۵

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

VGI and Reference Data Correspondence Based on Location-Orientation Rotary Descriptor and Segment Matching

نویسندگان: نازيلا محمدي چبنلو, محمدرضا ملك
عنوان مجله: Transactions in GIS
از صفحه: ۵۰۶
تا صفحه: ۵۲۷

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Context-aware abstraction and generalization of street networks two cognitively engineered user-oriented approaches using network Voronoi diagrams

نویسندگان: مهدي رحيمي, محمدرضا ملك
عنوان مجله: Geocarto International
از صفحه: ۳
تا صفحه: ۲۲

سال: ۱۳۹۳

مقايسه ي دو روش تهيه ي نقشه ي آسيب پذيري زمين لرزه تحت شرايط عدم قطعيت مبتني بر منطق فازي كلاسيك و منطق فازي شهودي

نویسندگان: محمدرضا ملك, پرستو پيله فروش ها قزويني
عنوان مجله: مديريت بحران
از صفحه: ۱۰
تا صفحه: ۱۸

سال: ۱۳۹۳

تعميم و ساده سازي بافت آگاه شبكه براي انجام تحليل مسير بهينه

نویسندگان: مهدي رحيمي, محمدرضا ملك
عنوان مجله: مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۸

سال: ۱۳۹۳

هوش محدوده اي ويژگي ها، كاربردها و چالش ها

نویسندگان: مهري داوطلب, محمدرضا ملك, فرزين ناصري
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۳۹۳

A Context-Aware Approach for the Spatial Data Infrastructure Portal

نویسندگان: زهرا رضايي, محمدرضا ملك
عنوان مجله: International Journal of Geosciences
از صفحه: ۷۹
تا صفحه: ۸۷

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: ايران / Iran

توسعه خودكاره هاي سلولي برمبناي نظري فازي براي مدل سازي توسع شهري

نویسندگان: محمدرضا ملك, نازنين عبدالقادري بوكاني, محمدسعدي مسگري سقزلو
عنوان مجله: سنجش از دور و GIS ايران
از صفحه: ۳۷
تا صفحه: ۵۴

سال: ۱۳۹۲

Spatial and statistical analyses of the relations between vegetation cover

نویسندگان: ابوالفضل ملالو, عباس عليمحمدي سراب, محسن شاهريزوند, محمد رضا شيرزادي, محمدرضا ملك
عنوان مجله: ASIAN PACIFIC JOURNAL OF TROPICAL DISEASE
از صفحه: ۱۷۶
تا صفحه: ۱۸۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A new framework for solving the spatial network problems based on line graphs

نویسندگان: جواد صابريان, محمدرضا ملك, Winter Stephan, مجيد همراه
عنوان مجله: Transactions in GIS
از صفحه: ۵۰
تا صفحه: ۶۰

سال: ۱۳۹۲

مدل سازي پرس و جو هاي سه بعدي مبتني بر موقعيت و جهت براي ساختمان ها

نویسندگان: سروش اجاق, محمدرضا ملك
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۲۲
تا صفحه: ۳۲

سال: ۱۳۹۲

مباني طراحي سيستم هاي اطلاعات مكاني در اينترنت با ت كيد بر محيط هاي ويكي مبنا

نویسندگان: حسين برخورداري دشت خاكي, محمدرضا ملك
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۳۵
تا صفحه: ۴۴

سال: ۱۳۹۲

بررسي سنجنده هاي موقعيتي و جهتي به منظور بهبود سرويس هاي مكاني توسط دستگاه هاي همراه

نویسندگان: سروش اجاق, محمدرضا ملك
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۲

محيطهاي اطلاعات مكاني مردم گستر ويژگيها و چالشها

نویسندگان: نازيلا محمدي چبنلو, محمدرضا ملك
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۲۳
تا صفحه: ۳۴

سال: ۱۳۹۲

سيستم هاي اطلاعات مكاني سه بعدي با محتويات كاربرتوليد

نویسندگان: سميه عباسي, محمدرضا ملك
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۳۵
تا صفحه: ۴۷

سال: ۱۳۹۲

مدلسازي عدم قطعيت آسيب پذيري آبخوان با ستفاده از GIS و مجموعه راف

نویسندگان: فاطمه زيرك جوانمرد, محمد مهدوي, محمدرضا ملك, مسعود خيرخواه
عنوان مجله: تحقيقات منابع آب ايران
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Modelling Spatio-Temporal Relavancy in Urban Context-Aware Pervasive Systems Using Voronoi Continuous range Query and Multi-Interval Algebra

نویسندگان: نجمه نيساني, محمود رضا دلاور, N. Chrisman, محمدرضا ملك
عنوان مجله: Mobile Information Systems
از صفحه: ۱۸۹
تا صفحه: ۲۰۸

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Spatial Relavancy Algorithm for Context-Aware Systems (SRACS) in Urban Traffic Networks Using Dynamic Range Neighbor Query Directed Interval Algebra

نویسندگان: نجمه نيساني, محمود رضا دلاور, Nicholas Chrisman, محمدرضا ملك
عنوان مجله: Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments
از صفحه: ۶۰۵
تا صفحه: ۶۱۹

سال: ۱۳۹۱

ارائه طبقه بندي از انواع گراف دوگان و بكارگيري آنها در بهبود آناليزهاي مسيريابي

نویسندگان: جواد صابريان, محمدرضا ملك, مجيد همراه
عنوان مجله: مهندسي حمل و نقل
از صفحه: ۱۳۷
تا صفحه: ۱۵۰

سال: ۱۳۹۱

مدلسازي نايقيني مكاني در هوش محدوده اي

نویسندگان: علي اصغر رفيعي, محمدرضا ملك, علي اسماعيلي
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۳۷
تا صفحه: ۴۴

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: فرانسه / France

An ontology for spatial relevant objects in a location-aware system Case study A tourist guide system

نویسندگان: نجمه نيساني ساماني, M.R Delavar, N. Chrisman, محمدرضا ملك
عنوان مجله: World Academy of Science, Engineering and Technology
از صفحه: ۸۷۸
تا صفحه: ۸۸۴

سال: ۰

اهميت كارگزارهاي موثر در انتخاب مكانهاي اسكان موقت آسيب ديدگان پس از وقوع زمين لرزه با استفاده از ايستگاه هاي امداد رساني پس از وقوع بحران

نویسندگان: سروش اجاق, علي اصغر آل شيخ, محمدرضا ملك
عنوان مجله: آمايش محيط
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۰

بهره گيري از هوش مصنوعي در حل مسايل مكانيابي پويا در فضاي اقليدسي پيوسته

نویسندگان: نازيلا محمدي چبنلو, محمدرضا ملك
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۰

محل برگزاری: استراليا / Australia

An Intelligent Based Method for Estimating the Spatial Accuracy of Volunteered Geographic Data

نویسندگان: نازيلا محمدي چبنلو, محمدرضا ملك
عنوان مجله: Journal of Spatial Science
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۰

مديريت بحران در فرودگاه با بهينه سازي تردد سرويس رسان ها با استفاده از سيستم اطلاعات مكاني

نویسندگان: ابوذر رمضاني, محمدرضا ملك, حميد دهقاني
عنوان مجله: مديريت بحران
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰